Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Meligethes corvinus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Meligethes corvinus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,8–3 mm lång, oval, svagt välvd glänsande svart skalbagge. De svarta benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är finsågade på utsidan. Antennerna är också mörka med en oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Meligethes corvinus Observationer i Sverige för Meligethes corvinus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från Skåne till Hälsingland. Efter 1985 finns fynd bara från Götaland och Svealand. Arten förekommer även i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Den är rödlistad som sårbar i Danmark och som nära hotad i Norge. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Påträffas som fullbildad i blommorna av vitplister i skogsbryn och vägkanter. Larvutvecklingen antas ske på nässelklocka. Utbredd från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i blommorna av nässelklocka (Campanula trachelium), och kanske också i andra närbesläktade blåklocksväxter som hässleklocka (C. latifolia). De fullbildade skalbaggarna påträffas ofta även i blommorna av vitplister och andra kransblommiga växter i lundar, lövskogsbryn och vägkanter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Buskmark
Buskmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blåklockor
· blåklockor
· hässleklocka
· hässleklocka
· nässelklocka
· nässelklocka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Meligethes, Art Meligethes corvinus Erichson, 1845 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Påträffas som fullbildad i blommorna av vitplister i skogsbryn och vägkanter. Larvutvecklingen antas ske på nässelklocka. Utbredd från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,8–3 mm lång, oval, svagt välvd glänsande svart skalbagge. De svarta benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är finsågade på utsidan. Antennerna är också mörka med en oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Meligethes corvinus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Meligethes corvinus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från Skåne till Hälsingland. Efter 1985 finns fynd bara från Götaland och Svealand. Arten förekommer även i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Den är rödlistad som sårbar i Danmark och som nära hotad i Norge. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes corvinusErichson, 1845

Larvutvecklingen sker i blommorna av nässelklocka (Campanula trachelium), och kanske också i andra närbesläktade blåklocksväxter som hässleklocka (C. latifolia). De fullbildade skalbaggarna påträffas ofta även i blommorna av vitplister och andra kransblommiga växter i lundar, lövskogsbryn och vägkanter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Buskmark, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blåklockor - Campanula (Viktig)
· hässleklocka - Campanula latifolia (Har betydelse)
· nässelklocka - Campanula trachelium (Viktig)
Värdväxtens minskning är det största hotet mot arten. Nässelklockan är knuten till lundartade miljöer som vanligen utgör rester av tidigare slåtterängar. Denna typ av miljö har minskat starkt sedan ängsbrukets upphörande, genom uppodling, igenväxning och barrskogsplantering, men även genom intensivt bete. Lundmiljöerna förekommer nu som isolerade öar i landskapet och troligen är även skalbaggens populationer isolerade. Ytterligare igenväxning och barrskogsplantering är nu det största hotet mot arten.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Artens aktuella förekomst bör klarläggas. Lundar och lövskogsrester med nässelklocka bör bevaras i landskapet.

Audisio, P. 1993. Coleoptera Nitidulidae-Kateretidae. Fauna D'Italia vol. XXXII. Edizioni Calderini, Bologna.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes corvinus, Erichson, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.