Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hydrochus megaphallus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Hydrochus megaphallus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en liten, kort art med ovala täckvingar, bredast bakom mitten och kraftigt tillspetsade med rundad avslutning samt väl avsatt halssköld. Den är ca 3 mm lång. Färgen är svart och saknar metallglans. Huvudet och halsskölden har ganska tätt ställda, kraftiga och djupa, oregelbundna punkter. Halsskölden är lika lång som bred samt har största bredden tydligt bakom framhörnen och fem ganska grunda gropar. Täckvingarna har kraftiga och tydliga punktstrimmor och 3:e, 5:e, 7:e och 9:e mellanrummen något välvda. Arten är ytterst svår att skilja från den närstående, allmänna arten H. brevis.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hydrochus megaphallus Observationer i Sverige för Hydrochus megaphallus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är relativt nybeskriven, och utbredningen är därför ofullständigt känd. Vid en genomgång av material i museisamlingar påvisades arten från Skåne, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. De flesta fynden är från Öland. I övrigt är den anträffad i Danmark, Norge, Finland och Estland samt i Tyskland, Holland, England, Polen, Tjeckien, Österrike, Ungern, Rumänien, österut till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever i strandzonen, främst i små grunda, temporära eller semipermanenta, mer eller mindre öppet liggande, vegetationsrika vattensamlingar. Tidigare sammanblandad med den närstående H. brevis, säkra uppgifter finns från Skåne, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd finns från Öland, Gotland och Västmanland. Arten är mycket svårbestämd och säkert till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i strandzonen, främst i små grunda, temporära eller semipermanenta, mer eller mindre öppet liggande, vegetationsrika vattensamlingar. Ibland påträffas den tillsammans med H. brevis, som den tidigare varit sammanblandad med.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydrochidae (gyttjebaggar), Släkte Hydrochus, Art Hydrochus megaphallus van Berge Henegouwen, 1988 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever i strandzonen, främst i små grunda, temporära eller semipermanenta, mer eller mindre öppet liggande, vegetationsrika vattensamlingar. Tidigare sammanblandad med den närstående H. brevis, säkra uppgifter finns från Skåne, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Sentida fynd finns från Öland, Gotland och Västmanland. Arten är mycket svårbestämd och säkert till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Detta är en liten, kort art med ovala täckvingar, bredast bakom mitten och kraftigt tillspetsade med rundad avslutning samt väl avsatt halssköld. Den är ca 3 mm lång. Färgen är svart och saknar metallglans. Huvudet och halsskölden har ganska tätt ställda, kraftiga och djupa, oregelbundna punkter. Halsskölden är lika lång som bred samt har största bredden tydligt bakom framhörnen och fem ganska grunda gropar. Täckvingarna har kraftiga och tydliga punktstrimmor och 3:e, 5:e, 7:e och 9:e mellanrummen något välvda. Arten är ytterst svår att skilja från den närstående, allmänna arten H. brevis.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hydrochus megaphallus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hydrochus megaphallus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är relativt nybeskriven, och utbredningen är därför ofullständigt känd. Vid en genomgång av material i museisamlingar påvisades arten från Skåne, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. De flesta fynden är från Öland. I övrigt är den anträffad i Danmark, Norge, Finland och Estland samt i Tyskland, Holland, England, Polen, Tjeckien, Österrike, Ungern, Rumänien, österut till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Hydrochidae - gyttjebaggar 
 • Släkte
  Hydrochus  
 • Art
  Hydrochus megaphallusvan Berge Henegouwen, 1988

Lever i strandzonen, främst i små grunda, temporära eller semipermanenta, mer eller mindre öppet liggande, vegetationsrika vattensamlingar. Ibland påträffas den tillsammans med H. brevis, som den tidigare varit sammanblandad med.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Eftersom det av denna art främst föreligger gamla fynd, tyder det på en tillbakagång under senare tid. Vi har dock för dåliga kunskaper för att säkert kunna placera den i en bestämd hotkategori i rödlistan.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Skydd och skötsel av alvarmarkernas vätar samt fortsatt betesdrift. Utrönande av artens nuvarande status behövs samt ytterligare forskning vad gäller dess habitatkrav.

Berge Henegouwen , A. van 1988. Hydrochus megaphallus, a new and widespread European water beetle described from the Netherlands (Coleoptera, Hydrophilidae). Balfour-Brownr Club Newsletter 42: 18–21.

Hansen, M. 1989. Hydrochus megaphallus Berge Henegouwen 1988. (Coleoptera, Hydrochidae) funnet i Danmark. Ent. Meddr 57: 155–156.

Hebauer, Franz und Klausnitzer, B. 1998. Insecta: Coleoptera: Hydrophiloidea (exkl. Helophorus).

Süsswasserfauna von Mitteleuropa 20/7,8,9,10–1: 24.

Lundberg, S. 1986. Catalogus Coleopterorum Sueciae - tillägg 2. Ent. Tidskr. 112: 33.

Lundberg, S. 1995. Catalogus Coleopterorum Sueciae: 579.

Nilsson, A. 1988. Hydrochus megaphallus (Coleoptera, Hydrochidae) ny för Sverige. Ent. Tidskr. 109: 164–165.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Hydrochidae - gyttjebaggar 
 • Släkte
  Hydrochus  
 • Art
  Hydrochus megaphallus, van Berge Henegouwen, 1988
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.