Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun knotterspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Crustulina sticta
Brun knotterspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten klotspindelart med en kroppslängd av ca 2,5 mm. Liksom den andra svenska arten i släktet, C. guttata, har C. sticta en mörkbrun cephalothorax täckt av små men tydliga vårtliknande utskott. Bakkroppens ryggsida har dock inga vita prickar, som hos C. guttata, utan kan vara brunsvart (som resten av bakkroppen) eller ljusare med fyra bruna bruna punkter (muskelfästen). För säker bestämning måste kopulationsorganen studeras (se Heimer & Nentwig 1991, Roberts 1995, Almquist 2005).
Utbredning
Länsvis förekomst för brun knotterspindel Observationer i Sverige för brun knotterspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten meddelades som ny för Sverige 1987 från två lokaler i Uppland, Vallentuna (Angarnssjöängen) och Bälinge (Ryggmossen). Den har inte påträffats i Norge men väl i Danmark. I Finland är den tagen på några få platser längs kusten ända upp till Bottenviken. I övrigt har arten en vid utbredning både i Palearktis och Nearktis.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten är funnen i större delen av Europa.I Sverige upptäcktes den under 1970-talet i Uppland och hittills bara känd genom två fynd. Den lever i olika slags våtmarker. Utomlands finns även havsstrandfynd (vilket kan vara resultat av tillfällig långspridning). Arten är en liten klotspindel och det kan föreligga ett betydande mörkertal, även om den tycks vara sällsynt även i grannländerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (1000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (16-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten har uppgivits förekomma i myr- och annan sumpmark, vilket stämmer på de svenska fynden. I detta avseende skiljer sig fynden från Finland, där den tagits bland gräsförna i en sandgrop och på steniga havsstränder, och Danmark, där den påträffats bl. a. på dyner med gräsvegetation. I England är arten vanlig i myrområdet Wicken Fen, men är även funnen bland marhalm på dyner.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Crustulina, Art Crustulina sticta (O.Pickard-Cambridge, 1861) - brun knotterspindel Synonymer Theridion stictum O.Pickard-Cambridge, 1861

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är funnen i större delen av Europa.I Sverige upptäcktes den under 1970-talet i Uppland och hittills bara känd genom två fynd. Den lever i olika slags våtmarker. Utomlands finns även havsstrandfynd (vilket kan vara resultat av tillfällig långspridning). Arten är en liten klotspindel och det kan föreligga ett betydande mörkertal, även om den tycks vara sällsynt även i grannländerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (1000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (16-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En relativt liten klotspindelart med en kroppslängd av ca 2,5 mm. Liksom den andra svenska arten i släktet, C. guttata, har C. sticta en mörkbrun cephalothorax täckt av små men tydliga vårtliknande utskott. Bakkroppens ryggsida har dock inga vita prickar, som hos C. guttata, utan kan vara brunsvart (som resten av bakkroppen) eller ljusare med fyra bruna bruna punkter (muskelfästen). För säker bestämning måste kopulationsorganen studeras (se Heimer & Nentwig 1991, Roberts 1995, Almquist 2005).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun knotterspindel

Länsvis förekomst och status för brun knotterspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun knotterspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten meddelades som ny för Sverige 1987 från två lokaler i Uppland, Vallentuna (Angarnssjöängen) och Bälinge (Ryggmossen). Den har inte påträffats i Norge men väl i Danmark. I Finland är den tagen på några få platser längs kusten ända upp till Bottenviken. I övrigt har arten en vid utbredning både i Palearktis och Nearktis.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Crustulina  
 • Art
  Crustulina sticta(O.Pickard-Cambridge, 1861) - brun knotterspindel
  Synonymer
  Theridion stictum O.Pickard-Cambridge, 1861

Arten har uppgivits förekomma i myr- och annan sumpmark, vilket stämmer på de svenska fynden. I detta avseende skiljer sig fynden från Finland, där den tagits bland gräsförna i en sandgrop och på steniga havsstränder, och Danmark, där den påträffats bl. a. på dyner med gräsvegetation. I England är arten vanlig i myrområdet Wicken Fen, men är även funnen bland marhalm på dyner.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Arten verkar vara sällsynt men är dåligt eftersökt och eventuell hotbild är svår att fastställa på grund av det dåliga kunskapsläget.
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Holm, Å. 1987. Några för Sverige nya spindelarter (Araneae). Entomologisk Tidskrift 108: 159–165.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Larsen, P. & Bøggild, O. 1970. Faunistic notes on Danish spiders (Araneae. I. Entomologiske Meddelelser 38: 303–347.

Palmgren, P. 1974. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. V. Theridiidae und Nesticidae. Fauna fennica 26: 1–54.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins, London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Crustulina  
 • Art
  Crustulina sticta, (O.Pickard-Cambridge, 1861) - brun knotterspindel
  Synonymer
  Theridion stictum O.Pickard-Cambridge, 1861
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.