Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Temnoscheila caerulea

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Temnoscheila caerulea
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 14-18 mm lång skalbagge med en vacker blå eller violett färg. Arten är ganska långsmal med ett stort huvud och kraftiga käkar. Benen är kraftiga. Huvudet och halsskölden är kraftigt punkterade.
Utbredning
Länsvis förekomst för Temnoscheila caerulea Observationer i Sverige för Temnoscheila caerulea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i norra Europa endast påträffad på Gotska Sandön. Ej i övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen omfattar Sydeuropa och Nordafrika, från Kanarieöarna och Portugal norrut till Schweiz och Slovakien, österut till Cypern
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Knuten till ganska nyligen döda grova tallar där den lever som rovdjur på andra vedinsekter, främst larver av långhorningar som t.ex. Arhopalus spp. I hela norra Europa endast påträffad på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i död ved på grova tallar, där larven lever som rovdjur på olika tallinsekter, främst larver av långhorningar som t.ex. Arhopalus spp. Främst i stående träd som varit döda under några år, men kan påträffas i flera generationer på samma träd. Den fullbildade skalbaggen är påträffad från mitten av juni till början av augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Trogossitidae (flatbaggar), Släkte Temnoscheila, Art Temnoscheila caerulea (Olivier, 1790) Synonymer Temnocheila caerulea (Olivier, 1790), Temnochila caerulea (Olivier, 1790), Temnochila coerulea (Olivier, 1790)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Knuten till ganska nyligen döda grova tallar där den lever som rovdjur på andra vedinsekter, främst larver av långhorningar som t.ex. Arhopalus spp. I hela norra Europa endast påträffad på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 14-18 mm lång skalbagge med en vacker blå eller violett färg. Arten är ganska långsmal med ett stort huvud och kraftiga käkar. Benen är kraftiga. Huvudet och halsskölden är kraftigt punkterade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Temnoscheila caerulea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Temnoscheila caerulea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i norra Europa endast påträffad på Gotska Sandön. Ej i övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen omfattar Sydeuropa och Nordafrika, från Kanarieöarna och Portugal norrut till Schweiz och Slovakien, österut till Cypern
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Trogossitidae - flatbaggar 
 • Underfamilj
  Trogossitinae  
 • Tribus
  Trogossitini  
 • Släkte
  Temnoscheila  
 • Art
  Temnoscheila caerulea(Olivier, 1790)
  Synonymer
  Temnocheila caerulea (Olivier, 1790)
  Temnochila caerulea (Olivier, 1790)
  Temnochila coerulea (Olivier, 1790)

Larvutvecklingen sker i död ved på grova tallar, där larven lever som rovdjur på olika tallinsekter, främst larver av långhorningar som t.ex. Arhopalus spp. Främst i stående träd som varit döda under några år, men kan påträffas i flera generationer på samma träd. Den fullbildade skalbaggen är påträffad från mitten av juni till början av augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Eftersom arten endast lever kvar som relikt på en mycket begränsad lokal i hela norra Europa kan stokastiska faktorer slå ut arten på Gotska Sandön. Brist på lämpliga döda tallar att utvecklas i skulle även kunna bli ett framtida hot. Skulle en skogsbrand slå ut en stor del av tallskogen skulle arten först gynnas men senare skulle problem med successionen av föda uppträda.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Eftersom ön är nationalpark är mer omfattande åtgärder före att gynna denna art knappast möjliga. I händelse av längre tidsperioder utan träddöd på ön skulle en begränsad stödavverkning vara motiverad både för gynna både denna art och flera andra reliktdjur.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1967. Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 7: 15.

Jansson, A. 1925, Die Insekten-, Myriapoden- und Isopodenfauna der Gotska Sandön: 91–92.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Trogossitidae - flatbaggar 
 • Underfamilj
  Trogossitinae  
 • Tribus
  Trogossitini  
 • Släkte
  Temnoscheila  
 • Art
  Temnoscheila caerulea, (Olivier, 1790)
  Synonymer
  Temnocheila caerulea (Olivier, 1790)
  Temnochila caerulea (Olivier, 1790)
  Temnochila coerulea (Olivier, 1790)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.