Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ochthebius viridis

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Ochthebius viridis
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten, kort och oval, tämligen smal, 1,4–1,6 mm lång art. Färgen är svart med svag bronsglans. Halsskölden har grunda, matta tvärintryck, som utåt begränsas av en tydlig längsfåra och är glänsande så när som på chagrineringen i fördjupningarna och på sidorna. Täckvingarna har kraftiga punktstrimmor. Benen är korta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ochthebius viridis Observationer i Sverige för Ochthebius viridis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen på några få lokaler i Skåne och på Öland. Endast två sentida lokaler är kända. Arten är dock mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Ej i Norge eller Finland. Den förekommer i övrigt vid tyska Östersjökusten, ställvis längs Danmarks kuster, vidare utmed kusterna ned till och runt Medelhavet, Nordafrika och Mindre Asien samt på Brittiska öarna och vid salthaltiga vatten i det inre av Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i brackvattenpölar, där den uppehåller sig i slammet och vegetationen vid kanterna nära vattenytan. Bl.a. på beteshävdade havsstrandängar, där den kan uppträda i stor individrikedom. Funnen på några få lokaler i Skåne och på Öland. Endast två sentida lokaler är kända. Arten är dock mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i brackvattenpölar, där den uppehåller sig i slammet och vegetationen vid kanterna nära vattenytan. Bl.a. på beteshävdade havsstrandängar, där den kan uppträda i stor individrikedom.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydraenidae (vattenbrynsbaggar), Släkte Ochthebius, Art Ochthebius viridis Peyron, 1858 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i brackvattenpölar, där den uppehåller sig i slammet och vegetationen vid kanterna nära vattenytan. Bl.a. på beteshävdade havsstrandängar, där den kan uppträda i stor individrikedom. Funnen på några få lokaler i Skåne och på Öland. Endast två sentida lokaler är kända. Arten är dock mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En mycket liten, kort och oval, tämligen smal, 1,4–1,6 mm lång art. Färgen är svart med svag bronsglans. Halsskölden har grunda, matta tvärintryck, som utåt begränsas av en tydlig längsfåra och är glänsande så när som på chagrineringen i fördjupningarna och på sidorna. Täckvingarna har kraftiga punktstrimmor. Benen är korta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ochthebius viridis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ochthebius viridis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen på några få lokaler i Skåne och på Öland. Endast två sentida lokaler är kända. Arten är dock mycket liten och kan möjligen vara förbisedd. Ej i Norge eller Finland. Den förekommer i övrigt vid tyska Östersjökusten, ställvis längs Danmarks kuster, vidare utmed kusterna ned till och runt Medelhavet, Nordafrika och Mindre Asien samt på Brittiska öarna och vid salthaltiga vatten i det inre av Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Ochthebiinae  
 • Släkte
  Ochthebius  
 • Art
  Ochthebius viridisPeyron, 1858

Lever i brackvattenpölar, där den uppehåller sig i slammet och vegetationen vid kanterna nära vattenytan. Bl.a. på beteshävdade havsstrandängar, där den kan uppträda i stor individrikedom.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Hotet består av olika typer av exploatering såsom byggnation samt igenväxning p.g.a. ändrade betesförhållanden. Övergödning och oljeutsläpp är andra tänkbara hot.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Verka för fortsatt betning av strandängarna samt uppmärksammande av övriga hotfaktorer såsom exempelvis exploateringar genom vägbyggnation mm.

Hansen, M. 1987. The Hydradephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 18: 48–49.

Klefbeck, E. 1962. Catalogus Insectorum Sueciae XVI. Coleoptera. 1960. Några förklaringar och tillägg. Opusc. ent. 27: 155.

Lohse, G. A. 1971. Familie: Hydraenidae. I Freude, Harde, Lohse: Die Käfer Mitteleuropas III: 108.

Lundberg, S. 1972. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 13. Ent. Tidskr. 93: 42.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Hydraenidae - vattenbrynsbaggar 
 • Underfamilj
  Ochthebiinae  
 • Släkte
  Ochthebius  
 • Art
  Ochthebius viridis, Peyron, 1858
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.