Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Oxybelus trispinosus

Organismgrupp Steklar, Rovsteklar Oxybelus trispinosus
  Steklar, Rovsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Oxybelus trispinosus tillhör ett släkte små kompakta rovsteklar med karakteristiska utskott på mellankroppens bakre del – en kraftig bakåtriktad tand i mitten som utgår från bakryggen (propodeum) omges av två vinglika, delvis transparenta utskott. Kroppslängden är 6,5-8 mm hos honan och 5-7 mm hos hanen. O. trispinosus kan i fält skiljas från övriga arter i släktet genom de mörka, nästan helt svarta benen, den svarta mellankroppen och den svarta bakkroppen med tydliga gula sidofläckar på första segmentet och mindre tydliga på de följande. De vinglika utskotten är hos denna art starkt förmörkade.
Utbredning
Länsvis förekomst för Oxybelus trispinosus Observationer i Sverige för Oxybelus trispinosus
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten har i Sverige endast påträffats i äldre tid i Skåne, Småland, Östergötland samt på Gotland där den senast sågs 1956. Den är sannolikt försvunnen från landet då den inte påträffats under lång tid. I de övriga nordiska länderna är den bara sällsynt påträffad i Danmark och i sydöstra Finland. Den saknas i Norge och på de Brittiska öarna, men är i övrigt utbredd i centrala, södra och östra Europa till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En flugfångande, markboende rovstekel som tidigare sällsynt påträffats i Skåne, Gotland, Småland och Östergötland. Det senast kända fyndet gjordes på Gotland 1956, och arten bedöms nu som försvunnen från landet. Arten är ännu ganska vanlig i södra Finland där den bl a förekommer i stadsmiljöer. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1956.
Ekologi
Denna art är en mindre utpräglad sandmarksart är övriga arter inom släktet och förekommer i Alperna upp till 200 m höjd. Den påträffas också i skogstrakter med bl.a. bokskog. Arten gräver sina bon i sand eller lerblandad sandjord i skogsbryn. Den ca 5 cm långa bogången är ofta tvådelad och varje gång slutar i en cell. Bona förses med mindre flugor av olika familjer (Anthomyidae, Muscidae, Calliphoridae, Tachinidae) som föda för larven. Bytena transporteras till boet spetsade på honans gadd.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· blomsterflugor
· blomsterflugor
· husflugor
· husflugor
· parasitflugor
· parasitflugor
· spyflugor
· spyflugor
· tvåvingar
· tvåvingar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Crabronidae, Släkte Oxybelus, Art Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787) Synonymer Apis trispinosus Fabricius, 1787

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En flugfångande, markboende rovstekel som tidigare sällsynt påträffats i Skåne, Gotland, Småland och Östergötland. Det senast kända fyndet gjordes på Gotland 1956, och arten bedöms nu som försvunnen från landet. Arten är ännu ganska vanlig i södra Finland där den bl a förekommer i stadsmiljöer. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1956.
Oxybelus trispinosus tillhör ett släkte små kompakta rovsteklar med karakteristiska utskott på mellankroppens bakre del – en kraftig bakåtriktad tand i mitten som utgår från bakryggen (propodeum) omges av två vinglika, delvis transparenta utskott. Kroppslängden är 6,5-8 mm hos honan och 5-7 mm hos hanen. O. trispinosus kan i fält skiljas från övriga arter i släktet genom de mörka, nästan helt svarta benen, den svarta mellankroppen och den svarta bakkroppen med tydliga gula sidofläckar på första segmentet och mindre tydliga på de följande. De vinglika utskotten är hos denna art starkt förmörkade.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Oxybelus trispinosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Oxybelus trispinosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har i Sverige endast påträffats i äldre tid i Skåne, Småland, Östergötland samt på Gotland där den senast sågs 1956. Den är sannolikt försvunnen från landet då den inte påträffats under lång tid. I de övriga nordiska länderna är den bara sällsynt påträffad i Danmark och i sydöstra Finland. Den saknas i Norge och på de Brittiska öarna, men är i övrigt utbredd i centrala, södra och östra Europa till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Crabroninae  
 • Tribus
  Oxybelini  
 • Släkte
  Oxybelus  
 • Art
  Oxybelus trispinosus(Fabricius, 1787)
  Synonymer
  Apis trispinosus Fabricius, 1787

Denna art är en mindre utpräglad sandmarksart är övriga arter inom släktet och förekommer i Alperna upp till 200 m höjd. Den påträffas också i skogstrakter med bl.a. bokskog. Arten gräver sina bon i sand eller lerblandad sandjord i skogsbryn. Den ca 5 cm långa bogången är ofta tvådelad och varje gång slutar i en cell. Bona förses med mindre flugor av olika familjer (Anthomyidae, Muscidae, Calliphoridae, Tachinidae) som föda för larven. Bytena transporteras till boet spetsade på honans gadd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· blomsterflugor - Anthomyiidae (Har betydelse)
· husflugor - Muscidae (Har betydelse)
· parasitflugor - Tachinidae (Har betydelse)
· spyflugor - Calliphoridae (Har betydelse)
· tvåvingar - Diptera (Viktig)
Inga aktuella hot är idag kända, men samtidigt finns heller ingen aktuell population lokaliserad. Det främsta hotet kan just vara alltför små och få populationer.
Aktivt eftersök av populationer på gamla lokaler och eventuellt skydd eller skötsel av lokaler där arten påträffats är den mest trängande åtgärden. Eftersom artens habitatkrav är dåligt kända är det i dagsläget svårt att detaljerat formulera åtgärder. Ett visst slitage som skapar små frilagda sandytor gynnar troligen arten.

Blösch, M. 2000. Die Grabwespen Deutschlands. Lebensweise, Verhalten, Verbreitung. Die Tierweld Deutschlands, 71. Teil. Keltern.

Lomholdt, O. 1976. The Sphecidae of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 4: 1–452.

Schmidt, K. 1981. Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der Sphecidae (Grabwespen) Baden-Württembergs. III. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad. Württ. 53/54: 135–234.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Crabroninae  
 • Tribus
  Oxybelini  
 • Släkte
  Oxybelus  
 • Art
  Oxybelus trispinosus, (Fabricius, 1787)
  Synonymer
  Apis trispinosus Fabricius, 1787
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2006.