Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå kärrblomfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Helophilus bottnicus
Grå kärrblomfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten har, som namnet antyder, grå tvärband på tergit 3 och 4. Bandet på tergit 2 är gult i ytterändarna och grått närmast mitten. I Sverige är arten bara påträffad på två lokaler invid Lule älv år 1843.

Längd 9-12 mm. Antennerna är ibland rödaktiga. Ryggskölden är mörk med fyra smala, längsgående gulgrå puderstrimmor. Bakkroppen är nästan utan gula teckningar; endast tvärbandet på tergit 2 är gult i ytterändarna. På tergit 3 och 4 finns smala, vågformigt böjda grå tvärband som kan vara mer eller mindre avbrutna i mitten. Benen är övervägande svarta; dock är knäna och mellanfötternas innersta segment vitaktiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för grå kärrblomfluga Observationer i Sverige för grå kärrblomfluga
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
I Sverige är grå kärrblomfluga endast känd från Norrbotten. C. H. Boheman och P. Wahlberg fann under sin resa uppför Luleälven den 11-16 juni 1843 ett antal hanar och honor vid Råbäcken och Storsand. Minst sju exemplar finns bevarade. Var det en tillfällighet att arten just då fanns på två platser längs Luleälven? Flyger eller blåser den in från norra Ryssland emellanåt, eller finns det en förbisedd population? I övriga Norden finns bara ett fynd från 1930-talet från mellersta Finland. I övriga Europa förekommer arten endast sällsynt i den nordöstra delen av europeiska Ryssland. Världsutbredningen omfattar dessutom Sibirien österut till Stilla havet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Under en av de tidiga entomologiska expeditionerna i Norrland kunde arten påträffas längs Luleälven (Råbäcken och Storsand 1843). Sedan dess har inga nya fynd gjorts. Varför arten försvunnit är inte fastlagt, men den omfattande vattenkraftsutbyggnaden och ändrade vattenståndsregimen i nästan varje Norrlandsälv har inneburit en monumental habitatförändring och kan misstänkas ha varit huvudorsaken till försvinnandet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1843.
Ekologi
Grå kärrblomfluga påträffades 1843 vid Luleälven i samband med att björkarna slog ut, när kabbleka och sälg blommade. Arten sågs då besöka blommor av trädgårdsvinbär Ribes rubrum och ripvide Salix glauca. Släktet har generellt larver av råttsvanstyp (med långt andningsrör) som utvecklas i blöt miljö. Om artens ekologi i övrigt finns inget publicerat.
Fyndtidpunkten för exemplaren vid Råbäcken och Storsand är 11–16 juni i samband med att björken slår ut och kabbeleka, videarter mm blommar. Fynden är gjorda i till synes rätt miljö och utvecklingsplatser för larven borde ha funnits längs älven, exempelvis på under vårfloden översvämmade områden eller andra småvatten längs älven.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Helophilus (kärrblomflugor), Art Helophilus bottnicus Wahlberg, 1844 - grå kärrblomfluga Synonymer gråbandad kärrblomfluga, gråbandad träskblomfluga

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Under en av de tidiga entomologiska expeditionerna i Norrland kunde arten påträffas längs Luleälven (Råbäcken och Storsand 1843). Sedan dess har inga nya fynd gjorts. Varför arten försvunnit är inte fastlagt, men den omfattande vattenkraftsutbyggnaden och ändrade vattenståndsregimen i nästan varje Norrlandsälv har inneburit en monumental habitatförändring och kan misstänkas ha varit huvudorsaken till försvinnandet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1843.
Arten har, som namnet antyder, grå tvärband på tergit 3 och 4. Bandet på tergit 2 är gult i ytterändarna och grått närmast mitten. I Sverige är arten bara påträffad på två lokaler invid Lule älv år 1843.

Längd 9-12 mm. Antennerna är ibland rödaktiga. Ryggskölden är mörk med fyra smala, längsgående gulgrå puderstrimmor. Bakkroppen är nästan utan gula teckningar; endast tvärbandet på tergit 2 är gult i ytterändarna. På tergit 3 och 4 finns smala, vågformigt böjda grå tvärband som kan vara mer eller mindre avbrutna i mitten. Benen är övervägande svarta; dock är knäna och mellanfötternas innersta segment vitaktiga.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för grå kärrblomfluga

Länsvis förekomst och status för grå kärrblomfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå kärrblomfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är grå kärrblomfluga endast känd från Norrbotten. C. H. Boheman och P. Wahlberg fann under sin resa uppför Luleälven den 11-16 juni 1843 ett antal hanar och honor vid Råbäcken och Storsand. Minst sju exemplar finns bevarade. Var det en tillfällighet att arten just då fanns på två platser längs Luleälven? Flyger eller blåser den in från norra Ryssland emellanåt, eller finns det en förbisedd population? I övriga Norden finns bara ett fynd från 1930-talet från mellersta Finland. I övriga Europa förekommer arten endast sällsynt i den nordöstra delen av europeiska Ryssland. Världsutbredningen omfattar dessutom Sibirien österut till Stilla havet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Eristalini  
 • Släkte
  Helophilus - kärrblomflugor 
 • Art
  Helophilus bottnicusWahlberg, 1844 - grå kärrblomfluga
  Synonymer
  gråbandad kärrblomfluga
  gråbandad träskblomfluga

Grå kärrblomfluga påträffades 1843 vid Luleälven i samband med att björkarna slog ut, när kabbleka och sälg blommade. Arten sågs då besöka blommor av trädgårdsvinbär Ribes rubrum och ripvide Salix glauca. Släktet har generellt larver av råttsvanstyp (med långt andningsrör) som utvecklas i blöt miljö. Om artens ekologi i övrigt finns inget publicerat.
Fyndtidpunkten för exemplaren vid Råbäcken och Storsand är 11–16 juni i samband med att björken slår ut och kabbeleka, videarter mm blommar. Fynden är gjorda i till synes rätt miljö och utvecklingsplatser för larven borde ha funnits längs älven, exempelvis på under vårfloden översvämmade områden eller andra småvatten längs älven.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Ett påtagligt hot kan vara de omfattande regleringarna av de norrländska älvarna för vattenkraft. Trots att blomflugor har stora möjligheter att hitta nya lokaler kan arten ha missgynnats av att vårflödena uteblir och reproduceringsplatserna däms över vid fel tidpunkt eller av ändrad vattenföring över dygnet och över veckan.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Mer information om artens förekomst och status inom och utom landet erfordras. Arten bör eftersökas i anslutning till oreglerade mindre sidoflöden till Lule älv och andra norrländska älvar.
Namngivning: Helophilus bottnicus Wahlberg, 1844. Öfvers. K. Vetensk. Akad. Förh. 1: 65.

Etymologi: bottnicus (lat.) = från området kring Bottenviken.

Uttal: [Helófilus bóttnikus]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Bartsch, H. 1995. Check List for Swedish Hoverflies. Järfälla.

Bartsch, H. (opubl.) Register över i Sverige rödlistade blomflugor.

Bartsch, H. 1997. Efterlysta, ovanliga, förbisedda och några andra intressanta norrländska blomflugor (Diptera, Syrphidae). Natur i Norr 16: 69–94.

Bartsch, H. 2001. Swedish Province Catalogue for Hoverflies (Diptera, Syrphidae). Ent. Tidskr. 122: 189–215.

Boheman, C.H. 1844. Resa i Lappland. Öfv. KVA förhandl. 1: 95–105.

Haarto, A. & Kerppola, S. 2007. Finnish Hoverflies and some species in adjacent countries, Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.

Stackelberg, A.A. 1988.49. Family Syrphidae. In Bei-Benko, G. Ya. Keys to the Insects of the European Part of the USSR, vol. V. Diptera and Siphonaptera, Part II: 11–147 Amarind Publishing Co. New Delhi.

Violovith, N.A. 1983. Sibirian Syrphidae. Transl. Inst. v.Tax. Zoöl. Univ. van Amsterdam 43.

Wahlberg, P.F. 1844. Nya Diptera från Norrbotten och Luleå Lappmark. Öfvers. K. svenska Vetensk. Akad. Förhandl. 1: 64–68.

Wahlgren, E. 1909. Diptera. 2. Andra underordningen. Flugor. Cyclorapha. Ent. Tidskr. 30: 1–86.

Zetterstedt, J.W. 1849. Diptera Scandinaviae. VIII.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. Rev. Hans Bartsch 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Eristalini  
 • Släkte
  Helophilus - kärrblomflugor 
 • Art
  Helophilus bottnicus, Wahlberg, 1844 - grå kärrblomfluga
  Synonymer
  gråbandad kärrblomfluga
  gråbandad träskblomfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. Rev. Hans Bartsch 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008 (naturvårdsinformation).