Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blybandsbrokvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Capricornia boisduvaliana
Blybandsbrokvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 15–16 mm. Framvingarna är grågula med en mängd svarta punkter och korta streck samt omkring 7 tvärgående glänsande blylinjer som ofta är uppdelade på punkter. Ibland är mittfältet mörkare av många längsgående svarta streck. Bakvingarna är mörkgrå med gulvita fransar. Arten är med i Benander (1950) och Razowski (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för blybandsbrokvecklare Observationer i Sverige för blybandsbrokvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blybandbrokvecklaren är utbredd med stora luckor i södra Europa men mer sammanhängande i norr österut genom Sibirien. Den saknas exempelvis i Tyskland och har bara anträffats i en polsk provins efter 1960. I Norden är den endast känd från Finland och Sverige och hade i dessa två länder förr en ganska sammanhängande utbredning genom hela Finland utom Åland upp till i höjd med Rovaniemi med fortsättning genom nordöstra Sverige ner till Hälsingland och sydlig utpost i Värmland. De senaste 50 åren har den gått starkt tillbaka och har nu bara en säker lokal i Finland och en i Sverige, i Åträsk, Norrbotten. Arten anträffats i endast några få exemplar i Kengisbruk, Norrbotten 13.VII.1998, samt 12.VII.2001. Lokalen är välbesökt av entomologer, så förmodligen är arten på kraftig tillbakagång där. Arten får anses på gränsen till att försvinna från Norden och är kanske också hotad på världsnivå.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten var utbredd i stora delar av Norrlands kulturbygder fram till 1950 talet, men troddes ha försvunnit under 1960-70 talet. Den återfanns på en liten lokal vid Åträsk i Norrbotten 1998. Denna lokal har kontinuerligt slåttrats under mer än 50 år och har aldrig gödslats. Arten har även påträffats vid Kengis bruk vid två olika tillfällen på senare tid. Värdväxt är enligt uppgifter från Finland rödklöver (Trifolium pratense). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 416 (416-60100) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Fjärilen flyger på slåtterängar särskilt mot kvällen från slutet av juni till mitt i juli (Svensson 1993) och kommer någon gång till ljus. Larven var länge okänd men har numera beskrivits av Välimäki & Itämies (2002). Larven övervintrar som halvvuxen och lever monofagt på rödklöver Trifolium pratense nära marken och spinner där en väv runt nedersta delen av plantan och bland skyddande förna. Näringsväxten är allmänt förekommande, varför någon okänd faktor måste förorsaka blybandvecklarens tillbakagång och ängsslåtterns upphörande kan antagas vara en sådan. Slåtterängen i Åträsk är belägen på en sydvästsluttning mot sjö, varför klimatiska faktorer också kan vara inblandade. Vid Kengisbruk är ängsmarkerna i en kraftig igenväxningssuccession.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rödklöver
· rödklöver
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Capricornia, Art Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836) - blybandsbrokvecklare Synonymer Olethreutes boisduvaliana (Duponchel, 1836), blybandbrokvecklare

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten var utbredd i stora delar av Norrlands kulturbygder fram till 1950 talet, men troddes ha försvunnit under 1960-70 talet. Den återfanns på en liten lokal vid Åträsk i Norrbotten 1998. Denna lokal har kontinuerligt slåttrats under mer än 50 år och har aldrig gödslats. Arten har även påträffats vid Kengis bruk vid två olika tillfällen på senare tid. Värdväxt är enligt uppgifter från Finland rödklöver (Trifolium pratense). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 416 (416-60100) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-20) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Vingbredd 15–16 mm. Framvingarna är grågula med en mängd svarta punkter och korta streck samt omkring 7 tvärgående glänsande blylinjer som ofta är uppdelade på punkter. Ibland är mittfältet mörkare av många längsgående svarta streck. Bakvingarna är mörkgrå med gulvita fransar. Arten är med i Benander (1950) och Razowski (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blybandsbrokvecklare

Länsvis förekomst och status för blybandsbrokvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blybandsbrokvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blybandbrokvecklaren är utbredd med stora luckor i södra Europa men mer sammanhängande i norr österut genom Sibirien. Den saknas exempelvis i Tyskland och har bara anträffats i en polsk provins efter 1960. I Norden är den endast känd från Finland och Sverige och hade i dessa två länder förr en ganska sammanhängande utbredning genom hela Finland utom Åland upp till i höjd med Rovaniemi med fortsättning genom nordöstra Sverige ner till Hälsingland och sydlig utpost i Värmland. De senaste 50 åren har den gått starkt tillbaka och har nu bara en säker lokal i Finland och en i Sverige, i Åträsk, Norrbotten. Arten anträffats i endast några få exemplar i Kengisbruk, Norrbotten 13.VII.1998, samt 12.VII.2001. Lokalen är välbesökt av entomologer, så förmodligen är arten på kraftig tillbakagång där. Arten får anses på gränsen till att försvinna från Norden och är kanske också hotad på världsnivå.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Capricornia  
 • Art
  Capricornia boisduvaliana(Duponchel, 1836) - blybandsbrokvecklare
  Synonymer
  Olethreutes boisduvaliana (Duponchel, 1836)
  blybandbrokvecklare

Fjärilen flyger på slåtterängar särskilt mot kvällen från slutet av juni till mitt i juli (Svensson 1993) och kommer någon gång till ljus. Larven var länge okänd men har numera beskrivits av Välimäki & Itämies (2002). Larven övervintrar som halvvuxen och lever monofagt på rödklöver Trifolium pratense nära marken och spinner där en väv runt nedersta delen av plantan och bland skyddande förna. Näringsväxten är allmänt förekommande, varför någon okänd faktor måste förorsaka blybandvecklarens tillbakagång och ängsslåtterns upphörande kan antagas vara en sådan. Slåtterängen i Åträsk är belägen på en sydvästsluttning mot sjö, varför klimatiska faktorer också kan vara inblandade. Vid Kengisbruk är ängsmarkerna i en kraftig igenväxningssuccession.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rödklöver - Trifolium pratense (Viktig)
Sannolikt är upphörande ängsslåtter, igenväxning och skogsplantering av tidigare jordbruksmarker, möjligen också mikroklimatförändring på tidigare gynnsamma lokaler hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Slåtterängen på den kända lokalen vidmakthålles och nya skapas om möjligt i trakten. Ängsmarkerna vid Kengisbruk måste snarast röjas från framförallt videbuskar med någon form av åtföljande hävd. Lokalen hyser flera rödlistade fjärilsarter förutom blybandbrokvecklaren. Igenväxning och skogsplantering på presumtivt lämpliga lokaler förhindras.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna 10. Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. František Slamka, Racianska 61, SK-83102 BRATISLAVA.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Välimäki, P. & Itämies, J. 2002. Occurrence and experimental introduction of Capricornia boisduvaliana in Finland. Entomologica Fennica 13: 89–97.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Capricornia  
 • Art
  Capricornia boisduvaliana, (Duponchel, 1836) - blybandsbrokvecklare
  Synonymer
  Olethreutes boisduvaliana (Duponchel, 1836)
  blybandbrokvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.