Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tvillingsporrspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Cheiracanthium pennyi
Tvillingsporrspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Det är en 5–7 mm, brungul spindel med ett rödaktigt band på bakkroppen som smalnar av framåt och bakåt. Mycket lik närstående arter, framförallt C. erraticum, och för säker identifiering måste kopulationsorganen studeras, se bilder i Roberts 1995, Almquist 1994 och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för tvillingsporrspindel Observationer i Sverige för tvillingsporrspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast funnen på fem lokaler i östra Skåne (Maglehem, Borrbry strand, N Vitemölla, Ravlunda och St. Köpinge). Samtliga fynd gjordes 1949. Några nya fynd har ej gjorts sedan dess, trots eftersök. Från Danmark finns fynd av två honor från början av 1900-talet (från norra Själland och från norr om Randers på Jylland). Arten är vidare känd från Tyskland och central-, väst- och Sydösteuropa. Arten är dock mycket sällsyntare än den närstående arten C. erraticum. Artens världsutbredning är i övrigt eurosibirisk och kinesisk. Rödlistad i Danmark (DD) och England (vulnerable).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en sydlig utbredning jämfört med Sverige.De svenska fynden är alla gjorda 1949 i östra och sydöstra Skåne på 5 lokaler: Maglehem, Borrby strand, N Vitemölla, Ravlunda och St. Köpinge. Inga återfynd har gjorts trots eftersök. Arten förekommer mest i torra, varma och öppna biotoper som minskar pga förändrad markanvändning i jordbruket. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 25 (0-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Arten tycks mest förekomma i torra, varma och öppna biotoper. Den har ofta sin reträttposition i toppen av ljung, luddtåtel, tågväxter och starr. Merparten av svenska individer togs från unga tallar, resten från sandrör och strandråg. Är i England sällsynt funnen på ljunghedar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ljung
· ljung
· tall
· tall
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Eutichuridae (sporrspindlar), Släkte Cheiracanthium, Art Cheiracanthium pennyi O.Pickard-Cambridge, 1873 - tvillingsporrspindel Synonymer Cheiracanthium abbreviatum Simon, 1878

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning jämfört med Sverige.De svenska fynden är alla gjorda 1949 i östra och sydöstra Skåne på 5 lokaler: Maglehem, Borrby strand, N Vitemölla, Ravlunda och St. Köpinge. Inga återfynd har gjorts trots eftersök. Arten förekommer mest i torra, varma och öppna biotoper som minskar pga förändrad markanvändning i jordbruket. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 25 (0-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Det är en 5–7 mm, brungul spindel med ett rödaktigt band på bakkroppen som smalnar av framåt och bakåt. Mycket lik närstående arter, framförallt C. erraticum, och för säker identifiering måste kopulationsorganen studeras, se bilder i Roberts 1995, Almquist 1994 och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tvillingsporrspindel

Länsvis förekomst och status för tvillingsporrspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tvillingsporrspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast funnen på fem lokaler i östra Skåne (Maglehem, Borrbry strand, N Vitemölla, Ravlunda och St. Köpinge). Samtliga fynd gjordes 1949. Några nya fynd har ej gjorts sedan dess, trots eftersök. Från Danmark finns fynd av två honor från början av 1900-talet (från norra Själland och från norr om Randers på Jylland). Arten är vidare känd från Tyskland och central-, väst- och Sydösteuropa. Arten är dock mycket sällsyntare än den närstående arten C. erraticum. Artens världsutbredning är i övrigt eurosibirisk och kinesisk. Rödlistad i Danmark (DD) och England (vulnerable).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Eutichuridae - sporrspindlar 
 • Släkte
  Cheiracanthium  
 • Art
  Cheiracanthium pennyiO.Pickard-Cambridge, 1873 - tvillingsporrspindel
  Synonymer
  Cheiracanthium abbreviatum Simon, 1878

Arten tycks mest förekomma i torra, varma och öppna biotoper. Den har ofta sin reträttposition i toppen av ljung, luddtåtel, tågväxter och starr. Merparten av svenska individer togs från unga tallar, resten från sandrör och strandråg. Är i England sällsynt funnen på ljunghedar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ljung - Calluna vulgaris (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Några av de svenska lokalerna har delvis bebyggts, vilket medfört förändringar av miljön. Eftersom moderna fynd saknas så är det svårt att uttala sig om hotbilden i Sverige. I England anges förbuskning av ljunghedar som hot

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
På de kända lokalerna bör man förhindra vidare exploatering. Arten bör eftersökas ytterligare och dess status och hotbild fastställas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Almquist, S. 1994. Four species of spiders (Araneae) new to Sweden. Ent. Tidskr. 115(3): 113–117.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-601.

Braendegård, J. 1966. Edderkopper eller Spindlere. Danmarks fauna 72. G.E.C. Gads förlag. Köpenhamn.

Clark, D. J. & P. C. Jerrard. 1972. A note on Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge. Bull.Br. arachnol. Soc. 2: 110.

Heimer, S. & W. Nentwig. 1991. Spinnen Mitteleuropas: Ein Bestimmungsbuch. Verlag Paul Parey, Berlin. 543 pp.

Jonsson, L.J. Taggspindeln Cheiracanthium elegans , ny för Nordeuropa, med en kort översikt av släktets svenska arter. Ent. Tidskr. 116(1/2): 55–59.

Lohmander, H. 1950. Faunistiskt fältarbete 1949 (östra Skåne). Göteborgs Mus. Årstr. 19491950: 148–160.

Platnick, N. I. 1989. Advances in Spider Taxonomy 1981–1987, pp.1–673. Manchester and New York.

Roberts, M. J. 1995 Collins Field Guide: Spiders of Britain & Northern Europe. HarperCollins, London, 383 pp.

Simon, E. 1932. Arachnides de France, 6, pt. 4 , 903–904, 961–962. Sterghiu, C. 1985. Fam. Clubionidae. In Fauna Republicii Socialiste Romania: Arachnida. Volumul V, Fascicula 4. Acad. Republ. Social. Romania, Bucharest.

Urones, C. 1988. Las especies de Cheiracanthium C. L. Koch, 1839 (Araneae: Clubionidae) en la Península Ibérica. Graellsia 43: 139–152.

Wolf, A. 1989. Zur Verbreitung, Biotopbindung und Gefährdung von Dornfingerspinnen (Cheiracant­hium C. L. Koch, 1839) der nordbadischen Rhei­nebene (Araneae: Clubionidae). - Veröff. Natur­schutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65: 255-280.

Wolf, A. 1990. The silken nests of the clubionid spi­ders Cheiracanthium pennyi and Cheiracanthium punctorium (Araneae: Clubionidae). - Acta Zool. Fennica 190: 397-404.

Wolf, A. 1991. Taxonomical studies on Cheiracanthium erraticum (Walckeaner, 1802) and Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge 1873 (Araneae, Clubionidae). Zool. Beitr. 33:233-245.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Eutichuridae - sporrspindlar 
 • Släkte
  Cheiracanthium  
 • Art
  Cheiracanthium pennyi, O.Pickard-Cambridge, 1873 - tvillingsporrspindel
  Synonymer
  Cheiracanthium abbreviatum Simon, 1878
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.