Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  jungfrulinspraktmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Hypercallia citrinalis
Jungfrulinspraktmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 15–20 mm. Denna mycket vackra mal kan inte förväxlas med någon annan. Den varmt gula grundfärgen i framvingarna och de klarröda teckningarna i ett oregelbundet, uppbrutet nätmönster är helt arttypiska. Arten är avbildad i Palm (1986).
Utbredning
Länsvis förekomst för jungfrulinspraktmal Observationer i Sverige för jungfrulinspraktmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i en stor del av det palearktiska området, från Irland till Mongoliet och från mellersta Skandinavien till Sydeuropa. Den är med stor sannolikhet utdöd sedan 1975 i England. I Finland har den påträffats sällsynt i fem sydliga provinser, inklusive Åland. Norska fynd föreligger från ett tiotal distrikt söder om latitud 63ºN. I Danmark anses den bara bofast på Bornholm. I övrigt har den noterats från alla grannländerna söder om Östersjön. I Sverige är jungfrulinpraktmalen känd från Skåne till Gästrikland, där den togs ny för landskapet 1992 vid Hedesunda, Hyttön. Den är också känd under senare tid från Stora Vika i Södermanland, samt från ett antal lokaler utefter Roslagskusten i norra Uppland. På fastlandet är den generellt sällsynt och lokal. En isolerad förekomst finns vid den gamla Augustagruvan vid Hedkärra i Fagersta. På Öland och Gotland är den något allmännare, men sällan ses den i större antal. Den kan antas ha en nedåtgående trend då värdväxten och den biotop den hör till minskar i omfattning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Har förekommit på rika torrängar med ljungfrulin (Polygala vulgaris) över stora delar av Göta- och Svealand. Troligen har arten försvunnit från flera regioner på fastlandet men den har fortfarande goda populationer på Öland, Gotland, och vidare efter ostkusten till och med Roslagen, där den även lever på rosettjungfrulin (Polygala amarella) på strandängar och landhöjningsmarker. År 2001 påträffades fjärilen vid den gamla Augustagruvan i Fagersta. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (66-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (264-800) km². -2010. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,iv)).
Ekologi
Jungfrulinpraktmal är knuten till ängsmark med förhållandevis låg men rik vegetation. Den kan också påträffas vid vägkanter, i skogsbryn och gläntor samt på ej alltför fuktig betesmark. Larven är rödgul med en vit rygglinje och olivfärgat sidoband. Huvudet är ljust gult med grön anstrykning och svarta prickar. Den lever i hopspunna blad på jungfrulin Polygala spp. under maj–juni. Den fullbildade fjärilen flyger i skymningen och på natten i juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· jungfrulinssläktet
· jungfrulinssläktet
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Depressariidae (plattmalar), Släkte Hypercallia, Art Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763) - jungfrulinspraktmal Synonymer jungfrulinpraktmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Har förekommit på rika torrängar med ljungfrulin (Polygala vulgaris) över stora delar av Göta- och Svealand. Troligen har arten försvunnit från flera regioner på fastlandet men den har fortfarande goda populationer på Öland, Gotland, och vidare efter ostkusten till och med Roslagen, där den även lever på rosettjungfrulin (Polygala amarella) på strandängar och landhöjningsmarker. År 2001 påträffades fjärilen vid den gamla Augustagruvan i Fagersta. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (66-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (264-800) km². -2010. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,iv)).
Vingbredd 15–20 mm. Denna mycket vackra mal kan inte förväxlas med någon annan. Den varmt gula grundfärgen i framvingarna och de klarröda teckningarna i ett oregelbundet, uppbrutet nätmönster är helt arttypiska. Arten är avbildad i Palm (1986).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för jungfrulinspraktmal

Länsvis förekomst och status för jungfrulinspraktmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för jungfrulinspraktmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i en stor del av det palearktiska området, från Irland till Mongoliet och från mellersta Skandinavien till Sydeuropa. Den är med stor sannolikhet utdöd sedan 1975 i England. I Finland har den påträffats sällsynt i fem sydliga provinser, inklusive Åland. Norska fynd föreligger från ett tiotal distrikt söder om latitud 63ºN. I Danmark anses den bara bofast på Bornholm. I övrigt har den noterats från alla grannländerna söder om Östersjön. I Sverige är jungfrulinpraktmalen känd från Skåne till Gästrikland, där den togs ny för landskapet 1992 vid Hedesunda, Hyttön. Den är också känd under senare tid från Stora Vika i Södermanland, samt från ett antal lokaler utefter Roslagskusten i norra Uppland. På fastlandet är den generellt sällsynt och lokal. En isolerad förekomst finns vid den gamla Augustagruvan vid Hedkärra i Fagersta. På Öland och Gotland är den något allmännare, men sällan ses den i större antal. Den kan antas ha en nedåtgående trend då värdväxten och den biotop den hör till minskar i omfattning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Underfamilj
  Hypercalliinae  
 • Släkte
  Hypercallia  
 • Art
  Hypercallia citrinalis(Scopoli, 1763) - jungfrulinspraktmal
  Synonymer
  jungfrulinpraktmal

Jungfrulinpraktmal är knuten till ängsmark med förhållandevis låg men rik vegetation. Den kan också påträffas vid vägkanter, i skogsbryn och gläntor samt på ej alltför fuktig betesmark. Larven är rödgul med en vit rygglinje och olivfärgat sidoband. Huvudet är ljust gult med grön anstrykning och svarta prickar. Den lever i hopspunna blad på jungfrulin Polygala spp. under maj–juni. Den fullbildade fjärilen flyger i skymningen och på natten i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· jungfrulinssläktet - Polygala (Viktig)
Växtplatser med jungfrulin minskar i omfattning på grund av minskat bete, igenväxning och skogsplantering. Många sådana marker är väldränerade och lämpar sig dessutom väl för byggnation, vilket därigenom inkräktar på artens habitat.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
En förteckning över alla sydsvenska naturreservat, där arten har registrerats, bör upprättas. En eller några av dessa bör utses som referenslokal(er), där man kan följa artens utveckling. Goda fastlandslokaler för arten som inte står under något skydd bör i möjligaste mån besökas med jämna mellanrum. I lämpliga fall kan markägaren kontaktas för att skapa intresse för lämplig markanvändning (exempelvis extensivt bete eller slåtter) till gagn för jungfrulinpraktmalen.

Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger. Danmarks dyreliv, Bind 4.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Depressariidae - plattmalar 
 • Underfamilj
  Hypercalliinae  
 • Släkte
  Hypercallia  
 • Art
  Hypercallia citrinalis, (Scopoli, 1763) - jungfrulinspraktmal
  Synonymer
  jungfrulinpraktmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.