Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Isorhipis marmottani

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Isorhipis marmottani
  Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5-7 mm lång skalbagge med långsträckt cylindrisk kroppsform. Svartbrun med kastanjebruna täckvingar, antenner och ben rödbruna. Antennerna är hos honan sågtandade, hos hanen solfjäderformigt kammade.
Utbredning
Länsvis förekomst för Isorhipis marmottani Observationer i Sverige för Isorhipis marmottani
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredningen är ofulllständigt känd, möjligen eftersom arten har förväxlats med snarlika arter. Möjligheten finns dock att den är under spridning, och den kan rentav vara nyinvandrad i Norden. Arten påträffades för första gången i Sverige 1999 och 2000 på två närbelägna lokaler i östra Småland, efter en omfattande inventering med fönsterfällor. Sedan dess har den också hittats vid nedre Dalälven (Gästrikland, Gysinge). Den är nyligen påträffad också i Norge. I Mellaneuropa är arten utbredd åtminstone från Frankrike till Slovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Utvecklas i döda stammar av olika lövträd. I Sverige påträffad i fönsterfällor på asp och sälg. Påträffad första gången 1999 på två närbelägna lokaler i östra Småland. Sedan dess också påträffad vid nedre Dalälven (Gästrikland, Gysinge). Nyligen påträffad också i Norge vid insamling med fönsterfällor. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i död ved av lövträd. I Sverige är arten påträffad i fönsterfällor på asp och sälg. I Mellaneuropa är arten uppgiven från avenbok.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp
· asp
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· klibbal
· klibbal
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Eucnemidae (halvknäppare), Släkte Isorhipis, Art Isorhipis marmottani Bonvouloir, 1871 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Utvecklas i döda stammar av olika lövträd. I Sverige påträffad i fönsterfällor på asp och sälg. Påträffad första gången 1999 på två närbelägna lokaler i östra Småland. Sedan dess också påträffad vid nedre Dalälven (Gästrikland, Gysinge). Nyligen påträffad också i Norge vid insamling med fönsterfällor. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5-7 mm lång skalbagge med långsträckt cylindrisk kroppsform. Svartbrun med kastanjebruna täckvingar, antenner och ben rödbruna. Antennerna är hos honan sågtandade, hos hanen solfjäderformigt kammade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Isorhipis marmottani

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Isorhipis marmottani

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredningen är ofulllständigt känd, möjligen eftersom arten har förväxlats med snarlika arter. Möjligheten finns dock att den är under spridning, och den kan rentav vara nyinvandrad i Norden. Arten påträffades för första gången i Sverige 1999 och 2000 på två närbelägna lokaler i östra Småland, efter en omfattande inventering med fönsterfällor. Sedan dess har den också hittats vid nedre Dalälven (Gästrikland, Gysinge). Den är nyligen påträffad också i Norge. I Mellaneuropa är arten utbredd åtminstone från Frankrike till Slovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Melasinae  
 • Tribus
  Melasini  
 • Släkte
  Isorhipis  
 • Art
  Isorhipis marmottaniBonvouloir, 1871

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i död ved av lövträd. I Sverige är arten påträffad i fönsterfällor på asp och sälg. I Mellaneuropa är arten uppgiven från avenbok.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap. De svenska lokalerna är dock kända för en mycket artrik fauna knuten till gamla lövträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Nilsson, S.G. & Huggert, L. 2001. Vedinsektsfaunan i Hornsö-Allgunnenområdet i östra Småland.

Länsstyrelsen i Kalmar län, meddelandeserien 2001: 28.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Melasinae  
 • Tribus
  Melasini  
 • Släkte
  Isorhipis  
 • Art
  Isorhipis marmottani, Bonvouloir, 1871
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.