Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Strophosoma fulvicorne

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Strophosoma fulvicorne
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,3–5,2 mm lång vivel med bred kroppsform, kort snyte och korta ben. Ögonen är mycket starkt utstående (ett släktkännetecken). Kroppen är svart, översidan är täckt av omväxlande ljusa och mörkbruna fjäll som ger kroppen ett skäckigt utseende.
Utbredning
Länsvis förekomst för Strophosoma fulvicorne Observationer i Sverige för Strophosoma fulvicorne
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd i kustnära områden norrut till Göteborgstrakten (Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Västergötland och Bohuslän). Nyligen har populationer upptäckts på ett inlandssandfält i södra Värmland samt på en lokal i östra Småland. Troligen har arten varit förbisedd, på grund av sin yttre likhet med den mycket allmänna S. capitatum. Arten är funnen på många platser i Danmark, både vid kusten och i inlandet, i sydvästra Norge samt i sydligaste Finland. Världsutbredningen omfattar Nord-, Väst- och Mellaneuropa (Palm 1996).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på ljung på torra sandhedar, främst vid kusten men även på sandfält i inlandet. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Västergötland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i jorden vid rötter av ljung (Calluna vulgaris), enligt vissa källor även klockljung (Erica tetralix) (Koch 1992). På torra, öppna marker såsom öppna sandiga hedmarker, flygsanddyner eller gles tallskog (Koch 1992, Palm 1996). Främst vid kusten men även på sandfält i inlandet. De fullbildade individerna kan förutom på värdväxterna även påträffas på vide (Hoffmann 1950) och är i Danmark funna i stort antal på krypvide (Salix repens) (Palm 1996). Larven förpuppas i jorden och en ny generation kläcks fram under sensommaren-hösten. Dessa övervintrar och kan åter ses under vår och försommar, men är då vanligen fåtaligare än under hösten (Palm 1996). Arten saknar flygförmåga (Hoffmann 1950).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· klockljung
· klockljung
· ljung
· ljung
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Strophosoma, Art Strophosoma fulvicorne Walton, 1848 Synonymer Strophosoma curvipes Thomson, 1865, Strophosomus fulvicornis Walton, 1848

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på ljung på torra sandhedar, främst vid kusten men även på sandfält i inlandet. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Västergötland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3,3–5,2 mm lång vivel med bred kroppsform, kort snyte och korta ben. Ögonen är mycket starkt utstående (ett släktkännetecken). Kroppen är svart, översidan är täckt av omväxlande ljusa och mörkbruna fjäll som ger kroppen ett skäckigt utseende.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Strophosoma fulvicorne

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Strophosoma fulvicorne

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd i kustnära områden norrut till Göteborgstrakten (Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Västergötland och Bohuslän). Nyligen har populationer upptäckts på ett inlandssandfält i södra Värmland samt på en lokal i östra Småland. Troligen har arten varit förbisedd, på grund av sin yttre likhet med den mycket allmänna S. capitatum. Arten är funnen på många platser i Danmark, både vid kusten och i inlandet, i sydvästra Norge samt i sydligaste Finland. Världsutbredningen omfattar Nord-, Väst- och Mellaneuropa (Palm 1996).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Brachyderini  
 • Släkte
  Strophosoma  
 • Art
  Strophosoma fulvicorneWalton, 1848
  Synonymer
  Strophosoma curvipes Thomson, 1865
  Strophosomus fulvicornis Walton, 1848

Larvutvecklingen sker i jorden vid rötter av ljung (Calluna vulgaris), enligt vissa källor även klockljung (Erica tetralix) (Koch 1992). På torra, öppna marker såsom öppna sandiga hedmarker, flygsanddyner eller gles tallskog (Koch 1992, Palm 1996). Främst vid kusten men även på sandfält i inlandet. De fullbildade individerna kan förutom på värdväxterna även påträffas på vide (Hoffmann 1950) och är i Danmark funna i stort antal på krypvide (Salix repens) (Palm 1996). Larven förpuppas i jorden och en ny generation kläcks fram under sensommaren-hösten. Dessa övervintrar och kan åter ses under vår och försommar, men är då vanligen fåtaligare än under hösten (Palm 1996). Arten saknar flygförmåga (Hoffmann 1950).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· klockljung - Erica tetralix (Har betydelse)
· ljung - Calluna vulgaris (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bete, bränning eller annan störning krävs på sandiga kusthedar och inlandssandfält för att vidmakthålla tidiga successionsstadier.

Hoffmann, A. (1950) Fauna de France 52. Coleopteres Curculionides 1

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Palm, E. 1996. Nordeuropas snudebiller. 1. De kortsnudede arter. Danmarks Dyreliv, Bd 7. Apollo books, Stenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Brachyderini  
 • Släkte
  Strophosoma  
 • Art
  Strophosoma fulvicorne, Walton, 1848
  Synonymer
  Strophosoma curvipes Thomson, 1865
  Strophosomus fulvicornis Walton, 1848
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.