Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pseudeuparius sepicola

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Pseudeuparius sepicola
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–5 mm lång, gråbrun skalbagge med cylindrisk kropp och ett kort kraftigt snyte som är insnört strax framför ögonen. Antennerna är något kortare än framkroppen och har en långsmal klubba. Den framåt avsmalnande halsskölden har två mörka snedställda fläckar vid bakhörnen. Vardera täckvinge har baktill en stor mörk fläck nära sömmen. Ofta ligger fläckarna så nära varandra att de bildar en gemensam fläck över sömmen. Snett bakom skutellen finns en mindre mörk fläck.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pseudeuparius sepicola Observationer i Sverige för Pseudeuparius sepicola
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Bohuslän och Uppland. Närmast i Danmark och Norge, vidare utbredd i övriga Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen är ofullständigt känd, men sker i döda stammar och grenar av flera olika lövträd. Arten har kläckts ur ek, men även björk, hassel, bok, avenbok och asp anges. Larven utvecklas också i avverkningsrester och kan missgynnas av ett ökat GROT-tillvaratagande. Utbredd från Skåne till Bohuslän och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i tämligen hård, vitrötad lövträdsved, såväl i döda grenar på stående träd som i grenar som ligger på marken. Arten har vid flera tillfällen kläckts ur grenar eller klena stammar av hassel, ek, bok och avenbok, men också björk och asp anges som värdväxter. Oftast i ädellövrika skogsbestånd, gärna i varma sydvända lägen. Fullbildade skalbaggar påträffas från våren till hösten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· sporsäcksvampar
· sporsäcksvampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthribidae (plattnosbaggar), Släkte Pseudeuparius, Art Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792) Synonymer Tropideres sepicola (Fabricius, 1792), Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen är ofullständigt känd, men sker i döda stammar och grenar av flera olika lövträd. Arten har kläckts ur ek, men även björk, hassel, bok, avenbok och asp anges. Larven utvecklas också i avverkningsrester och kan missgynnas av ett ökat GROT-tillvaratagande. Utbredd från Skåne till Bohuslän och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,5–5 mm lång, gråbrun skalbagge med cylindrisk kropp och ett kort kraftigt snyte som är insnört strax framför ögonen. Antennerna är något kortare än framkroppen och har en långsmal klubba. Den framåt avsmalnande halsskölden har två mörka snedställda fläckar vid bakhörnen. Vardera täckvinge har baktill en stor mörk fläck nära sömmen. Ofta ligger fläckarna så nära varandra att de bildar en gemensam fläck över sömmen. Snett bakom skutellen finns en mindre mörk fläck.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pseudeuparius sepicola

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pseudeuparius sepicola

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Bohuslän och Uppland. Närmast i Danmark och Norge, vidare utbredd i övriga Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Stenocerini  
 • Släkte
  Pseudeuparius  
 • Art
  Pseudeuparius sepicola(Fabricius, 1792)
  Synonymer
  Tropideres sepicola (Fabricius, 1792)
  Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)

Larvutvecklingen sker i tämligen hård, vitrötad lövträdsved, såväl i döda grenar på stående träd som i grenar som ligger på marken. Arten har vid flera tillfällen kläckts ur grenar eller klena stammar av hassel, ek, bok och avenbok, men också björk och asp anges som värdväxter. Oftast i ädellövrika skogsbestånd, gärna i varma sydvända lägen. Fullbildade skalbaggar påträffas från våren till hösten.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Har betydelse)
· sporsäcksvampar - Ascomycota (Har betydelse)
Arten hotas av en brist på lämpligt utvecklingssubstrat på grund av en ökad användning av vedflis från lövträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Begränsa utnyttjandet av ved för energiändamål. I samband med röjningsinsatser i hagmarker och bryn kan arten gynnas genom att ris läggs upp i högar.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU.

Gönget, H. 2003. The Nemonychidae, Anthribidae, and Attelabidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 38.

Palm, E. 1992. Bredsnudebillernes udbredelse i Danmark og Nordeuropa (Coleoptera, Anthribidae). Entomologiske Meddelelser 60:29-50.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Stenocerini  
 • Släkte
  Pseudeuparius  
 • Art
  Pseudeuparius sepicola, (Fabricius, 1792)
  Synonymer
  Tropideres sepicola (Fabricius, 1792)
  Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.