Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Augyles senescens

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Augyles senescens
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
3,8-4,2 mm. Kropp klumpig och välvd, cylindrisk med parallellsidiga täckvingar, ben och antenner korta och kraftiga. Frambenen är grävben, med utvidgade, tornförsedda skenben. Antennerna är 11-ledade, antennklubban 7-ledad. Svart eller svartbrun, täckvingarna med blekgula fläckar, av vilka de på var sida om skutellen utmärker arten. Benen är ljusare bruna. Täckvingarna har tät behåring och dessutom glesare långa hår. De är mikropunkterade och har också en grövre och orgelbunden punktur. I behåringen innesluts luft, som kommer väl till pass, då djuren av någon anledning översvämmas. Arten är svår att skilja från närstående arter. Första bukledens lårlinje fortsätter inåt till bakhöften, vilket skiljer släktet Augyles från släktet Heterocerus, vars lårlinje endast når fram till bukledens bakkant.
Utbredning
Länsvis förekomst för Augyles senescens Observationer i Sverige för Augyles senescens
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Öland och Gotland. Arten upptäcktes i Sverige 1979 på Fårö. Ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Sydvästeuropa, Nordafrika och Mellanöstern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt med sparsam vegetation. Dels vid vätar på alvarmark, dels vid vattensamlingar i grustag. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand, silt eller lera nära vatten. Arten lever i kolonier, ibland tillsammans med andra arter av familjen Heteroceridae, och gräver med käkarna och de taggförsedda frambenen vindlande gångar alldeles under markytan. Födan består sannolikt liksom för närstående arter av dött organiskt material, grönalger, kiselalger och protozoer (Messner 1973). Fullbildade skalbaggar kan också äta pollen av t.ex. maskrosor (C. Fägerström, Beetlebase). I Sverige funnen vid bäckutlopp vid havsstränder, vid vätar på alvarmark och vid vattensamlingar i grustag. På Iberiska halvön finns fynd från stränder av rinnande vatten, regnvattendammar eller mer sällsynt från bräckt vatten. Baggarna kläcks under högsommaren och övervintrar som fullbildade. Larven är inte beskriven. Arten tar snabbt till vingarna då den störs, framför allt då solen skiner, och har troligen goda möjligheter att kolonisera nya lokaler. Den lockas till ljus. Arten har förmågan att stridulera, vilket sannolikt gynnar individernas sökande efter varandra och sina partners.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Heteroceridae (strandgrävbaggar), Släkte Augyles, Art Augyles senescens (Kiesenwetter, 1865) Synonymer Heterocerus senescens Kiesenwetter, 1865

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand eller silt med sparsam vegetation. Dels vid vätar på alvarmark, dels vid vattensamlingar i grustag. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
3,8-4,2 mm. Kropp klumpig och välvd, cylindrisk med parallellsidiga täckvingar, ben och antenner korta och kraftiga. Frambenen är grävben, med utvidgade, tornförsedda skenben. Antennerna är 11-ledade, antennklubban 7-ledad. Svart eller svartbrun, täckvingarna med blekgula fläckar, av vilka de på var sida om skutellen utmärker arten. Benen är ljusare bruna. Täckvingarna har tät behåring och dessutom glesare långa hår. De är mikropunkterade och har också en grövre och orgelbunden punktur. I behåringen innesluts luft, som kommer väl till pass, då djuren av någon anledning översvämmas. Arten är svår att skilja från närstående arter. Första bukledens lårlinje fortsätter inåt till bakhöften, vilket skiljer släktet Augyles från släktet Heterocerus, vars lårlinje endast når fram till bukledens bakkant.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Augyles senescens

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Augyles senescens

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Öland och Gotland. Arten upptäcktes i Sverige 1979 på Fårö. Ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Sydvästeuropa, Nordafrika och Mellanöstern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Dryopoidea  
 • Familj
  Heteroceridae - strandgrävbaggar 
 • Underfamilj
  Heterocerinae  
 • Tribus
  Augylini  
 • Släkte
  Augyles  
 • Art
  Augyles senescens(Kiesenwetter, 1865)
  Synonymer
  Heterocerus senescens Kiesenwetter, 1865

Lever underjordiskt i fuktig, vegetationsfattig finsand, silt eller lera nära vatten. Arten lever i kolonier, ibland tillsammans med andra arter av familjen Heteroceridae, och gräver med käkarna och de taggförsedda frambenen vindlande gångar alldeles under markytan. Födan består sannolikt liksom för närstående arter av dött organiskt material, grönalger, kiselalger och protozoer (Messner 1973). Fullbildade skalbaggar kan också äta pollen av t.ex. maskrosor (C. Fägerström, Beetlebase). I Sverige funnen vid bäckutlopp vid havsstränder, vid vätar på alvarmark och vid vattensamlingar i grustag. På Iberiska halvön finns fynd från stränder av rinnande vatten, regnvattendammar eller mer sällsynt från bräckt vatten. Baggarna kläcks under högsommaren och övervintrar som fullbildade. Larven är inte beskriven. Arten tar snabbt till vingarna då den störs, framför allt då solen skiner, och har troligen goda möjligheter att kolonisera nya lokaler. Den lockas till ljus. Arten har förmågan att stridulera, vilket sannolikt gynnar individernas sökande efter varandra och sina partners.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Artens status och eventuell hotsituation är dåligt kända. Den svenska förekomsten är helt isolerad. Alvarvåtmarker är känsliga för igenväxning p.g.a. eutrofiering och/eller upphörd hävd. Vattensamlingar i gamla täkter hotas av restaureringsåtgärder.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Riktat eftersök behövs för att öka kunskapen om artens ekologi och miljökrav.

Aguilera, P., Mascagni, A. & Ribera, I. 1998. The family Heterocidae MacLeay, 1825 (Coleoptera, Dryopoidea) in the Iberian peninsula and the Balearic Islands. - Misc. Zool. 21.1: 75-100.

Brisout de Barneville, Ch: Excursion de 1865, Coléoptères d´Espagne. In Annales de la Société entomolgique de France. Tome VI: 373-374.

Ganglbauer, L. 1904: Die Käfer von Mitteleuropa IV; I.

Gemminger, M. & de Harold, B. 1868: Catalogus Coleopterorum. Tom II.

Germar, E. F., 1843: Zeitschrift für Entomologi, Vierter Band. Von Kiesenwetter, H. Beiträge zur Monographie der Gattung Heterocerus, s. 194.

Gillerfors, Gösta, 1982: Heterocerus senescens, ny skalbaggsart för Sverige. - Ent. Tidskr. 103: 71-72.

Von Kiesenwetter, H. 1865: Eine entomologische Exkursion nach Spanien im Sommer 1865. - Berliner Ent. Zeitshrift. 9: 359-396.

Klausnitzer, B. 1984: Käfer im und am Wasser. Die Neue Brehm-Bücherei 567.

Kuwert, A. 1890: Bestimmungstabelle der Heteroceren Europas und der angrenzenden Gebiete soweit dieselben bisher bekannt wurden in Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien Band XL: 517-541.

Mascagni, A. 2013. The variegated mud-loving beetles of Europe (first part), (Coleoptera:Heteroceridae). Onychium. 10 (2013): 78-118.

Mascagni, A. 2015: The Variegated Mud-Loving Beetles of Europe (second part) (Coleoptera: Heterocidae). Onychium, 11: 117-128.

Messner, B. 1973: Zur Biologie einheimischer Käferfamilien. 11. Heterocidae. - Ent. Ber. 17: 5-16.

Seidlitz, G. 1891: Fauna Transsylvanica. Die Kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens.

Skalicky, S. 2014: New species and new records of Heteroceridae from the Arabian Peninsula and neighbouring areas. (Coleoptera: Heteroceridae). - Koleopterologische Rundschau, 84: 305-312.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Dryopoidea  
 • Familj
  Heteroceridae - strandgrävbaggar 
 • Underfamilj
  Heterocerinae  
 • Tribus
  Augylini  
 • Släkte
  Augyles  
 • Art
  Augyles senescens, (Kiesenwetter, 1865)
  Synonymer
  Heterocerus senescens Kiesenwetter, 1865
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2016.