Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ängsdvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Trifurcula subnitidella
Ängsdvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 4–6 mm. Huvudhårens färg varierar från gulockra till brungrå. Framvingens ovansida är mörkt gråbrun utan någon teckning. På dess undersida finns en avlång, gulvit fläck av doftfjäll, vilket skiljer den från enkel käringtanddvärgmal Trifurcula cryptella. Ängsdvärgmalen är avbildad av Johansson et al. (1990).
Utbredning
Länsvis förekomst för ängsdvärgmal Observationer i Sverige för ängsdvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är vitt utbredd i Europa, om än med en hel del luckor. Den har även rapporterats från Tunisien. I Danmark är den bara funnen i vissa delar av Jylland och Själland. I Sverige har den påträffats i Skåne, Halland och Småland, på Öland och Gotland samt i Västergötland, Södermanland, Uppland och Dalarna. Den räknas som mycket sällsynt och lokal utanför Öland och Gotland. Även på öarna är den lokal. Vissa år kan den finnas i åtskilliga exemplar på ett ställe för att nästa år vara helt försvunnen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten förekommer på ett begränsat antal torrmarksbiotoper i tio län i Göta- och Svealand. Denna typ av lokaler håller på många platser på att försvinna pga ändrad markanvändning och igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 39000 (24000-115000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ängsdvärgmalen förekommer på fuktiga ängar, men ibland även på något torrare marker. Den är genom sin litenhet naturligtvis svår att lägga märke till, men då den på sen eftermiddag och kväll flyger aktivt kan den håvas över värdväxten. Larven minerar i stjälken av käringtand Lotus corniculatus men dess närvaro är ytterst svår att konstatera. Fjärilen har en lång flygtid, från mitten av maj till början av juli, i enstaka fall fångas den även i början av augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· käringtand
· käringtand
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Trifurcula, Art Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843) - ängsdvärgmal Synonymer Elachista subnitidella Duponchel, 1843, Trifucrula griseella Wolff, 1957

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten förekommer på ett begränsat antal torrmarksbiotoper i tio län i Göta- och Svealand. Denna typ av lokaler håller på många platser på att försvinna pga ändrad markanvändning och igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 39000 (24000-115000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Vingbredd 4–6 mm. Huvudhårens färg varierar från gulockra till brungrå. Framvingens ovansida är mörkt gråbrun utan någon teckning. På dess undersida finns en avlång, gulvit fläck av doftfjäll, vilket skiljer den från enkel käringtanddvärgmal Trifurcula cryptella. Ängsdvärgmalen är avbildad av Johansson et al. (1990).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ängsdvärgmal

Länsvis förekomst och status för ängsdvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ängsdvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är vitt utbredd i Europa, om än med en hel del luckor. Den har även rapporterats från Tunisien. I Danmark är den bara funnen i vissa delar av Jylland och Själland. I Sverige har den påträffats i Skåne, Halland och Småland, på Öland och Gotland samt i Västergötland, Södermanland, Uppland och Dalarna. Den räknas som mycket sällsynt och lokal utanför Öland och Gotland. Även på öarna är den lokal. Vissa år kan den finnas i åtskilliga exemplar på ett ställe för att nästa år vara helt försvunnen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Trifurcula  
 • Art
  Trifurcula subnitidella(Duponchel, 1843) - ängsdvärgmal
  Synonymer
  Elachista subnitidella Duponchel, 1843
  Trifucrula griseella Wolff, 1957

Ängsdvärgmalen förekommer på fuktiga ängar, men ibland även på något torrare marker. Den är genom sin litenhet naturligtvis svår att lägga märke till, men då den på sen eftermiddag och kväll flyger aktivt kan den håvas över värdväxten. Larven minerar i stjälken av käringtand Lotus corniculatus men dess närvaro är ytterst svår att konstatera. Fjärilen har en lång flygtid, från mitten av maj till början av juli, i enstaka fall fångas den även i början av augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· käringtand - Lotus corniculatus (Viktig)
Igenväxning och utdikning kan skada lokaler där ängsdvärgmalen finns.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Inga åtgärder är aktuella då ingen lokal med stabil förekomst av dvärgmalen är känd.

Johansson, R., et al. 1990. The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. Fauna Ent.

Scand. Vol. 23. E.J.Brill/Scandinavian Science Press Ltd. Leiden, New York, København, Köln.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Trifurcula  
 • Art
  Trifurcula subnitidella, (Duponchel, 1843) - ängsdvärgmal
  Synonymer
  Elachista subnitidella Duponchel, 1843
  Trifucrula griseella Wolff, 1957
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.