Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strätteblomvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Aethes fennicana
Strätteblomvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 13–14 mm. Framvingar är ljusgula med två sneda bruna tvärband, dessa med oregelbundna kanter och vanligen med avbrott ovan mitten. Bakvingarna är grå. Närbesläktade arter har jämnare tvärband utan avbrott. Fjärilen liksom dess han- och hongenitalier avbildas i Razowski (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för strätteblomvecklare Observationer i Sverige för strätteblomvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kvanneblomvecklaren har en spridd utbredning i Mellaneuropa och norrut till några få mycket begränsade havsstrandslokaler i södra Finland samt Småland, Öland och Gotland i östra Sverige (Svensson 1994, 1996). Sommaren 2004 påträffades arten som ny för Uppland på två små kobbar sydost om Gräsö i norra Uppland. Fjärilarna kunde ses flyga i solskenet mitt på dagen runt värdväxten kvanne Angelica archangelica, som växte i grunda grusiga havsvikar
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Första uppgivna fyndet strätteblomvecklare härrör från smålandskusten, men beläggsdjur saknas och arten har inte kunnat återfinnas här. I dag är strätteblomvecklaren endast känd från Ölands norra udde och norra delen av Fårö, samt från ett par små öar öster om Gräsö 2004. Fjärilen är knuten till strandkvanne (Angelica archangelica) och flyger runt värdväxten på strandängar. Trots fleråriga inventeringar och många riktade eftersök efter upplands- och södermanlandskusten har den där aldrig kunnat konstateras på fastlandssidan. De flesta öarna i öarkipelagen utanför Gräsö är klippiga och hyser inte några större bestånd av strandkvanne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (16000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (28-120) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Arten synes i Sverige vara helt bunden till kvanne. Larven lever sannolikt först i blommorna och går senare in i stjälken, där den gör gångar i märgen särskilt vid noderna. Den övervintrar där och förpuppas på försommaren. Förekomst konstateras lätt vid klyvning av de gamla oftast liggande stjälkarna i juni. Fjärilen flyger såväl mitt på dagen som på kvällen från slutet av juni till början av augusti (Svensson 1993).
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kvanne
· kvanne
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Aethes, Art Aethes fennicana (M.Hering, 1924) - strätteblomvecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Första uppgivna fyndet strätteblomvecklare härrör från smålandskusten, men beläggsdjur saknas och arten har inte kunnat återfinnas här. I dag är strätteblomvecklaren endast känd från Ölands norra udde och norra delen av Fårö, samt från ett par små öar öster om Gräsö 2004. Fjärilen är knuten till strandkvanne (Angelica archangelica) och flyger runt värdväxten på strandängar. Trots fleråriga inventeringar och många riktade eftersök efter upplands- och södermanlandskusten har den där aldrig kunnat konstateras på fastlandssidan. De flesta öarna i öarkipelagen utanför Gräsö är klippiga och hyser inte några större bestånd av strandkvanne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (16000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (28-120) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Vingbredd 13–14 mm. Framvingar är ljusgula med två sneda bruna tvärband, dessa med oregelbundna kanter och vanligen med avbrott ovan mitten. Bakvingarna är grå. Närbesläktade arter har jämnare tvärband utan avbrott. Fjärilen liksom dess han- och hongenitalier avbildas i Razowski (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strätteblomvecklare

Länsvis förekomst och status för strätteblomvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strätteblomvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kvanneblomvecklaren har en spridd utbredning i Mellaneuropa och norrut till några få mycket begränsade havsstrandslokaler i södra Finland samt Småland, Öland och Gotland i östra Sverige (Svensson 1994, 1996). Sommaren 2004 påträffades arten som ny för Uppland på två små kobbar sydost om Gräsö i norra Uppland. Fjärilarna kunde ses flyga i solskenet mitt på dagen runt värdväxten kvanne Angelica archangelica, som växte i grunda grusiga havsvikar
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Aethes  
 • Art
  Aethes fennicana(M.Hering, 1924) - strätteblomvecklare

Arten synes i Sverige vara helt bunden till kvanne. Larven lever sannolikt först i blommorna och går senare in i stjälken, där den gör gångar i märgen särskilt vid noderna. Den övervintrar där och förpuppas på försommaren. Förekomst konstateras lätt vid klyvning av de gamla oftast liggande stjälkarna i juni. Fjärilen flyger såväl mitt på dagen som på kvällen från slutet av juni till början av augusti (Svensson 1993).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kvanne - Angelica archangelica (Viktig)
Värdväxten och därmed fjärilen utrotas lätt vid iordningställande av badplatser och båtbryggor eller annan exploatering, liksom genom betning på havsstränder.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Skaffa sig kännedom om växtens och fjärilens hittills kända förekomster och sprida denna kunskap till myndigheter och exploatörer så att skadliga projekt på eller i närheten av dessa platser kan förebyggas. Bete bör inte tillåtas på lokalerna. Nya växtlokaler kan gärna åstadkommas. Sverige kan anses ha stort ansvar för att den sällsynta kvanneblomvecklaren bevaras.
Arten gick tidigare under det svenska namnet strätteblomvecklare.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. Františ ek Slamka, Racianska 61, SK-83102 BRATISLAVA.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Svensson, I. 1994. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar i Sverige 1993. Ent. Tidskr. 115(1-2):45–52.

Svensson, I. 1997. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar i Sverige 1996. Ent. Tidskr. 118(1):29–41.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Aethes  
 • Art
  Aethes fennicana, (M.Hering, 1924) - strätteblomvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.