Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Meligethes lugubris

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Meligethes lugubris
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,6–2,2 mm lång, oval, svagt välvd brunsvart skalbagge. De mörka benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är kraftigt och oregelbundet sågtandade på utsidan. Antennerna är mörka med en oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Meligethes lugubris Observationer i Sverige för Meligethes lugubris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Säkert belagda fynd finns från Skåne, östra Småland, Öland och norra Östergötland (Kolmården). Efter 1985 finns enstaka fynd från Öland och Skåne. Äldre uppgifter om fynd från de flesta landskap från Skåne till Värmland och Dalarna har visat sig bero på förväxling med den mycket närstående M. gagatinus. Den krypande värdväxten gör att arten är svårsamlad, och den kan därför möjligen vara till viss del förbisedd. Arten är rapporterad från alla våra grannländer utom Norge, men även i grannländerna kan arten delvis ha förväxlats med myntapollenbaggen. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på timjan på öppna sandmarker. Utbredd från Skåne till Östergötland. Mycket få sentida fynd är kända. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i blommorna av timjan, hos oss troligen backtimjan (Thymus serpyllum). På varma, öppna torrmarker med lågväxt vegetation. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backtimjan
· backtimjan
· timjan
· timjan
· vanlig backtimjan
· vanlig backtimjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Meligethes, Art Meligethes lugubris Sturm, 1845 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på timjan på öppna sandmarker. Utbredd från Skåne till Östergötland. Mycket få sentida fynd är kända. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,6–2,2 mm lång, oval, svagt välvd brunsvart skalbagge. De mörka benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är kraftigt och oregelbundet sågtandade på utsidan. Antennerna är mörka med en oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Meligethes lugubris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Meligethes lugubris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Säkert belagda fynd finns från Skåne, östra Småland, Öland och norra Östergötland (Kolmården). Efter 1985 finns enstaka fynd från Öland och Skåne. Äldre uppgifter om fynd från de flesta landskap från Skåne till Värmland och Dalarna har visat sig bero på förväxling med den mycket närstående M. gagatinus. Den krypande värdväxten gör att arten är svårsamlad, och den kan därför möjligen vara till viss del förbisedd. Arten är rapporterad från alla våra grannländer utom Norge, men även i grannländerna kan arten delvis ha förväxlats med myntapollenbaggen. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes lugubrisSturm, 1845

Larvutvecklingen sker i blommorna av timjan, hos oss troligen backtimjan (Thymus serpyllum). På varma, öppna torrmarker med lågväxt vegetation. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backtimjan - Thymus serpyllum (Viktig)
· timjan - Thymus (Viktig)
· vanlig backtimjan - Thymus serpyllum subsp. serpyllum (Viktig)
Hotet mot arten är värdväxternas försvinnande. På grund av det generellt minskade betestrycket särskilt i torra naturbetesmarker har timjan minskat starkt i hela sitt utbredningsområde under de senaste 50 åren.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens nuvarande status bör undersökas genom riktat sök på värdväxten. Bete i torra, soliga naturbetesmarker bör gynnas eller återupptas för att gynna värdväxten.

Audisio, P. 1993. Coleoptera Nitidulidae-Kateretidae. Edizioni Calderini, Bologna.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes lugubris, Sturm, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.