Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dorcatoma minor

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Dorcatoma minor
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång rund, svart skalbagge med bruna ben och antenner. Antennernas tre yttersta leder är kraftigt utvidgade är formade som flikar. Störs djuret fälls benen in i fåror på undersidan av kroppen och djuret liknar då ett svart frö. De olika Dorcatoma-arterna är svåra att skilja från varandra och en specialist bör göra artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dorcatoma minor Observationer i Sverige för Dorcatoma minor
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är relativt nyupptäckt i Norden, och hittills säkert konstaterad vid nedre Dalälven. Enstaka fynd från östra Småland utgörs av honor, och har inte gått att säkert verifiera.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i fnöskticka på björk. Nyupptäckt i Sverige och endast funnen vid nedre Dalälven. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av fnöskticka. Arten tycks leva i samma typ av substrat som Dorcatoma dresdensis och D. robusta. Flertalet individer är fångade med hjälp av fönsterfällor på björkstubbar med gamla fnösktickor, på gamla hyggen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fnöskticka
· fnöskticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Dorcatoma, Art Dorcatoma minor Zahradnik, 1993 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i fnöskticka på björk. Nyupptäckt i Sverige och endast funnen vid nedre Dalälven. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2–2,5 mm lång rund, svart skalbagge med bruna ben och antenner. Antennernas tre yttersta leder är kraftigt utvidgade är formade som flikar. Störs djuret fälls benen in i fåror på undersidan av kroppen och djuret liknar då ett svart frö. De olika Dorcatoma-arterna är svåra att skilja från varandra och en specialist bör göra artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dorcatoma minor

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dorcatoma minor

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är relativt nyupptäckt i Norden, och hittills säkert konstaterad vid nedre Dalälven. Enstaka fynd från östra Småland utgörs av honor, och har inte gått att säkert verifiera.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Dorcatominae  
 • Tribus
  Dorcatomini  
 • Släkte
  Dorcatoma  
 • Art
  Dorcatoma minorZahradnik, 1993

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av fnöskticka. Arten tycks leva i samma typ av substrat som Dorcatoma dresdensis och D. robusta. Flertalet individer är fångade med hjälp av fönsterfällor på björkstubbar med gamla fnösktickor, på gamla hyggen.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten är ännu så länge endast påträffad på en så begränsad lokal i landet att slumpvisa faktorer kan slå ut arten. Största hotet ligger förmodligen i ett kontinuitetsbrott i tillgången på lämpliga fnösktickor. Eftersom fynden gjorts på några gamla hyggen med sparade björkstubbar innebär detta ej någon stabil miljö för arten utan frekvens av gammal björk som i framtiden kan hysa fnösktickor i anslutande delar är avgörande för artens framtid. Erforderliga åtgärder. Utökade inventeringar av artens förekomst i Uppland och Gästrikland bör utföras för att fastlägga artens utbredning inom området. Är denna tickgnagare enbart bunden till delar av Båtforsreservatet bör en plan göras för att gynna frekvensen och kontinuiteten av fnösktickor inom området.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Jonsell, M. 1998. En ny tickgnagare i Sverige: Dorcatoma minor Zahradník (Coleoptera, Anobiidae) och dess värdval. Ent. Tidskr. 119: 105–109.

Jonsell, M. & Eriksson, P. 2001. Jämförelse av vedskalbaggsfaunan på gran och björkhögstubbar mellan naturreservatet Båtfors och dess omgivningar. Ent. Tidskr. 122: 107–122.

Zahradník, M. 1993. New species oh the genus Dorcatoma from Central Europe (Coleoptera, Anobiidae). Folia Heyrovskyana 1: 80–83.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Dorcatominae  
 • Tribus
  Dorcatomini  
 • Släkte
  Dorcatoma  
 • Art
  Dorcatoma minor, Zahradnik, 1993
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.