Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anthocoris amplicollis

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Anthocoris amplicollis
  Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Anthocoris amplicollis är en relativt mörk art av familjen näbbskinnbaggar. Huvud, mellankropp, och skutell är blankt svarta med viss skulptering. Antenner svarta utom 2:a leden som basalt är brunröd. Täckvingar svarta med diffusa rödbruna fläckar, den hinnartade delen av täckvingarna har ljusare fläckar. Benen är mörka. Kroppslängd 3,7–5,0 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anthocoris amplicollis Observationer i Sverige för Anthocoris amplicollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen under 1970-talet på vardera en lokal i Blekinge, Öland och Gotland. Dessutom finns ett obekräftat 1800-talsfynd från Skåne. Utanför Sverige är arten utbredd från Sydskandinavien ner till norra Medelhavsområdet och österut mot Kaukasus. Arten är bedömd som livskraftig i Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Utbredd från Sydskandinavien ner till norra Medelhavsområdet och österut mot Kaukasus. Arten är i Sverige funnen på ett fåtal lokaler under 1970-talet, en lokal i Blekinge och en på Gotland, två på Öland, samt två från Skåne. Antalet kända lokaler är således 6. Lever på ask och är predator på bladlöss. Hur arten kommer att drabbas av askskottsjukan är osäkert men risk för minskning av habitatet finns. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (8-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (32-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten är uteslutande funnen på ask, Fraxinus exelsior, i skogsbryn eller på andra fristående träd. I Mellaneuropa är den bla funnen längs flodbanker. Alla arter av familjen näbbskinnbaggar är rovlevande. Just den här arten uppehåller sig framförallt i inrullade blad av ask som är gallbildningar av bladlusen Prociphilus bumeliae eller bladloppan Psyllopsis fraxini. Skinnbaggen livnär sig på bladlössen och bladlopporna. Arten övervintrar i barkspringor, och kan då ses på andra trädarter än ask. Äggen läggs på våren och den nya generationen kan ses i slutet av juli eller början av augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bladlöss
· bladlöss
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ask
· ask
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Anthocoridae (näbbskinnbaggar), Släkte Anthocoris, Art Anthocoris amplicollis Horváth, 1893 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Utbredd från Sydskandinavien ner till norra Medelhavsområdet och österut mot Kaukasus. Arten är i Sverige funnen på ett fåtal lokaler under 1970-talet, en lokal i Blekinge och en på Gotland, två på Öland, samt två från Skåne. Antalet kända lokaler är således 6. Lever på ask och är predator på bladlöss. Hur arten kommer att drabbas av askskottsjukan är osäkert men risk för minskning av habitatet finns. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (8-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (32-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Anthocoris amplicollis är en relativt mörk art av familjen näbbskinnbaggar. Huvud, mellankropp, och skutell är blankt svarta med viss skulptering. Antenner svarta utom 2:a leden som basalt är brunröd. Täckvingar svarta med diffusa rödbruna fläckar, den hinnartade delen av täckvingarna har ljusare fläckar. Benen är mörka. Kroppslängd 3,7–5,0 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anthocoris amplicollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anthocoris amplicollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen under 1970-talet på vardera en lokal i Blekinge, Öland och Gotland. Dessutom finns ett obekräftat 1800-talsfynd från Skåne. Utanför Sverige är arten utbredd från Sydskandinavien ner till norra Medelhavsområdet och österut mot Kaukasus. Arten är bedömd som livskraftig i Norge.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Cimicoidea  
 • Familj
  Anthocoridae - näbbskinnbaggar 
 • Släkte
  Anthocoris  
 • Art
  Anthocoris amplicollisHorváth, 1893

Arten är uteslutande funnen på ask, Fraxinus exelsior, i skogsbryn eller på andra fristående träd. I Mellaneuropa är den bla funnen längs flodbanker. Alla arter av familjen näbbskinnbaggar är rovlevande. Just den här arten uppehåller sig framförallt i inrullade blad av ask som är gallbildningar av bladlusen Prociphilus bumeliae eller bladloppan Psyllopsis fraxini. Skinnbaggen livnär sig på bladlössen och bladlopporna. Arten övervintrar i barkspringor, och kan då ses på andra trädarter än ask. Äggen läggs på våren och den nya generationen kan ses i slutet av juli eller början av augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bladlöss - Aphidoidea (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
Avverkning av större askar som står solitärt eller i skogsbryn. De få fragmenterade lokalerna är även ett hot mot arten då den har svårt att återkolonisera förlorade lokaler.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara större askar som står solitärt eller i skogsbryn.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2006. Wanzen 1. Die Tierwelt Deutschlands 77: 1-263.

Wagner, E. 1967. Wanzen oder Heteropteren. II. Cimicomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 55: 1-179.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Cimicoidea  
 • Familj
  Anthocoridae - näbbskinnbaggar 
 • Släkte
  Anthocoris  
 • Art
  Anthocoris amplicollis, Horváth, 1893
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.