Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nysson mimulus

Organismgrupp Steklar, Rovsteklar Nysson mimulus
  Steklar, Rovsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nysson-arterna kännetecknas främst av grov skulptering, en bakåtriktad tagg på vardera sidan av propodeum (mellankroppens bakersta del) och i huvudsak svart kroppsfärg med gula eller vita teckningar, särskilt på sidorna av bakkroppen. N. mimulus är en liten art, 4–6 mm, med rött första bakkroppssegment och gula sidofläckar på de tre första bakkropps-segmenten. Från de närmsta släktingarna urskiljs den vidare genom en karaktäristisk skulptur på mellankroppens ryggsida.
Utbredning
Länsvis förekomst för Nysson mimulus Observationer i Sverige för Nysson mimulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i Nord- och Centraleuropa. I Norden har den en vid utbredning i Finland och uppges där vara överlag sällsynt men vanlig på Åland. Från Sverige är arten bara känd från norra Svealand och södra Norrland, på enstaka, sannolikt individfattiga lokaler: Uppland (Marma 2007), Dalarna (Gustafsfältet 2007; Romme 2008), Gästrikland (Hille, 1951), Hälsingland (Bjuråker 2003) samt Medelpad (tidigt 1900-tal, lokal okänd). På de lokaler där arten påträffats i senare tid har bara enstaka individer observerats. Endast begränsade insamlingar av rovsteklar har gjorts i södra Norrland och arten finns sannolikt på fler lokaler.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Utbredningen för denna rovstekel sträcker sig från norra Svealand till mellersta Norrland med aktuella, ganska glest gjorda fynd från Uppland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Medelpad. Arten är kleptoparasit på stritfångande rovsteklar av släktet Harpactus, kanske endast H. tumidus. Denna är främst knuten till torra ängsmarker som minskar i areal. Arten utsätts möjligen för konkurrens från den mycket vanligare N. distinguendus som utnyttjar samma värdart. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (15000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (40-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Nysson-arterna lever som kleptoparasiter på markboende rovsteklar som fångar stritar till föda åt sina larver. Nysson-honan tränger in värdens bohåla och lägger ägg på de paralyserade bytesdjuren. När larven kläcks förstör den först värddjurets ägg och förtär sedan provianten. Harpactus tumidus antas vara värd för N. mimulus, men möjligen kan även H. lunatus komma ifråga. Harpactus-arterna förekommer i diverse mer eller mindre öppna, torra habitat med blottad mineraljord (helst sand) med närhet till örtrika partier med bytesdjur, särskilt spottstritar. Lämpliga miljöer finns främst i jordbrukslandskapet och i strandmiljöer, men arterna förekommer även i skogsmark, exempelvis på hyggen, i sandtag och sandiga vägslänter. I Sverige har N. mimulus påträffats i betad torrbacke, skogshygge och gammal sandtäkt med ängsliknande partier.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Harpactus lunatus
· Harpactus lunatus
· Harpactus tumidus
· Harpactus tumidus
· spottstritar
· spottstritar
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Crabronidae, Släkte Nysson, Art Nysson mimulus Valkeila, 1964 Synonymer Nysson handlirschi Hellén, 1954

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Utbredningen för denna rovstekel sträcker sig från norra Svealand till mellersta Norrland med aktuella, ganska glest gjorda fynd från Uppland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Medelpad. Arten är kleptoparasit på stritfångande rovsteklar av släktet Harpactus, kanske endast H. tumidus. Denna är främst knuten till torra ängsmarker som minskar i areal. Arten utsätts möjligen för konkurrens från den mycket vanligare N. distinguendus som utnyttjar samma värdart. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (15000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (40-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Nysson-arterna kännetecknas främst av grov skulptering, en bakåtriktad tagg på vardera sidan av propodeum (mellankroppens bakersta del) och i huvudsak svart kroppsfärg med gula eller vita teckningar, särskilt på sidorna av bakkroppen. N. mimulus är en liten art, 4–6 mm, med rött första bakkroppssegment och gula sidofläckar på de tre första bakkropps-segmenten. Från de närmsta släktingarna urskiljs den vidare genom en karaktäristisk skulptur på mellankroppens ryggsida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Nysson mimulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Nysson mimulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i Nord- och Centraleuropa. I Norden har den en vid utbredning i Finland och uppges där vara överlag sällsynt men vanlig på Åland. Från Sverige är arten bara känd från norra Svealand och södra Norrland, på enstaka, sannolikt individfattiga lokaler: Uppland (Marma 2007), Dalarna (Gustafsfältet 2007; Romme 2008), Gästrikland (Hille, 1951), Hälsingland (Bjuråker 2003) samt Medelpad (tidigt 1900-tal, lokal okänd). På de lokaler där arten påträffats i senare tid har bara enstaka individer observerats. Endast begränsade insamlingar av rovsteklar har gjorts i södra Norrland och arten finns sannolikt på fler lokaler.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Bembicinae  
 • Tribus
  Nyssonini  
 • Släkte
  Nysson  
 • Art
  Nysson mimulusValkeila, 1964
  Synonymer
  Nysson handlirschi Hellén, 1954

Nysson-arterna lever som kleptoparasiter på markboende rovsteklar som fångar stritar till föda åt sina larver. Nysson-honan tränger in värdens bohåla och lägger ägg på de paralyserade bytesdjuren. När larven kläcks förstör den först värddjurets ägg och förtär sedan provianten. Harpactus tumidus antas vara värd för N. mimulus, men möjligen kan även H. lunatus komma ifråga. Harpactus-arterna förekommer i diverse mer eller mindre öppna, torra habitat med blottad mineraljord (helst sand) med närhet till örtrika partier med bytesdjur, särskilt spottstritar. Lämpliga miljöer finns främst i jordbrukslandskapet och i strandmiljöer, men arterna förekommer även i skogsmark, exempelvis på hyggen, i sandtag och sandiga vägslänter. I Sverige har N. mimulus påträffats i betad torrbacke, skogshygge och gammal sandtäkt med ängsliknande partier.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· Harpactus lunatus (Har betydelse)
· Harpactus tumidus (Viktig)
· spottstritar - Aphrophoridae (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Hotbilden är oklar. Värdarterna är ännu relativt vanliga men kan ha minskat p g a att arternas livsmiljöer har stabiliserats och/eller beskuggats, exempelvis genom minskat bete, upphörd hävd av torrbackar eller minskad buskröjning längs åkerkanter, dikesrenar, vägslänter och liknande randmiljöer. Ett annat hot kan utgöras av konkurrens med andra Nysson-arter som utnyttjar samma värdar. Inom det svenska utbredningsområdet för N. mimulus är N. distinguendus vanlig och kan påträffas nästan överallt där Harpactus-arter finns. Den finns också på några av de aktuella lokaler där N. mimulus förekommer. Ett argument för att stark konkurrens från N. distinguendus kan vara en orsak till N. mimulus sällsynthet utgörs av det faktum att N. mimulus uppges vara vanlig på Åland där N. distinguendus saknas. Eftersom N. mimulus-populationerna förefaller vara små och splittrade kan även ogynnsamt väder under flera på varandra följande år utgöra ett hot.

Påverkan
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens status i landet bör undersökas, i första hand genom eftersök på lämpliga lokaler i södra Norrland och Dalarna, men även längs Upplandskusten och i Stockholms skärgård. Påträffade populationer bör underställas en lämplig skötselregim, exempelvis åtgärder som främjar ett visst markslitage och öppethållande.

Abenius, J. & Hellqvist, S. 2008. Steklar i Dalarnas sandtallskogar. Länsstyrelsen Dalarnas län. Rapport 2008:19.

Hellqvist, S. 2004. Rovstekeln Nysson mimulus återfunnen i Sverige. Natur i Norr 23(1), 42-44.

Lomholdt, O. 1975-76. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica vol. 4:1-2. 452 pp. Scandinavian Science Press Ltd., Klampenborg.

Valkeila, E. 1964. Nysson mimulus n.sp. (Hym., Sphecoidea) in Nord- und Mitteleuropa. Ann. ent. Fenn. 30, 197-208..

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2003. Rev. Sven Hellqvist 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Bembicinae  
 • Tribus
  Nyssonini  
 • Släkte
  Nysson  
 • Art
  Nysson mimulus, Valkeila, 1964
  Synonymer
  Nysson handlirschi Hellén, 1954
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2003. Rev. Sven Hellqvist 2010.