Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Triplax rufipes

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Triplax rufipes
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En bred art som blir 4,5–5,5 mm lång. Täckvingarna är blanksvarta med huvud och halssköld är gulröda . Täckvingarna har svaga längsrader med punkter. Antennerna har de tre sista lederna utvidgade och detta bildar en tydlig antennklubba. För skillnader med andra Triplax-arter bör man fråga en specialist eller gå in i en bestämningstabell över arterna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Triplax rufipes Observationer i Sverige för Triplax rufipes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Hälsingland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Knuten till trädsvampar av släktet Pleurotus på lövträd, främst på grova skadade träd. Utbredd från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (300-900). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (1200-3600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i trädsvampar på lövträd, främst i svampar av släktet Pleurotus på björk, asp, lind och bok. Svamparna växer ofta nära marken på stående ofta levande men skadade grova träd. Ofta träffar man på arten tillsammans med Triplax scutellaris och T. aenea på svamparna. Ofta sitter de fullbildade djuren av en eller flera arter aggregerade. Larverna äter senare ofta upp svamparna helt och går sedan ner i marken för förpuppning. De fullbildade insekterna ser man under en stor del av året.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· asp
· asp
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
· tall
· tall
· viden
· viden
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Pleurotus
· Pleurotus
· bokdyna
· bokdyna
· fnöskticka
· fnöskticka
· klibbticka
· klibbticka
· ostronmussling
· ostronmussling
· sprängticka
· sprängticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Erotylidae (trädsvampbaggar), Släkte Triplax, Art Triplax rufipes (Fabricius, 1787) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Knuten till trädsvampar av släktet Pleurotus på lövträd, främst på grova skadade träd. Utbredd från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (300-900). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (1200-3600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En bred art som blir 4,5–5,5 mm lång. Täckvingarna är blanksvarta med huvud och halssköld är gulröda . Täckvingarna har svaga längsrader med punkter. Antennerna har de tre sista lederna utvidgade och detta bildar en tydlig antennklubba. För skillnader med andra Triplax-arter bör man fråga en specialist eller gå in i en bestämningstabell över arterna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Triplax rufipes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Triplax rufipes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Hälsingland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Erotylidae - trädsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Erotylinae  
 • Tribus
  Tritomini  
 • Släkte
  Triplax  
 • Art
  Triplax rufipes(Fabricius, 1787)

Larvutvecklingen sker i trädsvampar på lövträd, främst i svampar av släktet Pleurotus på björk, asp, lind och bok. Svamparna växer ofta nära marken på stående ofta levande men skadade grova träd. Ofta träffar man på arten tillsammans med Triplax scutellaris och T. aenea på svamparna. Ofta sitter de fullbildade djuren av en eller flera arter aggregerade. Larverna äter senare ofta upp svamparna helt och går sedan ner i marken för förpuppning. De fullbildade insekterna ser man under en stor del av året.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· bokdyna - Hypoxylon fragiforme (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Har betydelse)
· ostronmussling - Pleurotus ostreatus (Viktig)
· sprängticka - Inonotus obliquus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Bristen på gamla skadade lövträd i Sydsverige är det största hotet mot arten i landet. Speciellt i alléer gallras normalt gamla skröpliga lövträd bort.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spar gamla lövträd med svampangrepp nere vid basen på stammarna. Om man anser att träden utgör en fara för trafik mm kan man toppkapa träden och låta dem stå kvar. Detta gynnar även många andra rödlistade arter.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 261.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. 16: 262.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Erotylidae - trädsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Erotylinae  
 • Tribus
  Tritomini  
 • Släkte
  Triplax  
 • Art
  Triplax rufipes, (Fabricius, 1787)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.