Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Heterocerus fossor

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Heterocerus fossor
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En parallellsidig, 4,8–6,2 mm lång art. Halssköldens bakhörn är okantade. Täckvingarna är fint och tätt punkterade med gula fläckar och band samt fin behåring. Fötterna har kraftiga klor.
Utbredning
Länsvis förekomst för Heterocerus fossor Observationer i Sverige för Heterocerus fossor
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är för länge sedan påträffad i Halland (Särö, kring 1900) och i Bohuslän. Det finns inga nutida fynd och arten är aldrig funnen i Danmark, varför den måhända endast varit tillfälligt uppträdande. Arten är emellertid svårbestämd och bör eftersökas i lämpliga områden. Också i Mellaneuropa är arten sporadisk i sitt uppträdande, och sentida fynd finns endast från de östra delarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig, salthaltig finsand eller silt med sparsam vegetation. Främst vid vattensamlingar på marskländer och havsstrandängar. Känd genom gamla fynduppgifter från norra Halland och Bohuslän. Inga sentida fynd och ej känd från våra grannländer, närmast i norra Tyskland. Arten är dock mycket svårbestämd och kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig, salthaltig finsand eller silt med sparsam vegetation. Främst vid vattensamlingar på marskländer och havsstrandängar. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i jorden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren; de fullbildade skalbaggarna övervintrar och påträffas främst under för- och sensommar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Heteroceridae (strandgrävbaggar), Släkte Heterocerus, Art Heterocerus fossor Kiesenwetter, 1843 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig, salthaltig finsand eller silt med sparsam vegetation. Främst vid vattensamlingar på marskländer och havsstrandängar. Känd genom gamla fynduppgifter från norra Halland och Bohuslän. Inga sentida fynd och ej känd från våra grannländer, närmast i norra Tyskland. Arten är dock mycket svårbestämd och kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En parallellsidig, 4,8–6,2 mm lång art. Halssköldens bakhörn är okantade. Täckvingarna är fint och tätt punkterade med gula fläckar och band samt fin behåring. Fötterna har kraftiga klor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Heterocerus fossor

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Heterocerus fossor

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är för länge sedan påträffad i Halland (Särö, kring 1900) och i Bohuslän. Det finns inga nutida fynd och arten är aldrig funnen i Danmark, varför den måhända endast varit tillfälligt uppträdande. Arten är emellertid svårbestämd och bör eftersökas i lämpliga områden. Också i Mellaneuropa är arten sporadisk i sitt uppträdande, och sentida fynd finns endast från de östra delarna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Dryopoidea  
 • Familj
  Heteroceridae - strandgrävbaggar 
 • Underfamilj
  Heterocerinae  
 • Tribus
  Heterocerini  
 • Släkte
  Heterocerus  
 • Art
  Heterocerus fossorKiesenwetter, 1843

Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig, salthaltig finsand eller silt med sparsam vegetation. Främst vid vattensamlingar på marskländer och havsstrandängar. Såväl larver som fullbildade skalbaggar gräver gångar i jorden, och lever där på alger eller detritus. Larvutvecklingen sker under sommaren; de fullbildade skalbaggarna övervintrar och påträffas främst under för- och sensommar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Artens status och eventuella hot är svårbedömda utifrån nuvarande kunskapsläge.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess nuvarande status i Sverige klargöras.

Drechsel, U. 1979. Heteroceridae in Freude – Harde – Lohse, Die Käfer Mitteleuropas. Bd 6: 297-304. Krefeld.

van Strien, A. J. 1980. De nederlandse Soorten van de Keverfamilie Heteroceridae. Bijdragen tot de Faunistiek van Nederland. VIII.

Thomson, C. G. 1860. Skandinaviens Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Tom II. Lund. 304 pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Dryopoidea  
 • Familj
  Heteroceridae - strandgrävbaggar 
 • Underfamilj
  Heterocerinae  
 • Tribus
  Heterocerini  
 • Släkte
  Heterocerus  
 • Art
  Heterocerus fossor, Kiesenwetter, 1843
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.