Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  torvmyrespindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Synageles hilarulus
Torvmyrespindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten hoppspindel med myrliknande kropp och ett ljust tvärband på bakkroppen. Könen likartat tecknade. Kan förväxlas med släktets andra art, Synageles venator. Teckning, storlek och biotop är till viss hjälp. Studier av könsorgan ger säker bestämning.
Hane: Längd 2,5-3,0 mm. Framkropp långsmal och med relativt låg profil. Mörkt brunröd med ett ljust, tvärgående band strax bakom bakre ögonparet. Området mellan ögonen ofta med metallyster. Glesa vita hår kring de främre, och de mellersta ögonen. Sidor mörka. Käkar ej framåtriktade. Bakkropp långsmal, mörkt brunröd med ett ljust, tvärgående band. Strax framför mitten i en insnörning av bakkroppen. Tvärbandet kan vara brutet på mitten och ses då som två smala fläckar. Första benparet tillplattade från sidan i synnerhet lår och skenben. Ben mörkt rödbruna med ljusare fot, alla benpar med likartat mönster. Palper mörkt rödbruna, men spetsen ljus. Läpp mörk med fåtal ljusa hår. Främre ögonparets kant med små vita hår i ring. Könsorgan: Spetsen, embolus (e), smal, rak och pekar uppåt. Utskott på palpens skenben rak och pekar uppåt.
Hona: Längd 2,5-3,5 mm. Framkropp långsmal och med relativt låg profil. Mörkt brunröd med ett ljust, tvärgående band strax bakom bakre ögonparet. Området mellan ögonen ofta med metallyster. Glesa vita hår kring de främre, och de mellersta ögonen. Sidor mörka. Bakkropp långsmal, mörkt brunröd med ett ljust tvärgående band. Strax framför mitten i en insnörning av bakkroppen. Tvärbandet kan vara brutet på mitten och ses då som två smala fläckar. Ben mörkt rödbruna med ljusare fot, alla benpar med likartat mönster. Palper bleka eller gulaktiga utom basal led som är rödbrun. Läpp mörk med fåtal ljusa hår. Främre ögonparets kant med små vita hår i ring. Könsorgan: Epigyn med nosliknande utskott som pekar bakåt.
Utbredning
Länsvis förekomst för torvmyrespindel Observationer i Sverige för torvmyrespindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekomst i Sverige: Endast funnen på två lokaler i Småland, Kyrkö mosse (3 km väster om Ryd) och Store mosse.
Förekomst globalt: Sällsynt funnen i Centraleuropa. Österut är den känd till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en sydlig och östlig utbredning jämfört med Sverige. I Sverge är den först känd från Almundsryd i Småland 1952 (Lohmander 1953) på en högmosse. Senare har arten återfunnits på Store mosse i Småland (1987). En termofil art som kan finnas på fler lokaler. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Förekommer endast på öppna mossar i Sverige. Värmekrävande art. Även funnen på högmossar i Estland och i Centraleuropa. I Centraleuropa även känd från andra typer av kraftigt uppvärmda lokaler, såsom sydbergsbranter. Uppehåller sig i markskikt. Adulter funna på sommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Salticidae (hoppspindlar), Släkte Synageles, Art Synageles hilarulus (C.L.Koch, 1848) - torvmyrespindel Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en sydlig och östlig utbredning jämfört med Sverige. I Sverge är den först känd från Almundsryd i Småland 1952 (Lohmander 1953) på en högmosse. Senare har arten återfunnits på Store mosse i Småland (1987). En termofil art som kan finnas på fler lokaler. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Liten hoppspindel med myrliknande kropp och ett ljust tvärband på bakkroppen. Könen likartat tecknade. Kan förväxlas med släktets andra art, Synageles venator. Teckning, storlek och biotop är till viss hjälp. Studier av könsorgan ger säker bestämning.
Hane: Längd 2,5-3,0 mm. Framkropp långsmal och med relativt låg profil. Mörkt brunröd med ett ljust, tvärgående band strax bakom bakre ögonparet. Området mellan ögonen ofta med metallyster. Glesa vita hår kring de främre, och de mellersta ögonen. Sidor mörka. Käkar ej framåtriktade. Bakkropp långsmal, mörkt brunröd med ett ljust, tvärgående band. Strax framför mitten i en insnörning av bakkroppen. Tvärbandet kan vara brutet på mitten och ses då som två smala fläckar. Första benparet tillplattade från sidan i synnerhet lår och skenben. Ben mörkt rödbruna med ljusare fot, alla benpar med likartat mönster. Palper mörkt rödbruna, men spetsen ljus. Läpp mörk med fåtal ljusa hår. Främre ögonparets kant med små vita hår i ring. Könsorgan: Spetsen, embolus (e), smal, rak och pekar uppåt. Utskott på palpens skenben rak och pekar uppåt.
Hona: Längd 2,5-3,5 mm. Framkropp långsmal och med relativt låg profil. Mörkt brunröd med ett ljust, tvärgående band strax bakom bakre ögonparet. Området mellan ögonen ofta med metallyster. Glesa vita hår kring de främre, och de mellersta ögonen. Sidor mörka. Bakkropp långsmal, mörkt brunröd med ett ljust tvärgående band. Strax framför mitten i en insnörning av bakkroppen. Tvärbandet kan vara brutet på mitten och ses då som två smala fläckar. Ben mörkt rödbruna med ljusare fot, alla benpar med likartat mönster. Palper bleka eller gulaktiga utom basal led som är rödbrun. Läpp mörk med fåtal ljusa hår. Främre ögonparets kant med små vita hår i ring. Könsorgan: Epigyn med nosliknande utskott som pekar bakåt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för torvmyrespindel

Länsvis förekomst och status för torvmyrespindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för torvmyrespindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekomst i Sverige: Endast funnen på två lokaler i Småland, Kyrkö mosse (3 km väster om Ryd) och Store mosse.
Förekomst globalt: Sällsynt funnen i Centraleuropa. Österut är den känd till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Salticidae - hoppspindlar 
 • Släkte
  Synageles  
 • Art
  Synageles hilarulus(C.L.Koch, 1848) - torvmyrespindel

Förekommer endast på öppna mossar i Sverige. Värmekrävande art. Även funnen på högmossar i Estland och i Centraleuropa. I Centraleuropa även känd från andra typer av kraftigt uppvärmda lokaler, såsom sydbergsbranter. Uppehåller sig i markskikt. Adulter funna på sommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Igenväxning, utdikning och exploatering av högmossar. Vid Kyrkö mosse pågår verksamhet i kanten av mossen, bilskrot och viss torvgrävning, trots detta har mossen kvar de kvaliteter som gör att arten ännu bör finnas kvar. Arten är dåligt eftersökt. Den är rödlistad i Tyskland och bedöms som hotad.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Store mosse är skyddad Kyrkö högmossen bör skydd mot negativ påverkan, t.ex. täktverksamhet. Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2--families Dictynidae to Salticidae. Insect Systematics & Evolution, Supplement 63: 285-601.

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin. Hänggi, A., Stöckli, E. & Nentwig, W. 1995. Lebensräume Mitteleuropäischen Spinnen. Habitats of Central European Spiders. Miscellanea Faunistica Helvetiae 4. Centre suisse de cartographie de la faune, Neuchâtel.

Lohmander, H. 1953. Faunistiskt fältarbete 1951 och 1952 (södra Småland, östra och mellersta delen). Göteborgs Mus. Årstr. 1953: 31–83.

Roberts, M. J. 1998. Spinnengids. Tirion, Baarn.

Vilbaste, A. 1980. The spider fauna of Estonian mires. Eesti NSV Tead. Akad. Toim. (Biol.) 29: 313–327.

Wiehle, H. 1967. Beiträge zur Kenntniss der deutschen Spinnenfauna, V (Arach., Araneae). Senckenberg. biol. 48: 1–36.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002, rev Jonas Sandström 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Salticidae - hoppspindlar 
 • Släkte
  Synageles  
 • Art
  Synageles hilarulus, (C.L.Koch, 1848) - torvmyrespindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002, rev Jonas Sandström 2016.