Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Romualdius angustisetulus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Romualdius angustisetulus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–4 mm lång vivel med bred kroppsform, kort snyte och korta ben. Kroppen är brun, översidan är täckt av tätsittande, ljusa fjäll som bildar en småspräcklig teckning på täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Romualdius angustisetulus Observationer i Sverige för Romualdius angustisetulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är hittills känd från Skåne, östra Småland, Gotland och Bohuslän. Den är till det yttre mycket lik den allmänna T. bifoveolatus, som är vida utbredd i Sverige. Observationer från grannländerna talar för att de båda lever i samma miljöer men att T. angustisetulus är mycket ovanlig (Rheinheimer et al. 2010). Det är troligt att arten är underrapporterad på grund av förväxling arterna emellan. Världsutbredningen är otillräckligt känd pga tidigare sammanblandning med T. bifoveolatus, men anmäld från större delen av Västeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Utvecklas vid växtrötter på öppna torrmarker. Arten är hittills känd från Skåne, östra Småland, Gotland och Bohuslän. Troligen är den vanligen förväxlad med den allmänna T. bifoveolatus och förmodligen mycket underrapporterad. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna marker såsom kustklintar, sandmark eller torr ruderatmark. De vuxna skalbaggarna finner man dagtid under växter i markskiktet, men de antas vara nattaktiva och näringsgnager då på olika örter. Arten saknar flygförmåga, och fortplantar sig partenogenetiskt i norra Europa. Hanar har endast noterats från Sydeuropa.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Romualdius, Art Romualdius angustisetulus (Hansen, 1915) Synonymer Trachyphloeus angustisetulus Hansen, 1915

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Utvecklas vid växtrötter på öppna torrmarker. Arten är hittills känd från Skåne, östra Småland, Gotland och Bohuslän. Troligen är den vanligen förväxlad med den allmänna T. bifoveolatus och förmodligen mycket underrapporterad. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3–4 mm lång vivel med bred kroppsform, kort snyte och korta ben. Kroppen är brun, översidan är täckt av tätsittande, ljusa fjäll som bildar en småspräcklig teckning på täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Romualdius angustisetulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Romualdius angustisetulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är hittills känd från Skåne, östra Småland, Gotland och Bohuslän. Den är till det yttre mycket lik den allmänna T. bifoveolatus, som är vida utbredd i Sverige. Observationer från grannländerna talar för att de båda lever i samma miljöer men att T. angustisetulus är mycket ovanlig (Rheinheimer et al. 2010). Det är troligt att arten är underrapporterad på grund av förväxling arterna emellan. Världsutbredningen är otillräckligt känd pga tidigare sammanblandning med T. bifoveolatus, men anmäld från större delen av Västeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Trachyphloeini  
 • Släkte
  Romualdius  
 • Art
  Romualdius angustisetulus(Hansen, 1915)
  Synonymer
  Trachyphloeus angustisetulus Hansen, 1915

Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna marker såsom kustklintar, sandmark eller torr ruderatmark. De vuxna skalbaggarna finner man dagtid under växter i markskiktet, men de antas vara nattaktiva och näringsgnager då på olika örter. Arten saknar flygförmåga, och fortplantar sig partenogenetiskt i norra Europa. Hanar har endast noterats från Sydeuropa.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljöPåverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Palm, E. (1996) Nordeuropas Snudebiller, 1. Stenstrup

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Trachyphloeini  
 • Släkte
  Romualdius  
 • Art
  Romualdius angustisetulus, (Hansen, 1915)
  Synonymer
  Trachyphloeus angustisetulus Hansen, 1915
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.