Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euplectus duponti

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euplectus duponti
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,6–1,8 mm lång, rödbrun kortvinge med parallellsidig kropp och kraftiga ben. Arten är svårbestämd, och artbestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Euplectus duponti Observationer i Sverige för Euplectus duponti
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från västra Skåne. Det första svenska fyndet gjordes 1976. Närmast känd från Danmark och Baltikum (Lettland). Världsutbredningen är begränsad till Västeuropa, och sträcker sig mot sydost till Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologi dåligt känd, men funnen bl.a. i förna i anslutning till grova almar. Endast känd från Skåne. Inga gamla fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (13000-100000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Svenska fynd är gjorda vid sållning av lövförna i anslutning till grova almar, och i ruttnande potatis som grävts ned i marken som lockbete. I Danmark finns flera fynd i poppelstubbar, men arten är också funnen i grustag. Också i Mellaneuropa uppges den leva i förna, främst i anslutning till träd. Larvutvecklingen sker förmodligen under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas under våren-försommaren och under hösten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euplectus, Art Euplectus duponti Aubé, 1833 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologi dåligt känd, men funnen bl.a. i förna i anslutning till grova almar. Endast känd från Skåne. Inga gamla fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (13000-100000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 1,6–1,8 mm lång, rödbrun kortvinge med parallellsidig kropp och kraftiga ben. Arten är svårbestämd, och artbestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Euplectus duponti

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euplectus duponti

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från västra Skåne. Det första svenska fyndet gjordes 1976. Närmast känd från Danmark och Baltikum (Lettland). Världsutbredningen är begränsad till Västeuropa, och sträcker sig mot sydost till Österrike.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Euplectus  
 • Art
  Euplectus dupontiAubé, 1833

Biologin är dåligt känd. Svenska fynd är gjorda vid sållning av lövförna i anslutning till grova almar, och i ruttnande potatis som grävts ned i marken som lockbete. I Danmark finns flera fynd i poppelstubbar, men arten är också funnen i grustag. Också i Mellaneuropa uppges den leva i förna, främst i anslutning till träd. Larvutvecklingen sker förmodligen under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas under våren-försommaren och under hösten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 11–28.

Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd 4. Ent. Tidskr. 100: 71–79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Euplectus  
 • Art
  Euplectus duponti, Aubé, 1833
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.