Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blodrött ljusmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Pyrausta sanguinalis
Blodrött ljusmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 12–15 mm. En mycket typisk art, som inte kan förväxlas med någon annan svensk fjäril. Grundfärgen är gul med två röda tvärband, ett något S-format mitt på framvingen och ett nästan rakt invid utkanten. Bakvingarna är gråbruna, hos hanen ibland med en antydan till tvärband. Arten är avbildad av Palm (1996).
Utbredning
Länsvis förekomst för blodrött ljusmott Observationer i Sverige för blodrött ljusmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pyrausta sanguinalis finns i hela Europa utom de nordligaste delarna. Vidare har arten påträffats i Nordafrika. I Danmark är den lokal och sällsynt och hittills bara funnen i omedelbar närhet av kusten i nordligaste Jylland, på Anholt och i norra halvan av Själland. I Norge har den bara påträffats i fyra exemplar på ett par lokaler vid Oslofjorden. De finska fynden begränsar sig till Åland och tre sydliga provinser; ett av fynden är långt ifrån kusten. I Sverige är arten känd från Skåne (bl.a. vid Vitemölla 1978), Halland, Blekinge, Öland (i synnerhet vid Byrum) och Gotland (t.ex. på Fårö och Gotska Sandön). På Öland och Gotland är arten lokalt ganska vanlig, medan dess fotfäste i Skåne, Halland och Blekinge är ytterst osäkert.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Blodrött ljusmott förekommer på mycket torra sandmarker med backtimjam (Thymus serphyllum) på ett antal kustnära lokaler på Öland, Gotland och Gotska Sandön. Tidigare har arten även förekommit i Skåne, Blekinge och Halland, men inga fynd har gjorts på mer än trettio år, vilket talar för att arten dött ut på fastlandet. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9200 (4000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-160) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Blodrött ljusmott finns på sandiga marker och i glesa tallskogar i omedelbar anslutning till havsstrand. Larven är grön, gröngrå eller rödaktig med två ljusa längslinjer och brunt eller gult huvud. Den lever på timjan Thymus serpyllum i augusti och fjärilen flyger ifrån mitten av juni till slutet av juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backtimjan
· backtimjan
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Pyrausta, Art Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767) - blodrött ljusmott Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Blodrött ljusmott förekommer på mycket torra sandmarker med backtimjam (Thymus serphyllum) på ett antal kustnära lokaler på Öland, Gotland och Gotska Sandön. Tidigare har arten även förekommit i Skåne, Blekinge och Halland, men inga fynd har gjorts på mer än trettio år, vilket talar för att arten dött ut på fastlandet. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9200 (4000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-160) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Vingbredd 12–15 mm. En mycket typisk art, som inte kan förväxlas med någon annan svensk fjäril. Grundfärgen är gul med två röda tvärband, ett något S-format mitt på framvingen och ett nästan rakt invid utkanten. Bakvingarna är gråbruna, hos hanen ibland med en antydan till tvärband. Arten är avbildad av Palm (1996).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blodrött ljusmott

Länsvis förekomst och status för blodrött ljusmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blodrött ljusmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pyrausta sanguinalis finns i hela Europa utom de nordligaste delarna. Vidare har arten påträffats i Nordafrika. I Danmark är den lokal och sällsynt och hittills bara funnen i omedelbar närhet av kusten i nordligaste Jylland, på Anholt och i norra halvan av Själland. I Norge har den bara påträffats i fyra exemplar på ett par lokaler vid Oslofjorden. De finska fynden begränsar sig till Åland och tre sydliga provinser; ett av fynden är långt ifrån kusten. I Sverige är arten känd från Skåne (bl.a. vid Vitemölla 1978), Halland, Blekinge, Öland (i synnerhet vid Byrum) och Gotland (t.ex. på Fårö och Gotska Sandön). På Öland och Gotland är arten lokalt ganska vanlig, medan dess fotfäste i Skåne, Halland och Blekinge är ytterst osäkert.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Pyrausta  
 • Art
  Pyrausta sanguinalis(Linnaeus, 1767) - blodrött ljusmott

Blodrött ljusmott finns på sandiga marker och i glesa tallskogar i omedelbar anslutning till havsstrand. Larven är grön, gröngrå eller rödaktig med två ljusa längslinjer och brunt eller gult huvud. Den lever på timjan Thymus serpyllum i augusti och fjärilen flyger ifrån mitten av juni till slutet av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backtimjan - Thymus serpyllum (Viktig)
· timjan - Thymus (Viktig)
Bebyggelse med fritidshus, anläggning av parkeringsplatser och andra typer av exploatering av kustnära sandmarker är skadliga. Vidare är känt att många sandmarksbiotoper är utsatta för kraftig igenväxning. T.ex. i östra Skåne har sandstäppen minskat med 50% på 9 år.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Goda lokaler för arten bör inte utsättas för ingrepp av den typ som omnämns under ’Hot’ ovan.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv, Bind 3. Fauna Bøger. København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Pyrausta  
 • Art
  Pyrausta sanguinalis, (Linnaeus, 1767) - blodrött ljusmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.