Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Plegaderus sanatus

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Plegaderus sanatus
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–3 mm lång, brun skalbagge med rundad kroppsform och påfallande kraftiga framben där skenbenen är platta och breda. Antennernas tre yttersta leder bildar en tydlig klubba, och halsskölden har djupa längsfåror samt ibland en tvärfåra på mitten. Mindre vedstumpbagge tillhör ett släkte med fem svenska arter som kan vara svårskilda. Mindre vedstumpbagge kan förväxlas med vanlig vedstumpbagge (P. vulneratus) och kantad vedstumpbagge (P. saucius), men har oftast en mindre kroppsstorlek än dessa, och har en enkel sidolist på halsskölden som saknar en tydlig intryckning i motsats till vanlig vedstumpbagge.
Utbredning
Länsvis förekomst för Plegaderus sanatus Observationer i Sverige för Plegaderus sanatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I hela norra Europa endast känd från Gotska Sandön (Lundberg 1997). Enligt Jansson (1925) så förekommer arten (under namnet Plegaderus discisus) huvudsakligen på de norra delarna av Gotska Sandön. Den kända utbredningen för mindre vedstumpbagge är splittrad med ett begränsat antal länder i Europa och Nordafrika. Arten saknas i Västeuropa och stora delar av Centraleuropa, och förekomsten på Gotska Sandön betraktas som en värmerelikt (Vienna 1980). Vår population tillhör underarten P. sanatus ssp. gobanzi J. Müller, 1903, som närmast är funnen i Slovakien och annars har en sydostlig utbredning som sträcker sig från Sydeuropa (Frankrike, Italien) till Krimhalvön i Ukraina (Mazur 2004). Nominatformen P. sanatus ssp. sanatus är känd från Nordafrika och Medelhavsländerna, men är även den uppgiven från Slovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett rovdjur som lever av barkborrar under bark på nyligen döda tallar. Arten påträffas endast under det första året efter trädets död. Arten är i hela norra Europa endast funnen på Gotska Sandön. Närmaste förekomster ligger i Slovakien, och artens huvudsakliga utbredningsområde är i Medelhavsområdet. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever av barkborrar under bark på nyligen döda tallar. Arten påträffas endast under det första året efter trädets död. Enligt Vienna (1980) så är arten känd från vanlig tall (Pinus sylvestris), terpentintall (P. pinaster) och svarttall (P. nigra). På Korsika är arten rovlevande på vanlig dvärgborre (Crypturgus pusillus) under barken på nyligen död terpentintall (Vienna 1980). Släktet dvärgborrar (Crypturgus) saknas på Gotska Sandön, men andra mindre barkborrar såsom tvåtandad barkborre (Pityogenes bidentatus) och fyrtandad barkborre (P. quadridens) kan utgöra bytesdjur för arten i Sverige.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Plegaderus, Art Plegaderus sanatus Truqui, 1852 Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett rovdjur som lever av barkborrar under bark på nyligen döda tallar. Arten påträffas endast under det första året efter trädets död. Arten är i hela norra Europa endast funnen på Gotska Sandön. Närmaste förekomster ligger i Slovakien, och artens huvudsakliga utbredningsområde är i Medelhavsområdet. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
En 2–3 mm lång, brun skalbagge med rundad kroppsform och påfallande kraftiga framben där skenbenen är platta och breda. Antennernas tre yttersta leder bildar en tydlig klubba, och halsskölden har djupa längsfåror samt ibland en tvärfåra på mitten. Mindre vedstumpbagge tillhör ett släkte med fem svenska arter som kan vara svårskilda. Mindre vedstumpbagge kan förväxlas med vanlig vedstumpbagge (P. vulneratus) och kantad vedstumpbagge (P. saucius), men har oftast en mindre kroppsstorlek än dessa, och har en enkel sidolist på halsskölden som saknar en tydlig intryckning i motsats till vanlig vedstumpbagge.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Plegaderus sanatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Plegaderus sanatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I hela norra Europa endast känd från Gotska Sandön (Lundberg 1997). Enligt Jansson (1925) så förekommer arten (under namnet Plegaderus discisus) huvudsakligen på de norra delarna av Gotska Sandön. Den kända utbredningen för mindre vedstumpbagge är splittrad med ett begränsat antal länder i Europa och Nordafrika. Arten saknas i Västeuropa och stora delar av Centraleuropa, och förekomsten på Gotska Sandön betraktas som en värmerelikt (Vienna 1980). Vår population tillhör underarten P. sanatus ssp. gobanzi J. Müller, 1903, som närmast är funnen i Slovakien och annars har en sydostlig utbredning som sträcker sig från Sydeuropa (Frankrike, Italien) till Krimhalvön i Ukraina (Mazur 2004). Nominatformen P. sanatus ssp. sanatus är känd från Nordafrika och Medelhavsländerna, men är även den uppgiven från Slovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Plegaderini  
 • Släkte
  Plegaderus  
 • Art
  Plegaderus sanatusTruqui, 1852

Ett rovdjur som lever av barkborrar under bark på nyligen döda tallar. Arten påträffas endast under det första året efter trädets död. Enligt Vienna (1980) så är arten känd från vanlig tall (Pinus sylvestris), terpentintall (P. pinaster) och svarttall (P. nigra). På Korsika är arten rovlevande på vanlig dvärgborre (Crypturgus pusillus) under barken på nyligen död terpentintall (Vienna 1980). Släktet dvärgborrar (Crypturgus) saknas på Gotska Sandön, men andra mindre barkborrar såsom tvåtandad barkborre (Pityogenes bidentatus) och fyrtandad barkborre (P. quadridens) kan utgöra bytesdjur för arten i Sverige.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Eftersom arten förekommer endast ett år på de döda träden hotas den av brist på kontinuitet i substrattillgången när förekomstarean är för liten. Mortaliteten hos tall genom intern dynamik kan variera, och under 2001 var det bara ett 10-tal nyligen döda tallar på de norra delarna av Gotska Sandön (Pettersson, opubl.). Man har även framfört farhågor för att risken för en totalbrand av Gotska Sandön blir allt högre med åren.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens biologi och aktuella status bör studeras närmare. Riktade åtgärder för att tillgodose fortsatt tillgång på utvecklingsträd bör utföras, såväl på Gotska sandön som på Fårö.

Jansson, A. 1925. Die insekten-, myriapoden- und isopodenfauna der Gotska Sandön. Länstidn. tryckeri, Örebro.

Lundberg, S. 1997. Skalbaggar. I: Lorantz, M.-S., Rehnström, Å. & Westerdahl, C. (red.). Gotska Sandön – en tvärfacklig beskrivning. Föreningen Natur och Samhälle i Norden, 3:e reviderade uppl., s. 52–58.

Mazur, S. 2004. Histeridae, s. 68-102. I: Löbl, I. & Smetana, A. (red.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2. Stenstrup, Apollo Books. 942 s.

Vienna, P. 1980. Fauna dItalia Coleoptera Histeridae. Edizioni Calderini, Bologna. 386 p.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Pettersson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Plegaderini  
 • Släkte
  Plegaderus  
 • Art
  Plegaderus sanatus, Truqui, 1852
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Pettersson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.