Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chaetophora spinosa

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Chaetophora spinosa
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En starkt välvd, nästan klotrund och cirka 1,5 mm lång skalbagge. Kroppens översida är svart med en mycket tunn behåring av långa, glesa borst. På täckvingarna finns dessutom längsrader av stora punkter. Hos den levande skalbaggen är kroppen ofta täckt med en ljus beläggning av jord. Om man stör djuret dras ben och antenner in i fåror på undersidan av kroppen. Skenbenen är breda, och antennernas sista leder bildar en tydlig klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chaetophora spinosa Observationer i Sverige för Chaetophora spinosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast påträffad på ett fåtal lokaler i sydvästra Skåne (Klagshamn, Glumslöv och Ven). Arten är dock p.g.a. sin storlek och det undanskymda levnadssättet mycket lätt att förbise. Närmast funnen i Danmark, där den endast är känd från en lokal (Mön). Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut genom Asien till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever av mossor eller alger på fuktig, vegetationsfattig lera eller lersand. Främst i rasbranter i kustklintar (backafallen vid Öresund), men också i liknande kulturskapade miljöer. Endast känd från några få lokaler i sydvästra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Lever både som larv och som fullbildad skalbagge av mossor eller grönalger på fuktig, vegetationsfattig lera eller siltig sand. I rasbranter i kustklintar (backafallen vid Öresund) med framträngande grundvatten och flytjordspartier, men också på liknande mark i täkter och andra kulturskapade miljöer. Vid Klagshamn är den påträffad på uppkastade jordhögar på Klagshamnsudden, vilken är uppbyggd av stenmassor från tidigare kalkbrytning. När skalbaggen sitter stilla på marken är den väl kamouflerad av ett tunt jordlager och nästan omöjlig att upptäckta. I solsken kan man dock få se de små, runda djuren springa omkring på marken.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Byrrhidae (kulbaggar), Släkte Chaetophora, Art Chaetophora spinosa (Rossi, 1794) Synonymer Syncalypta spinosa (Rossi, 1794)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever av mossor eller alger på fuktig, vegetationsfattig lera eller lersand. Främst i rasbranter i kustklintar (backafallen vid Öresund), men också i liknande kulturskapade miljöer. Endast känd från några få lokaler i sydvästra Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En starkt välvd, nästan klotrund och cirka 1,5 mm lång skalbagge. Kroppens översida är svart med en mycket tunn behåring av långa, glesa borst. På täckvingarna finns dessutom längsrader av stora punkter. Hos den levande skalbaggen är kroppen ofta täckt med en ljus beläggning av jord. Om man stör djuret dras ben och antenner in i fåror på undersidan av kroppen. Skenbenen är breda, och antennernas sista leder bildar en tydlig klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chaetophora spinosa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chaetophora spinosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast påträffad på ett fåtal lokaler i sydvästra Skåne (Klagshamn, Glumslöv och Ven). Arten är dock p.g.a. sin storlek och det undanskymda levnadssättet mycket lätt att förbise. Närmast funnen i Danmark, där den endast är känd från en lokal (Mön). Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut genom Asien till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Byrrhoidea  
 • Familj
  Byrrhidae - kulbaggar 
 • Underfamilj
  Syncalyptinae  
 • Tribus
  Syncalyptini  
 • Släkte
  Chaetophora  
 • Art
  Chaetophora spinosa(Rossi, 1794)
  Synonymer
  Syncalypta spinosa (Rossi, 1794)

Lever både som larv och som fullbildad skalbagge av mossor eller grönalger på fuktig, vegetationsfattig lera eller siltig sand. I rasbranter i kustklintar (backafallen vid Öresund) med framträngande grundvatten och flytjordspartier, men också på liknande mark i täkter och andra kulturskapade miljöer. Vid Klagshamn är den påträffad på uppkastade jordhögar på Klagshamnsudden, vilken är uppbyggd av stenmassor från tidigare kalkbrytning. När skalbaggen sitter stilla på marken är den väl kamouflerad av ett tunt jordlager och nästan omöjlig att upptäckta. I solsken kan man dock få se de små, runda djuren springa omkring på marken.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Viktig)
Arten uppträder i störningspräglade miljöer och hotas därför av igenväxning. I ler- och sandtäkter kan täktrestaurering utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas för att se om den förekommer på ytterligare ställen i Skåne. I backafallen vid Öresund måste igenväxning förhindras genom någon form av återkommande störning.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1979. Die Käfer Mitteleuropas Bd. 6. Krefeld sid. 347.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddr. 33: 241.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie Bd. 2. Krefeld sid. 137.

Palm, T. 1934. Die nordischen Arten der Gattung Syncalypta. Ent. Tidskr. 55: 299–316.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Byrrhoidea  
 • Familj
  Byrrhidae - kulbaggar 
 • Underfamilj
  Syncalyptinae  
 • Tribus
  Syncalyptini  
 • Släkte
  Chaetophora  
 • Art
  Chaetophora spinosa, (Rossi, 1794)
  Synonymer
  Syncalypta spinosa (Rossi, 1794)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.