Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ochthebius auriculatus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Ochthebius auriculatus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,8–2,1 mm lång skalbagge. Halsskölden är mycket bred, bredare än lång och brett tillplattad med jämnt rundade sidor och membranfyllda basutsnitt. Den har en svag mittlinje med två gropar på var sida och är nästan lika bred som täckvingarna, som har kraftiga punktstrimmor med böjda små hår samt svagt välvda mellanrum. Ovansidan är ljust brun, med mörkare huvud och halssköldsmitt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ochthebius auriculatus Observationer i Sverige för Ochthebius auriculatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, där den framför allt är funnen vid Höllviken och Foteviken, från Halland och nordligast från Gåsö i Bohuslän, nordgränsen för arten i Skandinavien. Arten påträffades kring 1900 i stor mängd i brackvattensamlingar vid Gålboviken i Släp, men har under senare år förgäves eftersökts på denna lokal. Den är ej funnen i Norge eller Finland. I övrigt förekommer den längs kusterna i Danmark och söderut till sydvästra Frankrike (Biscayabukten) samt på Brittiska öarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i salthaltiga, grunda, ofta temporära småvatten med rik vegetation, t.ex på marskängar. Påträffad i Skåne, Halland och Bohuslän. Några sentida fynd finns ej från Bohuslän. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i och vid salthaltiga, grunda, ofta temporära småvatten med rik vegetation, t.ex på marskängar. Arten är halobiont och lever i områden som tidvis översvämmas. Den uppehåller sig mestadels i det blöta slammet med grönalger vid de ofta starkt salthaltiga vattnen. Det är förmodligen riktigare att säga, att den är mer terrester än akvatisk, och när marskpölarna torkat ut, kan man skaka fram exemplar ur grästuvor som tagits från pölkanterna betydligt över den normala vattenlinjen. Man har t.o.m. använt sig av en liten vakuumpump vid insamling av arten.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydraenidae (vattenbrynsbaggar), Släkte Ochthebius, Art Ochthebius auriculatus Rey, 1886 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i salthaltiga, grunda, ofta temporära småvatten med rik vegetation, t.ex på marskängar. Påträffad i Skåne, Halland och Bohuslän. Några sentida fynd finns ej från Bohuslän. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,8–2,1 mm lång skalbagge. Halsskölden är mycket bred, bredare än lång och brett tillplattad med jämnt rundade sidor och membranfyllda basutsnitt. Den har en svag mittlinje med två gropar på var sida och är nästan lika bred som täckvingarna, som har kraftiga punktstrimmor med böjda små hår samt svagt välvda mellanrum. Ovansidan är ljust brun, med mörkare huvud och halssköldsmitt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ochthebius auriculatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ochthebius auriculatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, där den framför allt är funnen vid Höllviken och Foteviken, från Halland och nordligast från Gåsö i Bohuslän, nordgränsen för arten i Skandinavien. Arten påträffades kring 1900 i stor mängd i brackvattensamlingar vid Gålboviken i Släp, men har under senare år förgäves eftersökts på denna lokal. Den är ej funnen i Norge eller Finland. I övrigt förekommer den längs kusterna i Danmark och söderut till sydvästra Frankrike (Biscayabukten) samt på Brittiska öarna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Ochthebiinae  
 • Släkte
  Ochthebius  
 • Art
  Ochthebius auriculatusRey, 1886

Lever i och vid salthaltiga, grunda, ofta temporära småvatten med rik vegetation, t.ex på marskängar. Arten är halobiont och lever i områden som tidvis översvämmas. Den uppehåller sig mestadels i det blöta slammet med grönalger vid de ofta starkt salthaltiga vattnen. Det är förmodligen riktigare att säga, att den är mer terrester än akvatisk, och när marskpölarna torkat ut, kan man skaka fram exemplar ur grästuvor som tagits från pölkanterna betydligt över den normala vattenlinjen. Man har t.o.m. använt sig av en liten vakuumpump vid insamling av arten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Arten missgynnas av att marskområdena inte hålls öppna genom betning. Den hotas av oljespill från havet, av övergödning med åtföljande tillväxt av framför allt vassbältena samt av olika exploateringar av havsstrandsmiljöer vid Västkusten.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Verka för ytterligare skydd och skötsel av havsstrandängar vid Skånes sydvästkust med ofta mycket lång historia som betesmarker. Fortlöpande undersöka hur klimatförändringar påverkar marskområden och artens förekomst längs Västkusten.

Balfour-Browne, F. 1958. British water beetles. Vol. III: 166–168.

Baranowski, R. 1978. Intressanta skalbaggsfynd 3 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 99: 53.

Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd 4. Ent. Tidskr. 100: 71.

Hagström, T. 1996. Göteborgstraktens skalbaggsfauna vid 1900-talets början redovisas i ett manuskript i museets arkiv. Göteborgs Naturhistoriska Museum. Årstryck 1996: 21–25.

Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 18: 38–39.

Hodge, P. J. 1997. Suction sampling for Ochthebius auriculatus, etc. in East Sussex. Latissimus 9: 36.

Jäch, M. A. 1990. Revision of the Palearctic species of the genus Ochthebius Leach. V. The subgenus Asiobates (Coleoptera: Hydraenidae). Koleopterologische Rundschau 60: 51.

Lohse, G. A. 1971. Familie: Hydraenidae. I Freude, Harde, Lohse: Die Käfer Mitteleuropas III: 104–105.

Mahler, V. 1987. Biller (Coleoptera) fra Skallingen. Ent. Meddr 54: 53.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Ochthebiinae  
 • Släkte
  Ochthebius  
 • Art
  Ochthebius auriculatus, Rey, 1886
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.