Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sphaerius acaroides

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Sphaerius acaroides
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En endast ca 0,7 mm lång, högvälvd, kort oval art med svart eller brun färg och glänsande glatt ovansida. (Halsskölden har emellertid tvärritsning och täckvingarna svag längsritsning, vilken dock blir synlig först vid ca 100 ggrs förstoring.) Flygvingarnas yta är reducerad men de har långa hår i kanten, vilket gör arten till en god flygare.
Utbredning
Länsvis förekomst för Sphaerius acaroides Observationer i Sverige för Sphaerius acaroides
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Gotland och Östergötland. Sentida fynd föreligger främst från Gotland. Arten är mycket liten (0.7 mm) och därför lätt förbisedd. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i fuktig, algbemängd sand eller grus vid vegetationsfattiga, öppna stränder. Såväl vid sjöar som vid småvatten, t.ex. vattensamlingar i grustag. Känd från Skåne, Gotland och Östergötland. Arten är mycket liten (0.7 mm) och därför lätt förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i fuktig, algbemängd sand eller grus vid vegetationsfattiga, öppna stränder. Såväl vid sjöar som vid småvatten, t.ex. vattensamlingar i grustag.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Sphaeriusidae (strandsandbaggar), Släkte Sphaerius, Art Sphaerius acaroides Waltl, 1838 Synonymer Sphaerius obsidianus (Kolenati, 1846), Microsporus acaroides (Waltl, 1838)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i fuktig, algbemängd sand eller grus vid vegetationsfattiga, öppna stränder. Såväl vid sjöar som vid småvatten, t.ex. vattensamlingar i grustag. Känd från Skåne, Gotland och Östergötland. Arten är mycket liten (0.7 mm) och därför lätt förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En endast ca 0,7 mm lång, högvälvd, kort oval art med svart eller brun färg och glänsande glatt ovansida. (Halsskölden har emellertid tvärritsning och täckvingarna svag längsritsning, vilken dock blir synlig först vid ca 100 ggrs förstoring.) Flygvingarnas yta är reducerad men de har långa hår i kanten, vilket gör arten till en god flygare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sphaerius acaroides

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sphaerius acaroides

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Gotland och Östergötland. Sentida fynd föreligger främst från Gotland. Arten är mycket liten (0.7 mm) och därför lätt förbisedd. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Myxophaga - svampätarbaggar 
 • Familj
  Sphaeriusidae - strandsandbaggar 
 • Släkte
  Sphaerius  
 • Art
  Sphaerius acaroidesWaltl, 1838
  Synonymer
  Sphaerius obsidianus (Kolenati, 1846)
  Microsporus acaroides (Waltl, 1838)

Lever i fuktig, algbemängd sand eller grus vid vegetationsfattiga, öppna stränder. Såväl vid sjöar som vid småvatten, t.ex. vattensamlingar i grustag.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Artens status och eventuella hot är svårbedömda utifrån nuvarande kunskapsläge. Arten missgynnas dock med stor sannolikhet av förändringar i strandmiljön p.g.a övergödning och igenväxning, vilket bl.a. skett på lokaler vid Ringsjön och på Ivön. Restaurering av grustag är ett ytterligare hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess nuvarande status i Sverige klargöras. Se till att grustag med vattensamlingar skyddas. Verka för att den naturliga hydrologin i sjöar där arten förekommer bevaras samt att vattenkvalitén och vegetationen i vattnet inte påverkas negativt .

Freude, H. 1971. Familie: Sphaeriidae. In. Die Käfer Mitteleuropas III: 311.

Hansen, M., Pedersen, J. & Pritzl, G. 1999. Fund af biller i Danmark, 1998. Ent. Meddr. 67: 72.

Huggert, L. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 101.

Nyholm, T. 1951. Coleopterologiska meddelanden. IX. Några fynd av sällsyntare skalbaggar. Opusc. ent. 16: 37–38.

Palm, T. 1949. Anteckningar om svenska skalbaggar. IV. Ent. Tidskr. 70: 7.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Myxophaga - svampätarbaggar 
 • Familj
  Sphaeriusidae - strandsandbaggar 
 • Släkte
  Sphaerius  
 • Art
  Sphaerius acaroides, Waltl, 1838
  Synonymer
  Sphaerius obsidianus (Kolenati, 1846)
  Microsporus acaroides (Waltl, 1838)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.