Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Medon dilutus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Medon dilutus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ljust rostgul långsträckt art som blir 4,5–5 mm lång. Bakkroppens främre hälft är en aning mörkare än resten av kroppen. Huvudet är stort och tämligen glänsande medan ögonen är påfallande små vilket skulle kunna tyda på ett delvis underjordiskt levnadssätt. Bakkroppen är mycket fint och tätt punkterad. Täckvingarna täcker knappt hälften av bakkroppen. Eftersom arten liknar många närbesläktade arter bör en specialist kontrollera artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Medon dilutus Observationer i Sverige för Medon dilutus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I norra Europa endast känd från Gotska Sandön, varifrån det föreligger upprepade fynd under nästan ett sekel. Närmast i Polen. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Mellaneuropa och sträcker sig från Brittiska öarna och Frankrike till Ungern och Slovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Biologin är dåligt känd. Arten anges i Mellaneuropa leva under bark på död tall och ek, och lever möjligen som rovdjur i gångar av andra vedlevande insekter. Arten är dessutom i Mellaneuropa funnen i gångar av mullvad och räv. I Norden endast funnen på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-9). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30 (20-40) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-36) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten anges i Mellaneuropa leva under bark på död tall och ek, och lever möjligen som rovdjur i gångar av andra vedlevande insekter. Arten är dessutom i Mellaneuropa funnen i gångar av mullvad och räv. I Norden endast funnen på Gotska Sandön.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Medon, Art Medon dilutus (Erichson, 1839) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten anges i Mellaneuropa leva under bark på död tall och ek, och lever möjligen som rovdjur i gångar av andra vedlevande insekter. Arten är dessutom i Mellaneuropa funnen i gångar av mullvad och räv. I Norden endast funnen på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-9). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30 (20-40) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-36) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En ljust rostgul långsträckt art som blir 4,5–5 mm lång. Bakkroppens främre hälft är en aning mörkare än resten av kroppen. Huvudet är stort och tämligen glänsande medan ögonen är påfallande små vilket skulle kunna tyda på ett delvis underjordiskt levnadssätt. Bakkroppen är mycket fint och tätt punkterad. Täckvingarna täcker knappt hälften av bakkroppen. Eftersom arten liknar många närbesläktade arter bör en specialist kontrollera artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Medon dilutus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Medon dilutus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I norra Europa endast känd från Gotska Sandön, varifrån det föreligger upprepade fynd under nästan ett sekel. Närmast i Polen. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Mellaneuropa och sträcker sig från Brittiska öarna och Frankrike till Ungern och Slovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Medon  
 • Art
  Medon dilutus(Erichson, 1839)

Biologin är dåligt känd. Arten anges i Mellaneuropa leva under bark på död tall och ek, och lever möjligen som rovdjur i gångar av andra vedlevande insekter. Arten är dessutom i Mellaneuropa funnen i gångar av mullvad och räv. I Norden endast funnen på Gotska Sandön.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
På grund av artens mycket begränsade utbredning föreligger fara att slumpvisa faktorer slår ut arten. Förutom sin troliga bindning till döda tallar finns förmodligen även andra krav av vilka det kan uppträda successionsbrott på lokalen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör övervaka att successionen av död tallved i olika nedbrytningssteg fortlöper på Gotska Sandön. Ifall successionsglapp på död ved uppträder kan fällning av enstaka levande tallar vara befogade.

Jansson, A. 1925. Die Insekten-, Myriopoden- und Isopodenfauna der Gotska Sandön. Örebro.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Band 1. Krefeld sid. 277.

Mjöberg, E. 1912. Om en syd- och mellaneuropeisk relikt insektfauna på Gotland och Öland jämte en del allmännare insektgeografiska spörsmål. Ent. Tidskr. 33: 177-207.

Palm, T. 1963. Svensk Insektfauna 9, Skalbaggar, Kortvingar Häfte 3: 20–21.

Wirén, E. 1953. Erfarenheter av Gotska Sandöns coleopterfauna. Fauna och Flora 48: 167.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Medon  
 • Art
  Medon dilutus, (Erichson, 1839)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.