Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Rhantus bistriatus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Rhantus bistriatus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 9–9,5 mm lång dykare med kort, brett oval kropp, något utvidgad baktill men jämnt rundad och flackt välvd. Halsskölden är gul med framkanten otydligt och svagt mörkare samt en likadant färgad, något tjockare markering vid bakkantens mitt. Täckvingarna är gula med svartspräcklig marmorering utom längs sidorna och sömmen. Undersidan är till största delen svart. Frambröstet, första buksegmentet samt bakkanten av de följande segmenten är röda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Rhantus bistriatus Observationer i Sverige för Rhantus bistriatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Främst funnen i Skåne men känd norrut till Öster- och Västergötland. 1981 ägde sannolikt en inflygning av arten rum söderifrån. Den är även påträffad i Danmark och Finland samt i Baltikum. I övrigt finns den från Storbritannien, Frankrike och Italien österut till Sibirien. Inom Rhantus-släktet har det rått en viss namnförbistring, vilket tillsammans med bestämningssvårigheter bidragit till att rapporter av R. bistriatus visat sig gälla andra Rhantus-arter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i mer eller mindre temporära, vegetationsrika småvatten med lerbotten i öppna gräsmarker. Främst funnen i Skåne. Utbredning och status är dock dåligt känd p.g.a. förbistrad nomenklatur. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i mer eller mindre temporära, vegetationsrika vatten med lerbotten i öppet landskap. Den anträffas ofta enstaka. Den tycks övervintra som adult på land.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dytiscidae (dykare), Släkte Rhantus, Art Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i mer eller mindre temporära, vegetationsrika småvatten med lerbotten i öppna gräsmarker. Främst funnen i Skåne. Utbredning och status är dock dåligt känd p.g.a. förbistrad nomenklatur. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 9–9,5 mm lång dykare med kort, brett oval kropp, något utvidgad baktill men jämnt rundad och flackt välvd. Halsskölden är gul med framkanten otydligt och svagt mörkare samt en likadant färgad, något tjockare markering vid bakkantens mitt. Täckvingarna är gula med svartspräcklig marmorering utom längs sidorna och sömmen. Undersidan är till största delen svart. Frambröstet, första buksegmentet samt bakkanten av de följande segmenten är röda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Rhantus bistriatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Rhantus bistriatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Främst funnen i Skåne men känd norrut till Öster- och Västergötland. 1981 ägde sannolikt en inflygning av arten rum söderifrån. Den är även påträffad i Danmark och Finland samt i Baltikum. I övrigt finns den från Storbritannien, Frankrike och Italien österut till Sibirien. Inom Rhantus-släktet har det rått en viss namnförbistring, vilket tillsammans med bestämningssvårigheter bidragit till att rapporter av R. bistriatus visat sig gälla andra Rhantus-arter.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Colymbetinae  
 • Tribus
  Colymbetini  
 • Släkte
  Rhantus  
 • Art
  Rhantus bistriatus(Bergsträsser, 1778)

Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i mer eller mindre temporära, vegetationsrika vatten med lerbotten i öppet landskap. Den anträffas ofta enstaka. Den tycks övervintra som adult på land.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotas främst av ändrad dränering, utdikning och förändrad vattenkvalité. Igenväxning med buskar och träd runt vatten inverkar förmodligen även negativt på arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Verka för fortsatt bete i aktuella områden. Undvika faktorer som påverkar hydrologin och vattenkvaliteten negativt samt eventuellt restaurera redan skadade våtmarker.

Bangsholt, F. 1981. Femte tillaeg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). Ent. Meddr 48: 56.

Geijer, B. J. & Herrmann, J. 2005. Intressanta fynd av vattenskalbaggar i Mittlandskogen på Öland. Ent. Tidskr. 126: 97-102.

Lundberg, S. 1995. Catalogus Coleopterorum Sueciae: 510.

Mahler, V. 1987. Sjette tillaeg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). Ent Meddr. 54: 188.

Nilsson, A. N. 1984. Gotlands dykarskalbaggar. Ent. Tidskr. 105: 95.

Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Fauna Ent. Scand. 32: 139.

Wirén, E. 1962. Bidrag till kännedom om Gotlands och Ölands coleopterfauna och dess invandring. I. Ent. Tidskr. 83: 146.

Wirén, E. 1963. Bidrag till kännedom om Gotlands och Ölands coleopterfauna och dess invandring. II. Ent. Tidskr. 84: 79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Colymbetinae  
 • Tribus
  Colymbetini  
 • Släkte
  Rhantus  
 • Art
  Rhantus bistriatus, (Bergsträsser, 1778)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.