Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ebaeus lapplandicus

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Ebaeus lapplandicus
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svart cirka 3 mm lång skalbagge med långa ben och antenner. Den bakre delen av täckvingarna är rödgul liksom fram- och mellanbenen. Täckvingarna är tydligt utvidgade baktill. Hanarna har på bakkroppen gulröda slangar som ibland kan skjutas ut cirka 1 mm om djuret störs.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ebaeus lapplandicus Observationer i Sverige för Ebaeus lapplandicus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Småland till Lycksele lappmark. Den kända världsutbredningen är begränsad till Sverige, Norge och Lettland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i gångar av trägnagare (t.ex. Anobium rufipes) i död ved, där larven troligen lever som rovdjur. Den fullbildade skalbaggen kan påträffas i blommor. Känd från Småland, Västergötland, Östergötland, Uppland, Västmanland, Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gångar av trägnagare (t.ex. Anobium rufipes) i död ved av barrträd, där larven troligen lever som rovdjur. De fullbildade skalbaggarna påträffas i juni och juli i blommor där de lever av pollen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Malachiidae, Släkte Ebaeus, Art Ebaeus lapplandicus Evers, 1993 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i gångar av trägnagare (t.ex. Anobium rufipes) i död ved, där larven troligen lever som rovdjur. Den fullbildade skalbaggen kan påträffas i blommor. Känd från Småland, Västergötland, Östergötland, Uppland, Västmanland, Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii)).
En svart cirka 3 mm lång skalbagge med långa ben och antenner. Den bakre delen av täckvingarna är rödgul liksom fram- och mellanbenen. Täckvingarna är tydligt utvidgade baktill. Hanarna har på bakkroppen gulröda slangar som ibland kan skjutas ut cirka 1 mm om djuret störs.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ebaeus lapplandicus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ebaeus lapplandicus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Småland till Lycksele lappmark. Den kända världsutbredningen är begränsad till Sverige, Norge och Lettland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Malachiidae  
 • Underfamilj
  Malachiinae  
 • Tribus
  Ebaeini  
 • Släkte
  Ebaeus  
 • Art
  Ebaeus lapplandicusEvers, 1993

Larvutvecklingen sker i gångar av trägnagare (t.ex. Anobium rufipes) i död ved av barrträd, där larven troligen lever som rovdjur. De fullbildade skalbaggarna påträffas i juni och juli i blommor där de lever av pollen.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1979. Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 6: 67.

Hansen, V. 1964. Fortegnelser over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 206.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie Bd. 2: 48.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Malachiidae  
 • Underfamilj
  Malachiinae  
 • Tribus
  Ebaeini  
 • Släkte
  Ebaeus  
 • Art
  Ebaeus lapplandicus, Evers, 1993
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.