Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  harrisdvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Trifurcula immundella
Harrisdvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 6–8 mm. Hårtofsen är gulvit till ockrafärgad. Framvingarna är ockragrå-gråbruna, matta, grovfjälliga. Arten är avbildad i Johansson et al. (1990).
Utbredning
Länsvis förekomst för harrisdvärgmal Observationer i Sverige för harrisdvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i västra delen av Europa, från Sydsverige i norr till Spanien och Portugal i söder, från England i väster till Polen och Slovakien i öster. Den är känd från ett dussintal länder. I Danmark är den relativt vanlig över hela landet. I Sverige är den bara rapporterad från Skåne, Halland och Västergötland. Den är känd som svensk art sedan 1917, då den togs av Per Benander i nordöstra Skåne. Den har en stabil förekomst i detta landskap och har där blivit påträf-fad på flera platser. Vissa år uppträder den rikligt, andra åter är den fåtalig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Endast känd från ett fåtal lokaler med harris (Cytisus scoparius) i Skåne och en nyupptäckt (1999) lokal i norra Halland. Arten är troligen försvunnen från Västergötland. Arten fluktuerar liksom de andra harrisdjuren när värdväxten kalla vintrar fryser bort över stora delar av utbredningsområdet. Detta orsakar mycket kraftiga populationssvängningar. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1081 (1081-7300) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Harrisdvärgmalen finner man i bestånd av harris, som växer i trädgårdar, längs vägar, i parker, längs järnvägsvallar och på andra starkt kulturpåverkade platser. Växten kan också ha spritt sig ute i terrängen där ingen mänsklig verksamhet pågår. Larven minerar under hösten och fortsätt-ningsvis på våren inuti kvistar av harris och är mycket svårfunnen. Fjärilen flyger i en generation un-der juli-augusti. Den svärmar gärna kring buskarna i kvällssolen.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· harris
· harris
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Trifurcula, Art Trifurcula immundella (Zeller, 1839) - harrisdvärgmal Synonymer Lyonetia immundella Zeller, 1839

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast känd från ett fåtal lokaler med harris (Cytisus scoparius) i Skåne och en nyupptäckt (1999) lokal i norra Halland. Arten är troligen försvunnen från Västergötland. Arten fluktuerar liksom de andra harrisdjuren när värdväxten kalla vintrar fryser bort över stora delar av utbredningsområdet. Detta orsakar mycket kraftiga populationssvängningar. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1081 (1081-7300) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Vingbredd 6–8 mm. Hårtofsen är gulvit till ockrafärgad. Framvingarna är ockragrå-gråbruna, matta, grovfjälliga. Arten är avbildad i Johansson et al. (1990).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för harrisdvärgmal

Länsvis förekomst och status för harrisdvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för harrisdvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i västra delen av Europa, från Sydsverige i norr till Spanien och Portugal i söder, från England i väster till Polen och Slovakien i öster. Den är känd från ett dussintal länder. I Danmark är den relativt vanlig över hela landet. I Sverige är den bara rapporterad från Skåne, Halland och Västergötland. Den är känd som svensk art sedan 1917, då den togs av Per Benander i nordöstra Skåne. Den har en stabil förekomst i detta landskap och har där blivit påträf-fad på flera platser. Vissa år uppträder den rikligt, andra åter är den fåtalig.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Trifurcula  
 • Art
  Trifurcula immundella(Zeller, 1839) - harrisdvärgmal
  Synonymer
  Lyonetia immundella Zeller, 1839

Harrisdvärgmalen finner man i bestånd av harris, som växer i trädgårdar, längs vägar, i parker, längs järnvägsvallar och på andra starkt kulturpåverkade platser. Växten kan också ha spritt sig ute i terrängen där ingen mänsklig verksamhet pågår. Larven minerar under hösten och fortsätt-ningsvis på våren inuti kvistar av harris och är mycket svårfunnen. Fjärilen flyger i en generation un-der juli-augusti. Den svärmar gärna kring buskarna i kvällssolen.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· harris - Cytisus scoparius (Viktig)
Bortröjning av harris, liksom besprutning eller tät uppväxt av skuggande träd kring harrisbus-karna undertycker eller slår ut arten. Under exceptionellt kalla vintrar kan harris drabbas hårt av frost och enskilda bestånd helt försvinna. Även detta begränsar även harrisdvärgmalens förekomstmöjlig-heter.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
Goda lokaler med harrisdvärgmal bör inte underkastas alltför radikala ingrepp.

Johansson, R., et al. 1990. The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. Fauna Ent.

Scand. Vol. 23. E.J.Brill/Scandinavian Science Press Ltd. Leiden, New York, København, Köln.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Trifurcula  
 • Art
  Trifurcula immundella, (Zeller, 1839) - harrisdvärgmal
  Synonymer
  Lyonetia immundella Zeller, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.