Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrboklokrypare

Organismgrupp Spindeldjur, Klokrypare Chernes vicinus
Myrboklokrypare Spindeldjur, Klokrypare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framkroppen smalnar av framtill, med en mjuk avrundning. Utmärkande för arten är kombinationen av 1–2 accessoriska tänder på pedipalpens rörliga finger och att pedipalpens lår är jämntjockt i större delen av sin längd. Artens kroppslängd är 2,0–2,7 mm. Se vidare Gärdenfors och Wilander 1992.
Utbredning
Länsvis förekomst för myrboklokrypare Observationer i Sverige för myrboklokrypare
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
I Sverige endast ett känt fynd i Skåne (1937). Från Norge finns sentida fynd (2013) från Oslos närhet vid inventering av hålekar. Känd från Mellaneuropa, bla Belgien, Tyskland, Schweiz och Tjeckien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Känd från Mellaneuropa, i Sverige endast känd i ett ex från Slimminge i Skåne 1937. Lever åtminstone utomlands i bon av av myran Lasius fuliginosus. Mörkertalet kan vara stort då myrbon är relativt dåligt undersökta. I Norge är arten nyligen upptäckt (2013) vid inventering av hålekar i Oslos närhet. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 30. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 5000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 250 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
De flesta fynd kommer från bon av myran Lasius fuliginosus. Artens förhållanden till myror är okänt, eventuellt livnär sig klokryparen på andra leddjur i myrboet eller myrlarver.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· ryggradslösa djur
· ryggradslösa djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Pseudoscorpiones (klokrypare), Familj Chernetidae (blindklokrypare), Släkte Chernes, Art Chernes vicinus (Beier, 1932) - myrboklokrypare Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från Mellaneuropa, i Sverige endast känd i ett ex från Slimminge i Skåne 1937. Lever åtminstone utomlands i bon av av myran Lasius fuliginosus. Mörkertalet kan vara stort då myrbon är relativt dåligt undersökta. I Norge är arten nyligen upptäckt (2013) vid inventering av hålekar i Oslos närhet. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 30. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 5000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 250 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Framkroppen smalnar av framtill, med en mjuk avrundning. Utmärkande för arten är kombinationen av 1–2 accessoriska tänder på pedipalpens rörliga finger och att pedipalpens lår är jämntjockt i större delen av sin längd. Artens kroppslängd är 2,0–2,7 mm. Se vidare Gärdenfors och Wilander 1992.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för myrboklokrypare

Länsvis förekomst och status för myrboklokrypare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrboklokrypare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast ett känt fynd i Skåne (1937). Från Norge finns sentida fynd (2013) från Oslos närhet vid inventering av hålekar. Känd från Mellaneuropa, bla Belgien, Tyskland, Schweiz och Tjeckien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Chernetidae - blindklokrypare 
 • Släkte
  Chernes  
 • Art
  Chernes vicinus(Beier, 1932) - myrboklokrypare

De flesta fynd kommer från bon av myran Lasius fuliginosus. Artens förhållanden till myror är okänt, eventuellt livnär sig klokryparen på andra leddjur i myrboet eller myrlarver.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· ryggradslösa djur - Evertebrata (Viktig)
Kunskapen om arten är i dagsläget inte tillräcklig för att kunna specificera några hot.
Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler.

Gärdenfors, U. & Wilander, P. 1992. Sveriges klokrypare med nyckel till arterna. Ent. Tidskr. 113: 20–35.

Olberg, S. 2014. Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013. BioFokus-notat 2014-7. Stiftelsen BioFokus. Oslo.

Thydsen Meinertz, N. 1962. Mosskorpioner og mejere. Danmarks Fauna 67. Dansk Naturhistorisk Forening., Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Chernetidae - blindklokrypare 
 • Släkte
  Chernes  
 • Art
  Chernes vicinus, (Beier, 1932) - myrboklokrypare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.