Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Longitarsus pellucidus

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Longitarsus pellucidus
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–3,5 mm lång jordloppa med avlång, högvälvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben, där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är gul eller gulröd med mörkare huvud. Antenner och ben är gulbruna. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Longitarsus pellucidus Observationer i Sverige för Longitarsus pellucidus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från de flesta landskap från Skåne till Västmanland och Uppland. Från flera landskap saknas belägg och en del uppgifter kan nog bero på sammanblandning med närstående arter. Efter 1985 är har arten påträffats i på flera lokaler i Skåne, samt en vardera på Öland och i Uppland. Arten är svårbestämd och kan till viss del vara förbisedd. Den är uppgiven för alla våra grannländer utom Finland. I Danmark anses den allmän och icke hotad, men Norge är den rödlistad som starkt hotad. Världsutbredningen omfattar Europa samt stora delar av Asien och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever på åkervinda. Utbredd från Skåne till Västmanland. Få sentida fynd, men arten är mycket svårbestämd och kan vara till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på åkervinda (Convolvolus arvensis), på torra, varma marker som åkerrenar, vägbankar och banvallar. De färdigbildade skalbaggarna påträffas mest på eftersommaren och hösten, då äggläggningen också sker. Larverna kläcks på hösten och övervintrar vid värdväxternas rötter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· åkervinda
· åkervinda
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Longitarsus, Art Longitarsus pellucidus (Foudras, 1860) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever på åkervinda. Utbredd från Skåne till Västmanland. Få sentida fynd, men arten är mycket svårbestämd och kan vara till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–3,5 mm lång jordloppa med avlång, högvälvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben, där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är gul eller gulröd med mörkare huvud. Antenner och ben är gulbruna. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Longitarsus pellucidus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Longitarsus pellucidus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från de flesta landskap från Skåne till Västmanland och Uppland. Från flera landskap saknas belägg och en del uppgifter kan nog bero på sammanblandning med närstående arter. Efter 1985 är har arten påträffats i på flera lokaler i Skåne, samt en vardera på Öland och i Uppland. Arten är svårbestämd och kan till viss del vara förbisedd. Den är uppgiven för alla våra grannländer utom Finland. I Danmark anses den allmän och icke hotad, men Norge är den rödlistad som starkt hotad. Världsutbredningen omfattar Europa samt stora delar av Asien och Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus pellucidus(Foudras, 1860)

Lever på åkervinda (Convolvolus arvensis), på torra, varma marker som åkerrenar, vägbankar och banvallar. De färdigbildade skalbaggarna påträffas mest på eftersommaren och hösten, då äggläggningen också sker. Larverna kläcks på hösten och övervintrar vid värdväxternas rötter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· åkervinda - Convolvulus arvensis (Viktig)
Värdväxtens minsking genom igenväxning och besprutning av åkerrenar, vägkanter och banvallar är det största hotet mot arten.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Obesprutade kantzoner kring åkrar gynnar åkervindan, likaså slåtter av vägrenar och banvallar.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Cox, M. (2007) Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus pellucidus, (Foudras, 1860)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.