Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tapetmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Trichophaga tapetzella
Tapetmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 15–22. Framvingarna är indelade i två olika färgfält. Det inre är svartbrunt, ibland med blåaktig ton. Gränslinjen mellan det mörka och ljusa fältet går ungefär 2/5 från basen och löper snett utåt mot framkanten. Den yttre 3/5 är vitaktig med svaga, grå fläckar. I spetsen finns en samling små svartaktiga fläckar. Arten kan inte säkert skiljas från spybollmalen Trichophaga scandinaviella, som också är rödlistad. Arten är avbildad av Jalava & Kyrki (1980).
Utbredning
Länsvis förekomst för tapetmal Observationer i Sverige för tapetmal
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Tapetmalen är i det närmaste kosmopolitisk, men har minskat kraftigt i många delar av västvärlden på grund av ändrad (”renare”) levnadsföring, syntetiska klädesmaterial, tätare hus och noggrannare städning inomhus. I Norden har den senast rapporterats från Danmark (1990-talet), där ett angripet rävskinn fick vandra mellan samlare. I Finland har den påträffats i fyra distrikt i sydligaste delen inklusive Åland. Förr var arten utbredd i en stor del av Sverige, men den har inte setts sedan mitten av förra århundradet. Den är fram till idag anmäld från Skåne, Gotland, Gotska Sandön, Östergötland, Västergötland och Uppland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Arten dog troligen ut på Sveriges fastland under 1950 talet. Senaste fyndet i Sverige gjordes på Gotska sandön i början av 1970 talet. Arten är från början knuten till fågelbon, spillning och dylikt, företrädesvis i gamla träd. Arten har även anpassat sig till att leva i mänskliga boningar, men tycks inte klara sig i moderna bostäder med centralvärme. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Tapetmalen är i Sverige beroende av inomhusklimat och var förr en mänsklig följeslagare. Larven antogs leva på tapeter, men det härrör förmodligen från den tid då man hade väggbonader av textiler, oftast ull. Den har i andra europeiska länder påträffats i djurpälsar, lagrade ullvaror och i fågelbon, bl.a. i bo av tornuggla Tyto alba. Den har också setts i lagrad fågelguano. Fjärilen är på vingarna från slutet av maj till slutet av augusti, i Sverige troligen under kortare tid.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· fåglar
· fåglar
· rödmyror
· rödmyror
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tineidae (äkta malar), Släkte Trichophaga, Art Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758) - tapetmal Synonymer Phalaena tapetzella Linnaeus, 1758

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten dog troligen ut på Sveriges fastland under 1950 talet. Senaste fyndet i Sverige gjordes på Gotska sandön i början av 1970 talet. Arten är från början knuten till fågelbon, spillning och dylikt, företrädesvis i gamla träd. Arten har även anpassat sig till att leva i mänskliga boningar, men tycks inte klara sig i moderna bostäder med centralvärme. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Vingbredd 15–22. Framvingarna är indelade i två olika färgfält. Det inre är svartbrunt, ibland med blåaktig ton. Gränslinjen mellan det mörka och ljusa fältet går ungefär 2/5 från basen och löper snett utåt mot framkanten. Den yttre 3/5 är vitaktig med svaga, grå fläckar. I spetsen finns en samling små svartaktiga fläckar. Arten kan inte säkert skiljas från spybollmalen Trichophaga scandinaviella, som också är rödlistad. Arten är avbildad av Jalava & Kyrki (1980).

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för tapetmal

Länsvis förekomst och status för tapetmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tapetmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tapetmalen är i det närmaste kosmopolitisk, men har minskat kraftigt i många delar av västvärlden på grund av ändrad (”renare”) levnadsföring, syntetiska klädesmaterial, tätare hus och noggrannare städning inomhus. I Norden har den senast rapporterats från Danmark (1990-talet), där ett angripet rävskinn fick vandra mellan samlare. I Finland har den påträffats i fyra distrikt i sydligaste delen inklusive Åland. Förr var arten utbredd i en stor del av Sverige, men den har inte setts sedan mitten av förra århundradet. Den är fram till idag anmäld från Skåne, Gotland, Gotska Sandön, Östergötland, Västergötland och Uppland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Trichophaga  
 • Art
  Trichophaga tapetzella(Linnaeus, 1758) - tapetmal
  Synonymer
  Phalaena tapetzella Linnaeus, 1758

Tapetmalen är i Sverige beroende av inomhusklimat och var förr en mänsklig följeslagare. Larven antogs leva på tapeter, men det härrör förmodligen från den tid då man hade väggbonader av textiler, oftast ull. Den har i andra europeiska länder påträffats i djurpälsar, lagrade ullvaror och i fågelbon, bl.a. i bo av tornuggla Tyto alba. Den har också setts i lagrad fågelguano. Fjärilen är på vingarna från slutet av maj till slutet av augusti, i Sverige troligen under kortare tid.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
· fåglar - Aves (Har betydelse)
· rödmyror - Myrmica (Har betydelse)
Populationer av tapetmal kan lätt försvinna vid städning av ullvaror och pälsverk som hängt eller legat länge i ett uppvärmt utrymme.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Om arten på nytt påträffas i landet bör man försöka bevara beståndet genom att låta den få lämpligt substrat på lämpligt ställe.

Buhl, O., et al. 1995. Fund af småsommefugle fra Danmark i 1994. Ent. Meddr. 63(3): 61–74.

Faucheux, M.J. 1996. Sensilla on the ovipositor of the carpet moth, Trichophaga tapetzella L. (Lepidoptera: Tineidae). Nota lepid. 18(3/4): 193–201.

Jalava, J. & Kyrki, J. 1980. Notes on the taxonomy and distribution of western Palaearctic Trichophaga species (Lepidoptera, Tineidae). Notulae Entomologicae 60: 107–110.

Petersen, G. 1969. Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera – Tineidae. Beitr. Ent. Bd 19, H. 3/6: 311–388.

Svensson, I. 1980. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1979. Ent. Tidskr. 101: 75–86.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Trichophaga  
 • Art
  Trichophaga tapetzella, (Linnaeus, 1758) - tapetmal
  Synonymer
  Phalaena tapetzella Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.