Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gonotropis dorsalis

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Gonotropis dorsalis
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–7 mm lång skalbagge med cylindrisk kropp och huvudet förlängt till ett snyte. Kroppen är svart med en ljus teckning bestående av en fläck som upptar en stor del av den främre hälften av täckvingarna. Smärre ljusa fläckar fins på täckvingar och halssköld, och dessutom är snytet vitaktigt framför ögonen. Antennerna är betydligt längre än framkroppen med en svagt markerad klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Gonotropis dorsalis Observationer i Sverige för Gonotropis dorsalis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen från Skåne till Torne lappmark, men med vissa luckor. Den är vanligast i norra Sverige. Arten är ej funnen i Danmark, men är för övrigt utbredd i alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen är cirkumpolär.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten har nyligen delats upp i två arter, och det råder därför viss oklarhet om deras status (se Gonotropis gibbosa). Larvutvecklingen sker i innerbarken på 5-15 cm grova, nyligen döda grenar och stammar av olika lövträd. Troligen främst på björk, men även al, rönn, sälg och asp anges som värdväxter. Larven utvecklas också i avverkningsrester och kan missgynnas av ett ökat GROT-tillvaratagande. I Sverige är arten funnen från Skåne till Torne lappmark, men med vissa luckor. Den är vanligare i norra Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i innerbarken på 5-15 cm grova, nyligen döda grenar och stammar av olika lövträd. Björk, al, rönn, sälg och asp anges som värdväxter. Äggen läggs i juli och den nya generationen kläcks året därpå.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· oxlar
· oxlar
· rönn
· rönn
· sälg
· sälg
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· sporsäcksvampar
· sporsäcksvampar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthribidae (plattnosbaggar), Släkte Gonotropis, Art Gonotropis dorsalis (Thunberg, 1796) Synonymer Tropideres dorsalis (Thunberg, 1796)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har nyligen delats upp i två arter, och det råder därför viss oklarhet om deras status (se Gonotropis gibbosa). Larvutvecklingen sker i innerbarken på 5-15 cm grova, nyligen döda grenar och stammar av olika lövträd. Troligen främst på björk, men även al, rönn, sälg och asp anges som värdväxter. Larven utvecklas också i avverkningsrester och kan missgynnas av ett ökat GROT-tillvaratagande. I Sverige är arten funnen från Skåne till Torne lappmark, men med vissa luckor. Den är vanligare i norra Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En 4–7 mm lång skalbagge med cylindrisk kropp och huvudet förlängt till ett snyte. Kroppen är svart med en ljus teckning bestående av en fläck som upptar en stor del av den främre hälften av täckvingarna. Smärre ljusa fläckar fins på täckvingar och halssköld, och dessutom är snytet vitaktigt framför ögonen. Antennerna är betydligt längre än framkroppen med en svagt markerad klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gonotropis dorsalis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gonotropis dorsalis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen från Skåne till Torne lappmark, men med vissa luckor. Den är vanligast i norra Sverige. Arten är ej funnen i Danmark, men är för övrigt utbredd i alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen är cirkumpolär.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Tropiderini  
 • Släkte
  Gonotropis  
 • Art
  Gonotropis dorsalis(Thunberg, 1796)
  Synonymer
  Tropideres dorsalis (Thunberg, 1796)

Larvutvecklingen sker i innerbarken på 5-15 cm grova, nyligen döda grenar och stammar av olika lövträd. Björk, al, rönn, sälg och asp anges som värdväxter. Äggen läggs i juli och den nya generationen kläcks året därpå.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· oxlar - Sorbus (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Svampar och lavar (Har betydelse)
· sporsäcksvampar - Ascomycota (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Minskad föryngring av lövträd bl.a. beroende på kraftigt viltbete. Minskning av mängden lämpligt yngelsubstrat till följd av ett ökat nyttjande av ved för framställning av energi.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Lämna lövträdsved i samband med olika avverkningsföretag. Lägg upp rishögar när vägkanter, hagmarker och kraftledningar röjts.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU.

Gönget, H. 2003. The Nemonychidae, Anthribidae, and Attelabidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 38.

Palm, E. 1992. Bredsnudebillernes udbredelse i Danmark og Nordeuropa (Coleoptera, Anthribidae). Entomologiske Meddelelser 60:29-50.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Tropiderini  
 • Släkte
  Gonotropis  
 • Art
  Gonotropis dorsalis, (Thunberg, 1796)
  Synonymer
  Tropideres dorsalis (Thunberg, 1796)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.