Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spybollsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Trichophaga scandinaviella
Spybollsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 14–22 mm, honan oftast betydligt större än hanen. Framvingarna är delade i två kontrastrika färgfält; den inre halvan är svartbrun med ett flammigt mönster. Gränsen till det ljusa, yttre området är skarp och normalt svagt inåtböjd på mitten. Det ljusa partiet är översållat med mer eller mindre tydliga, olikstora gråaktiga skuggfläckar. I spetsen finns en svart fläck, åtföljd av svartaktiga eller mörkgrå småfläckar, vilka oftast flyter ihop. Arten liknar tapetmalen Trichophaga tapetzella, från vilken den knappast kan skiljas utvändigt. Spybollmalen är avbildad av Jalava & Kyrki (1980) och Buhl et al. (1995).
Utbredning
Länsvis förekomst för spybollsmal Observationer i Sverige för spybollsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredningen sträcker sig över hela västra halvan av Palearcticum. Den har registrerats så långt österut som Iran, Krasnoarmeijsk (Sarepta) i Ryssland och Kaukasus. I Finland har den insamlats i tre distrikt längs Finska viken, samt på Åland. Från Norge föreligger ett fåtal fynd. Arten beskrevs på grundval av exemplar från Alta i Finnmarka insamlade 1860 av Staudinger & Wocke, vidare har man funnit den i Aust-Augder, Arendal 1993, inre Hordaland, Ullensvang 1938 och västra Finnmarka, Alta 1973. Ett danskt fynd har rapporterats: Nordöstra Jylland, Skagen 2.VIII.1994. Den är också känd från Lettland och Litauen. I Sverige upptäcktes arten 1979 genom fynd i Småland, Västervikstrakten av Sten Wahlström. Därefter har den påträffats på Gotland, i Östergötland, Bohuslän, Södermanland, Uppland och Ångermanland. I Skåne togs ett exemplar 1990.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Fynden av denna art är spridda i olika habitattyper från Skåne till Västernorrland. Arten är troligen knuten till spybollar av större ugglearter, exempelvis berguv (Bubo bubo). På grund av spybollmalens speciella levnadssätt kan den möjligen vara förbisedd. Arten är rapporterad från 10 landskap från Skåne till Torne lappmark. De sentida fynden är få, men förmodligen döljer sig arten på ett antal lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 39000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Till skillnad från tapetmalen har spybollmalen bara hittats utomhus. Visserligen rapporteras tapetmalen kunna ses utomhus i Danmark, men så är inte fallet i Sverige. Spybollmalen håller till i diverse skogsmark och tas på ljus. På Kolahalvön (Petsamo) fångades ett större antal malar i omedelbar anslutning till ett bo av storskarv Phallacrocorax carbo. Spybollmalen är i Östergötland kläckt ur spybollar av berguv, men i övrigt är inget känt om dess förstadier.
Landskapstyper
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· berguv
· berguv
· rödmyror
· rödmyror
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tineidae (äkta malar), Släkte Trichophaga, Art Trichophaga scandinaviella Zagulajev, 1960 - spybollsmal Synonymer spybollmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Fynden av denna art är spridda i olika habitattyper från Skåne till Västernorrland. Arten är troligen knuten till spybollar av större ugglearter, exempelvis berguv (Bubo bubo). På grund av spybollmalens speciella levnadssätt kan den möjligen vara förbisedd. Arten är rapporterad från 10 landskap från Skåne till Torne lappmark. De sentida fynden är få, men förmodligen döljer sig arten på ett antal lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 39000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Vingbredd 14–22 mm, honan oftast betydligt större än hanen. Framvingarna är delade i två kontrastrika färgfält; den inre halvan är svartbrun med ett flammigt mönster. Gränsen till det ljusa, yttre området är skarp och normalt svagt inåtböjd på mitten. Det ljusa partiet är översållat med mer eller mindre tydliga, olikstora gråaktiga skuggfläckar. I spetsen finns en svart fläck, åtföljd av svartaktiga eller mörkgrå småfläckar, vilka oftast flyter ihop. Arten liknar tapetmalen Trichophaga tapetzella, från vilken den knappast kan skiljas utvändigt. Spybollmalen är avbildad av Jalava & Kyrki (1980) och Buhl et al. (1995).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spybollsmal

Länsvis förekomst och status för spybollsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spybollsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredningen sträcker sig över hela västra halvan av Palearcticum. Den har registrerats så långt österut som Iran, Krasnoarmeijsk (Sarepta) i Ryssland och Kaukasus. I Finland har den insamlats i tre distrikt längs Finska viken, samt på Åland. Från Norge föreligger ett fåtal fynd. Arten beskrevs på grundval av exemplar från Alta i Finnmarka insamlade 1860 av Staudinger & Wocke, vidare har man funnit den i Aust-Augder, Arendal 1993, inre Hordaland, Ullensvang 1938 och västra Finnmarka, Alta 1973. Ett danskt fynd har rapporterats: Nordöstra Jylland, Skagen 2.VIII.1994. Den är också känd från Lettland och Litauen. I Sverige upptäcktes arten 1979 genom fynd i Småland, Västervikstrakten av Sten Wahlström. Därefter har den påträffats på Gotland, i Östergötland, Bohuslän, Södermanland, Uppland och Ångermanland. I Skåne togs ett exemplar 1990.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Trichophaga  
 • Art
  Trichophaga scandinaviellaZagulajev, 1960 - spybollsmal
  Synonymer
  spybollmal

Till skillnad från tapetmalen har spybollmalen bara hittats utomhus. Visserligen rapporteras tapetmalen kunna ses utomhus i Danmark, men så är inte fallet i Sverige. Spybollmalen håller till i diverse skogsmark och tas på ljus. På Kolahalvön (Petsamo) fångades ett större antal malar i omedelbar anslutning till ett bo av storskarv Phallacrocorax carbo. Spybollmalen är i Östergötland kläckt ur spybollar av berguv, men i övrigt är inget känt om dess förstadier.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· berguv - Bubo bubo (Har betydelse)
· rödmyror - Myrmica (Viktig)
Inga hot är kända på grund av det dåliga kunskapsläget.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas och dess biologi, status och eventuella hotbild klarläggas.

Buhl, O., et al. 1995. Fund af småsommefugle fra Danmark i 1994. Ent. Meddr. 63(3): 61–74.

Jalava, J. & Kyrki, J. 1980. Notes on the taxonomy and distribution of western Palaearctic Trichophaga species (Lepidoptera, Tineidae). Notulae Entomologicae 60: 107–110.

Svensson, I. 1980. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1979. Ent. Tidskr. 101: 75–86.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Trichophaga  
 • Art
  Trichophaga scandinaviella, Zagulajev, 1960 - spybollsmal
  Synonymer
  spybollmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.