Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gymnetron villosulum

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Gymnetron villosulum
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3 mm lång vivel med bred kroppsform. Kroppen är svart, täckvingarna röda med svart söm. Antenner och ben är åtminstone delvis röda. Täckvingarna har en tät, nedliggande gulaktig behåring. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Gymnetron villosulum Observationer i Sverige för Gymnetron villosulum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne och Halland. Först påträffad vid Hunnestad i norra Halland 1993 (Gillerfors 1997), senare vid Klagshamn i sydvästra Skåne 2016 (Artportalen). Närmast i Danmark, där den är spridd på Själland och intilliggande öar samt norra Jylland. Den förekommer även i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på olika vattenlevande arter av veronikor (Veronica spp.) vid stränder av rinnande och stillastående småvatten. I Mellaneuropa uppgiven från vattenveronika (V. anagallis-aquatica), dyveronika (V. scutellata), dikesveronika (V. catenata) och bäckveronika (V. beccabunga) (Rheinheimer et al. 2010). På den svenska lokalen var dyveronika vanlig (Gillerfors 1997). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever på olika vattenlevande arter av veronikor (Veronica spp.) vid stränder av rinnande och stillastående småvatten. I Mellaneuropa uppgiven från vattenveronika (V. anagallis-aquatica), dyveronika (V. scutellata), dikesveronika (V. catenata) och bäckveronika (V. beccabunga) (Rheinheimer et al. 2010). På den halländska lokalen var dyveronika vanlig (Gillerfors 1997). Larverna lever av de omogna fröerna inuti värdväxtens frökapsel, som sväller upp till en gall (Rheinheimer et al. 2010). Utvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten främst under augusti-september.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bäckveronika
· bäckveronika
· dyveronika
· dyveronika
· vattenveronika
· vattenveronika
· veronikor
· veronikor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Gymnetron, Art Gymnetron villosulum Gyllenhal, 1838 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på olika vattenlevande arter av veronikor (Veronica spp.) vid stränder av rinnande och stillastående småvatten. I Mellaneuropa uppgiven från vattenveronika (V. anagallis-aquatica), dyveronika (V. scutellata), dikesveronika (V. catenata) och bäckveronika (V. beccabunga) (Rheinheimer et al. 2010). På den svenska lokalen var dyveronika vanlig (Gillerfors 1997). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 2,5–3 mm lång vivel med bred kroppsform. Kroppen är svart, täckvingarna röda med svart söm. Antenner och ben är åtminstone delvis röda. Täckvingarna har en tät, nedliggande gulaktig behåring. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gymnetron villosulum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gymnetron villosulum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne och Halland. Först påträffad vid Hunnestad i norra Halland 1993 (Gillerfors 1997), senare vid Klagshamn i sydvästra Skåne 2016 (Artportalen). Närmast i Danmark, där den är spridd på Själland och intilliggande öar samt norra Jylland. Den förekommer även i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Mecinini  
 • Släkte
  Gymnetron  
 • Art
  Gymnetron villosulumGyllenhal, 1838

Lever på olika vattenlevande arter av veronikor (Veronica spp.) vid stränder av rinnande och stillastående småvatten. I Mellaneuropa uppgiven från vattenveronika (V. anagallis-aquatica), dyveronika (V. scutellata), dikesveronika (V. catenata) och bäckveronika (V. beccabunga) (Rheinheimer et al. 2010). På den halländska lokalen var dyveronika vanlig (Gillerfors 1997). Larverna lever av de omogna fröerna inuti värdväxtens frökapsel, som sväller upp till en gall (Rheinheimer et al. 2010). Utvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna anträffas på värdväxten främst under augusti-september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bäckveronika - Veronica beccabunga (Viktig)
· dyveronika - Veronica scutellata (Har betydelse)
· vattenveronika - Veronica anagallis-aquatica (Viktig)
· veronikor - Veronica (Viktig)
Artens utbredning, status och eventuell hotbild är ej tillräckligt utredd.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Gillerfors, G. 1997. Fynd av tre nya skalbaggar för Sverige. Entomologisk Tidskrift 118: 61-62.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Mecinini  
 • Släkte
  Gymnetron  
 • Art
  Gymnetron villosulum, Gyllenhal, 1838
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2012.