Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stinksyskevecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Endothenia nigricostana
Stinksyskevecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 10-14 mm. Framvingarna är brunsvarta med en stor rostgul dorsalfläck som ibland kan fördunklas av svarta fjäll. Den mörka vingytan har ljusare hakar på framkanten, inströdda ljusare fjäll och några sneda blylinjer. Bakvingarna är mörkgrå, ljusare vid basen. Utförlig beskrivning med färgbilder finns i Bradley et al. (1979), en god färgbild finns också i Razowski (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för stinksyskevecklare Observationer i Sverige för stinksyskevecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Stinksyskerotvecklaren är utbredd över hela Europa utom de nordliga delarna och vidare österut genom södra Sibirien till Japan. I Norden är den vanlig i nästan hela Danmark, når till Åland i Finland och är funnen i Skåne, Blekinge, Halland, Öland och Gotland i Sverige, lokal men ofta talrik.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på ljusa, fuktiga lundskogslokaler med stinksyska (Stachys sylvatica) och är känd från fem län i södra Götaland. Många av dess lokaler, inklusive skogsbryn har förtätats under senare år, vilket minskar artens livsutrymme. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9200 km² och förekomstarean (AOO) till 120 (60-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Fjärilen flyger särskilt mot kvällen men även på dagen i juni lågt i gläntor i företrädesvis lövskog men också på hyggen och längs skogsvägar. Den kommer sällan till ljus. Larven lever övervintrande till april och förpuppas i stjälken av stinksyska Stachys sylvatica (Svensson 1993).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· stinksyska
· stinksyska
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Endothenia, Art Endothenia nigricostana (Haworth, 1811) - stinksyskevecklare Synonymer stinksyskerotvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på ljusa, fuktiga lundskogslokaler med stinksyska (Stachys sylvatica) och är känd från fem län i södra Götaland. Många av dess lokaler, inklusive skogsbryn har förtätats under senare år, vilket minskar artens livsutrymme. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9200 km² och förekomstarean (AOO) till 120 (60-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Vingbredd 10-14 mm. Framvingarna är brunsvarta med en stor rostgul dorsalfläck som ibland kan fördunklas av svarta fjäll. Den mörka vingytan har ljusare hakar på framkanten, inströdda ljusare fjäll och några sneda blylinjer. Bakvingarna är mörkgrå, ljusare vid basen. Utförlig beskrivning med färgbilder finns i Bradley et al. (1979), en god färgbild finns också i Razowski (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stinksyskevecklare

Länsvis förekomst och status för stinksyskevecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stinksyskevecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Stinksyskerotvecklaren är utbredd över hela Europa utom de nordliga delarna och vidare österut genom södra Sibirien till Japan. I Norden är den vanlig i nästan hela Danmark, når till Åland i Finland och är funnen i Skåne, Blekinge, Halland, Öland och Gotland i Sverige, lokal men ofta talrik.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Endothenia  
 • Art
  Endothenia nigricostana(Haworth, 1811) - stinksyskevecklare
  Synonymer
  stinksyskerotvecklare

Fjärilen flyger särskilt mot kvällen men även på dagen i juni lågt i gläntor i företrädesvis lövskog men också på hyggen och längs skogsvägar. Den kommer sällan till ljus. Larven lever övervintrande till april och förpuppas i stjälken av stinksyska Stachys sylvatica (Svensson 1993).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· stinksyska - Stachys sylvatica (Viktig)
Intet direkt hot är känt.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Inga särskilda åtgärder kan anses behövas.

Bradley, J.D., Tremewan, W.G., Smith, A. 1979. 153 British Tortricoid Moths. The Ray Society, London.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. František Slamka, Racianska 61, SK-83102 BRATISLAVA.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2003.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Endothenia  
 • Art
  Endothenia nigricostana, (Haworth, 1811) - stinksyskevecklare
  Synonymer
  stinksyskerotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2003.