Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bockrotsskärmmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Epermenia profugella
Bockrotsskärmmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bockrotsskärmmalen är en liten art med en vingbredd av endast 8–9 mm. För blotta ögat uppfattar man den som bronsfärgad utan några teckningar. Bakvingarna är gråare och saknar framvingarnas metallglans. Fransarna är något mörkare än vingytorna. Den är ganska trög i sina rörelser och klättrar långsamt omkring bland blommorna hos värdväxten och andra på platsen förekommande blommor. Arten är avbildad i Gaedike (1970) och Svensson (1980).
Utbredning
Länsvis förekomst för bockrotsskärmmal Observationer i Sverige för bockrotsskärmmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har hittills rapporterats från följande landskap: Skåne, Småland, Öland, Gotland, Västergötland, Dalsland, Närke, Södermanland och Uppland (där den är funnen på sin nordligaste plats i landet, Ambricka, Älvkarleby; den är även funnen i Östhammars kommun). Den uppträder något rikligare i kustnära trakter. I Norge finns 2 fynd publicerade (från ON och TEI). I Finland är den påträffad i fyra sydliga provinser och i Danmark i de flesta distrikten, dock ännu inte på Själland och Bornholm. Vidare är den anmäld från många europeiska länder, söderut till Italien och i väst-östlig led från England till Östeuropa. Inga undersökningar av bockrotsskärmmalens utbredning och numerär tycks ha gjorts, vare sig i Sverige eller utomlands. Därför kan man inte med säkerhet konstatera om dess status har ändrats. Högst troligt är ändå att dess habitat gradvis har reducerats, i varje fall vad gäller torra betesmarker. Däremot bör fortfarande kraftledningsgator och vägslänter kunna tjäna som viktiga biotoper (refugier), så länge dessa hålls fria från sly och annan högre växtlighet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bockrotskärmmal förekommer på torra sandiga ängsmarker med rik flora och värdväxten bockrot (Pimpinella saxifraga), här och var i Göta- och Svealand. Biotoper av detta slag minskar och arten har försvunnit från minst ett par kända lokaler på senare tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (24-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Bockrotsskärmmal är en solälskande art som oftast hittas på torra, svagt betade marker, vägkanter, kraftledningsgator, torrängar och -backar. Den sitter gärna i blommor (ofta umbellater) och uppträder ibland i ganska god numerär men dock lokalt. Inget har rapporterats om äggläggningen, men den torde ske i blomflockarna av värdväxten bockrot Pimpinella saxifraga. Larven, som är gulaktig med två rödbruna rygglinjer och svart huvud, lever under augusti-september i fröna av denna växt. Från Centraleuropa rapporteras den också från strätta Angelica och kirskål Aegopodium. Förmodligen övervintrar arten som puppa och den fullbildade fjärilen kläcks strax efter mitten av juli och kan sedan påträffas en knapp månad framåt. Fjärilen är ingen stark flygare och är därför inte särskilt spridningsbenägen. Detta tillsammans med dess förkärlek till torra marker gör att den uppträder på isolerade, små fläckar med en area på kanske bara något hundratal kvadratmeter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bockrot
· bockrot
· strätta
· strätta
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Epermeniidae (skärmmalar), Släkte Epermenia, Art Epermenia profugella (Stainton, 1856) - bockrotsskärmmal Synonymer Cataplectica profugella (Stainton, 1856), bockrotskärmmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bockrotskärmmal förekommer på torra sandiga ängsmarker med rik flora och värdväxten bockrot (Pimpinella saxifraga), här och var i Göta- och Svealand. Biotoper av detta slag minskar och arten har försvunnit från minst ett par kända lokaler på senare tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (24-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Bockrotsskärmmalen är en liten art med en vingbredd av endast 8–9 mm. För blotta ögat uppfattar man den som bronsfärgad utan några teckningar. Bakvingarna är gråare och saknar framvingarnas metallglans. Fransarna är något mörkare än vingytorna. Den är ganska trög i sina rörelser och klättrar långsamt omkring bland blommorna hos värdväxten och andra på platsen förekommande blommor. Arten är avbildad i Gaedike (1970) och Svensson (1980).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bockrotsskärmmal

Länsvis förekomst och status för bockrotsskärmmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bockrotsskärmmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har hittills rapporterats från följande landskap: Skåne, Småland, Öland, Gotland, Västergötland, Dalsland, Närke, Södermanland och Uppland (där den är funnen på sin nordligaste plats i landet, Ambricka, Älvkarleby; den är även funnen i Östhammars kommun). Den uppträder något rikligare i kustnära trakter. I Norge finns 2 fynd publicerade (från ON och TEI). I Finland är den påträffad i fyra sydliga provinser och i Danmark i de flesta distrikten, dock ännu inte på Själland och Bornholm. Vidare är den anmäld från många europeiska länder, söderut till Italien och i väst-östlig led från England till Östeuropa. Inga undersökningar av bockrotsskärmmalens utbredning och numerär tycks ha gjorts, vare sig i Sverige eller utomlands. Därför kan man inte med säkerhet konstatera om dess status har ändrats. Högst troligt är ändå att dess habitat gradvis har reducerats, i varje fall vad gäller torra betesmarker. Däremot bör fortfarande kraftledningsgator och vägslänter kunna tjäna som viktiga biotoper (refugier), så länge dessa hålls fria från sly och annan högre växtlighet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Epermenioidea  
 • Familj
  Epermeniidae - skärmmalar 
 • Underfamilj
  Epermeniinae  
 • Släkte
  Epermenia  
 • Art
  Epermenia profugella(Stainton, 1856) - bockrotsskärmmal
  Synonymer
  Cataplectica profugella (Stainton, 1856)
  bockrotskärmmal

Bockrotsskärmmal är en solälskande art som oftast hittas på torra, svagt betade marker, vägkanter, kraftledningsgator, torrängar och -backar. Den sitter gärna i blommor (ofta umbellater) och uppträder ibland i ganska god numerär men dock lokalt. Inget har rapporterats om äggläggningen, men den torde ske i blomflockarna av värdväxten bockrot Pimpinella saxifraga. Larven, som är gulaktig med två rödbruna rygglinjer och svart huvud, lever under augusti-september i fröna av denna växt. Från Centraleuropa rapporteras den också från strätta Angelica och kirskål Aegopodium. Förmodligen övervintrar arten som puppa och den fullbildade fjärilen kläcks strax efter mitten av juli och kan sedan påträffas en knapp månad framåt. Fjärilen är ingen stark flygare och är därför inte särskilt spridningsbenägen. Detta tillsammans med dess förkärlek till torra marker gör att den uppträder på isolerade, små fläckar med en area på kanske bara något hundratal kvadratmeter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bockrot - Pimpinella saxifraga (Viktig)
· strätta - Angelica sylvestris (Har betydelse)
Det slags habitat som bockrotsskärmmalen lever i tillhör de mindre spektakulära och vid exploatering av mark förbiser man många gånger mindre fläckar av torr mark, som möjligen upplevs som ”fattig” eller ”mager”. Att sådana marker är livsrum för många hotade arter väger lätt då exempelvis hus skall byggas eller ny väg ska dras genom landskapet. Vidare minskar kreatursbetet på sådana marker till förmån för gödslade vallar. Därvid kommer de förr eller senare att växa igen och slå ut den flora och fauna som kräver kraftig solinstrålning för sin existens. Sammantaget kan man alltså konstatera att det främsta hotet mot arten är förändrad markanvändning i form av exploatering samt upphört bete. Ytterligare faktorer som påverkar artens framtid är dess spridningsobenägenhet och dess disjunkta förekomst i ”det gamla” landskapet.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
I trakter med god förekomst av bockrot bör man i möjligaste mån se till att fritt bete av kreatur kan fortsätta, dock inte alltför intensivt sådant av får. Troligen tål bockrot ändå kraftigt betestryck av nötkreatur då växten tycks ogillas av dessa. Däremot kan intensivt tramp skada växten och dess fröställningar under larvperioden. Vägkanter med rik förekomst av värdväxten bör inte slås under augusti-september, då larvens näringsbas i så fall slås ut.

Aarvik, L., et al. 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Oslo.

Gaedike, R. 1966. Die Genitalien der europäischen Epermeniidae. Beiträge zur Entomologie 16: 633–692.

Gaedike, R. 1970. Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera – Acrolepiidae. Beiträge zur Entomologie 20: 209–22.

Svensson, I. 1980. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1979. Ent. Tidskr. 101: 75–86.

Svensson, I. et al. 1994. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Naturhistoriska Riksmuseet, Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Epermenioidea  
 • Familj
  Epermeniidae - skärmmalar 
 • Underfamilj
  Epermeniinae  
 • Släkte
  Epermenia  
 • Art
  Epermenia profugella, (Stainton, 1856) - bockrotsskärmmal
  Synonymer
  Cataplectica profugella (Stainton, 1856)
  bockrotskärmmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.