Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Longitarsus apicalis

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Longitarsus apicalis
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–3,5 mm lång jordloppa med avlång, högt välvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är bronsglänsande med en ljus fläck vid vardera täckvingespetsen. Antenner och ben är röda. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Longitarsus apicalis Observationer i Sverige för Longitarsus apicalis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten rapporterades fram till mitten av 1900-talet sparsamt, men i många landskap över hela landet. Därefter tycks den ha blivit mycket sällsynt, och efter 1985 finns fynd bara från Norrbotten, Ångermanland och Skåne. Arten är svårbestämd och kan vara kraftigt förbisedd. Den är uppgiven från alla våra grannländer. Världsutbredningen omfattar Europa men är inskränkt till bergstrakter samt de nordliga delarna. Arten är i Danmark rödlistad som försvunnen, i Norge som starkt hotad och i Finland som sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på tistlar. Funnen i spridda landskap över hela landet. Sentida fynd finns från några lokaler i Norrland och en lokal i Skåne. Arten är svårbestämd och kan vara kraftigt förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av tistlar (Cirsium spp. och Carduus spp.), kanske särskilt på fuktiga högörtsängar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· piggtistlar
· piggtistlar
· tistlar
· tistlar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Longitarsus, Art Longitarsus apicalis (Beck, 1817) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på tistlar. Funnen i spridda landskap över hela landet. Sentida fynd finns från några lokaler i Norrland och en lokal i Skåne. Arten är svårbestämd och kan vara kraftigt förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–3,5 mm lång jordloppa med avlång, högt välvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är bronsglänsande med en ljus fläck vid vardera täckvingespetsen. Antenner och ben är röda. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Longitarsus apicalis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Longitarsus apicalis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten rapporterades fram till mitten av 1900-talet sparsamt, men i många landskap över hela landet. Därefter tycks den ha blivit mycket sällsynt, och efter 1985 finns fynd bara från Norrbotten, Ångermanland och Skåne. Arten är svårbestämd och kan vara kraftigt förbisedd. Den är uppgiven från alla våra grannländer. Världsutbredningen omfattar Europa men är inskränkt till bergstrakter samt de nordliga delarna. Arten är i Danmark rödlistad som försvunnen, i Norge som starkt hotad och i Finland som sårbar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus apicalis(Beck, 1817)

Lever på olika arter av tistlar (Cirsium spp. och Carduus spp.), kanske särskilt på fuktiga högörtsängar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· piggtistlar - Carduus (Viktig)
· tistlar - Cirsium (Viktig)
Artens status och eventuella hotbild i Sverige är dåligt känd. Troligen hänger minskningen samman med ängsmarkernas försvinnande efter upphörd slåtter i naturliga ängsmarker, kanske särskilt högörtsängar.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas och nuvarande status och hotbild klarläggas. Slåtter av naturliga högörtsängar i t.ex. i fäbodsmiljö bör vara gynnsam för arten.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus apicalis, (Beck, 1817)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.