Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Micropeplus latus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Micropeplus latus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En egendomligt formad, ganska platt brun skalbagge, som blir 2–2,5 mm lång. Den liknar i strukturen en liten bit död ved med tydliga längsgående åsar både på halssköld och täckvingar. Svaga åsar finns även på de synliga bakkroppssegmenten. Kroppsformen är bred med parallella sidor. Antennerna avslutas med en liten rund antennklubba. Täckvingarna är förkortade och täcker endast halva bakkroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Micropeplus latus Observationer i Sverige för Micropeplus latus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden endast känd från två lokaler, Dels i norra Halland (Nösslinge, 1970-talet), dels i Hornsöområdet i östra Småland. Arten kan misstänkas vara till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Arten är ej känd från övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen är mycket begränsad och omfattar förutom Sverige endast Kroatien, Grekland och Slovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i anknytning till mikroskopiska vedsvampar. Alla svenska fynd är gjorda på död barrträdsved vid gamla sågverk, under svampangripna brädhögar och vid sållning av på marken liggande avfall från den brunrötade ändveden på en välta med gammal ved. Känd från Halland, Småland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i anknytning till mikroskopiska vedsvampar. Alla svenska fynd är gjorda på död barrträdsved vid gamla sågverk, under svampangripna brädhögar och vid sållning av på marken liggande avfall från den brunrötade ändveden på en välta med gammal ved. Fullbildade individer påträffas under försommaren. Förmodligen finns denna art på flera lokaler i Sydsverige genom att den på grund sitt undanskymda levnadssätt är ganska svår att påvisa.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Micropeplus, Art Micropeplus latus Hampe, 1861 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i anknytning till mikroskopiska vedsvampar. Alla svenska fynd är gjorda på död barrträdsved vid gamla sågverk, under svampangripna brädhögar och vid sållning av på marken liggande avfall från den brunrötade ändveden på en välta med gammal ved. Känd från Halland, Småland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En egendomligt formad, ganska platt brun skalbagge, som blir 2–2,5 mm lång. Den liknar i strukturen en liten bit död ved med tydliga längsgående åsar både på halssköld och täckvingar. Svaga åsar finns även på de synliga bakkroppssegmenten. Kroppsformen är bred med parallella sidor. Antennerna avslutas med en liten rund antennklubba. Täckvingarna är förkortade och täcker endast halva bakkroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Micropeplus latus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Micropeplus latus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden endast känd från två lokaler, Dels i norra Halland (Nösslinge, 1970-talet), dels i Hornsöområdet i östra Småland. Arten kan misstänkas vara till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Arten är ej känd från övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen är mycket begränsad och omfattar förutom Sverige endast Kroatien, Grekland och Slovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Micropeplinae - åsryggbaggar 
 • Släkte
  Micropeplus  
 • Art
  Micropeplus latusHampe, 1861

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i anknytning till mikroskopiska vedsvampar. Alla svenska fynd är gjorda på död barrträdsved vid gamla sågverk, under svampangripna brädhögar och vid sållning av på marken liggande avfall från den brunrötade ändveden på en välta med gammal ved. Fullbildade individer påträffas under försommaren. Förmodligen finns denna art på flera lokaler i Sydsverige genom att den på grund sitt undanskymda levnadssätt är ganska svår att påvisa.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Arten är knuten till gammalt dött vedavfall. Då ett av fynden gjordes i vedavfall i en sågspånshög finns ett tydligt hot mot denna miljö på grund av att sågspånen tas numera ofta om hand och bränns i värmecentraler. Då arten även har påträffats i död ved i skogen finns ett hot genom de små mängder med död ved som lämnas i skogen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör genom riktat sök efter arten lära sig mer om artens utbredning samt om artens biologi.

Gillerfors, G. 1982. Anteckningar om svenska Coleoptera.2. Ent. Tidskr. 103: 73–77.

Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 83 –96.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Micropeplinae - åsryggbaggar 
 • Släkte
  Micropeplus  
 • Art
  Micropeplus latus, Hampe, 1861
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.