Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hedsidenbi

Organismgrupp Steklar, Bin Colletes fodiens
Hedsidenbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för hedsidenbi Observationer i Sverige för hedsidenbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c; B2b(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Hedsidenbi har minskat i takt med att hedblomster gått starkt tillbaka de senare decennierna i Skåne – den huvudsakliga pollenkällan för biet. På Öland och andra lokaler, där hedblomster saknas, utnyttjas huvudsakligen renfana som pollenkälla. Sandstäpp och andra torrmarker med hedblomster har under senaste decenniet minskat starkt i areal. Minskningstakten för sandhed och sandstäpp var under 1990-talet 50%/10år och det är rimligt att misstänka att minskningen fortsatt och att hedsidenbiet minskat i liknande omfattning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 36000 (21000-69000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (300-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-40) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2c; B2b(iii,v)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hedblomster
· hedblomster
· korgblommiga
· korgblommiga
· renfana
· renfana
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Colletidae (korttungebin), Släkte Colletes (sidenbin), Art Colletes fodiens (Geoffroy, 1785) - hedsidenbi Synonymer Apis fodiens Geoffroy, 1785

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c; B2b(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Hedsidenbi har minskat i takt med att hedblomster gått starkt tillbaka de senare decennierna i Skåne – den huvudsakliga pollenkällan för biet. På Öland och andra lokaler, där hedblomster saknas, utnyttjas huvudsakligen renfana som pollenkälla. Sandstäpp och andra torrmarker med hedblomster har under senaste decenniet minskat starkt i areal. Minskningstakten för sandhed och sandstäpp var under 1990-talet 50%/10år och det är rimligt att misstänka att minskningen fortsatt och att hedsidenbiet minskat i liknande omfattning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 36000 (21000-69000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (300-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-40) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2c; B2b(iii,v)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hedsidenbi

Länsvis förekomst och status för hedsidenbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hedsidenbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Colletidae - korttungebin 
 • Underfamilj
  Colletinae  
 • Släkte
  Colletes - sidenbin 
 • Art
  Colletes fodiens(Geoffroy, 1785) - hedsidenbi
  Synonymer
  Apis fodiens Geoffroy, 1785

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hedblomster - Helichrysum arenarium (Viktig)
· korgblommiga - Asteraceae (Viktig)
· renfana - Tanacetum vulgare (Viktig)


Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Colletidae - korttungebin 
 • Underfamilj
  Colletinae  
 • Släkte
  Colletes - sidenbin 
 • Art
  Colletes fodiens, (Geoffroy, 1785) - hedsidenbi
  Synonymer
  Apis fodiens Geoffroy, 1785
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.