Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gläntgökbi

Organismgrupp Steklar, Bin Nomada moeschleri
Gläntgökbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 8–11 mm. Honan har röda teckningar på i övrigt svart huvud och mellankropp. Bakkroppen är huvudsakligen roströd på ovansidan med varierad grad av mörka band. Ryggplåt 2–5 har gula sidofläckar eller band. Antenner och ben är röda med förmörkningar på ovansidan av antennskaft och basalt på lår och lårring. Hanen har svart huvud och mellankropp med gula teckningar kring munnen och röd skutell. Bakkroppen är roströd i likhet med honan, men har ofta mer utbredda gula teckningar. Den viktigaste diagnostiska karaktären är att käkarna är tvåtandade i spetsen. Det finns två förväxlingsarter som delar denna egenskap, nämligen den relativt sällsynta arten bryngökbi Nomada opaca och trädgårdsgökbi N. ruficornis. Gläntgökbi skiljs lätt ut från dessa arter på sina omisskännliga bakskenben som har en tjock, svart torn i spetsen. 
Utbredning
Länsvis förekomst för gläntgökbi Observationer i Sverige för gläntgökbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gläntgökbi har huvudsakligen påträffats i östra Svealand och norra Götaland. Två isolerade fynd – ett iSkåne (Kullen) och ett iSmåland, båda insamlade 2006 – väcker visst uppseende. Mer mystisk är dock en fynduppgift från Norrbotten (Kengis) 1951, för övrigt den enda uppgiften från Norrland. Arten saknas i hela norra Finland där den endast är känd från Åland samt i ett fynd från södra delen av landet. Den är inte påträffad i Norge, men helt nyligen i Danmark. Utbredningen är även starkt begränsad i centrala Europa från Alperna norrut och mot nordost.

På grund av artens relativa sällsynthet och dåligt kända biologi är det osäkert i vilken utsträckning arten har stabila förekomster i en stor del av utbredningsområdet. I östra Mellansverige bedöms dock arten som livskraftig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Gläntgökbi förekommer i hagmarker, buskmarker samt på ängsmark och på örtrika hyggen. Värdart uppges vara trädgårdssandbi Andrena haemorrhoa (Amiet m.fl. 2007) men anses som okänd av de flesta andra författare förutom några med mer hypotetiska åsikter. Man kan notera att även den utbredda och allmänna arten trädgårdsgökbi N. ruficornis har trädgårdssandbi som värd vilket borde innebära konkurrens mellan de båda parasiterna och på något sätt orsaka skillnader i val av livsmiljö. Hur detta ter sig är inte känt. Blombesök är noterat på vitplister Lamium album, maskros Taraxacum och gråfibbla Pilosella officinarum. Flygtiden är under maj till juni. 
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· trädgårdssandbi
· trädgårdssandbi
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Apidae (långtungebin), Släkte Nomada (gökbin), Art Nomada moeschleri Alfken, 1913 - gläntgökbi Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 8–11 mm. Honan har röda teckningar på i övrigt svart huvud och mellankropp. Bakkroppen är huvudsakligen roströd på ovansidan med varierad grad av mörka band. Ryggplåt 2–5 har gula sidofläckar eller band. Antenner och ben är röda med förmörkningar på ovansidan av antennskaft och basalt på lår och lårring. Hanen har svart huvud och mellankropp med gula teckningar kring munnen och röd skutell. Bakkroppen är roströd i likhet med honan, men har ofta mer utbredda gula teckningar. Den viktigaste diagnostiska karaktären är att käkarna är tvåtandade i spetsen. Det finns två förväxlingsarter som delar denna egenskap, nämligen den relativt sällsynta arten bryngökbi Nomada opaca och trädgårdsgökbi N. ruficornis. Gläntgökbi skiljs lätt ut från dessa arter på sina omisskännliga bakskenben som har en tjock, svart torn i spetsen. 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gläntgökbi

Länsvis förekomst och status för gläntgökbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gläntgökbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gläntgökbi har huvudsakligen påträffats i östra Svealand och norra Götaland. Två isolerade fynd – ett iSkåne (Kullen) och ett iSmåland, båda insamlade 2006 – väcker visst uppseende. Mer mystisk är dock en fynduppgift från Norrbotten (Kengis) 1951, för övrigt den enda uppgiften från Norrland. Arten saknas i hela norra Finland där den endast är känd från Åland samt i ett fynd från södra delen av landet. Den är inte påträffad i Norge, men helt nyligen i Danmark. Utbredningen är även starkt begränsad i centrala Europa från Alperna norrut och mot nordost.

På grund av artens relativa sällsynthet och dåligt kända biologi är det osäkert i vilken utsträckning arten har stabila förekomster i en stor del av utbredningsområdet. I östra Mellansverige bedöms dock arten som livskraftig.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada moeschleriAlfken, 1913 - gläntgökbi

Gläntgökbi förekommer i hagmarker, buskmarker samt på ängsmark och på örtrika hyggen. Värdart uppges vara trädgårdssandbi Andrena haemorrhoa (Amiet m.fl. 2007) men anses som okänd av de flesta andra författare förutom några med mer hypotetiska åsikter. Man kan notera att även den utbredda och allmänna arten trädgårdsgökbi N. ruficornis har trädgårdssandbi som värd vilket borde innebära konkurrens mellan de båda parasiterna och på något sätt orsaka skillnader i val av livsmiljö. Hur detta ter sig är inte känt. Blombesök är noterat på vitplister Lamium album, maskros Taraxacum och gråfibbla Pilosella officinarum. Flygtiden är under maj till juni. 

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· trädgårdssandbi - Andrena haemorrhoa (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)

Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2007. Apidae 5. Fauna Helvetica 20: 1-356.

Celary, W. 1995. Nomadini (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae) of Poland. Monografie Fauny Polski 20: 1-281.

Madsen, H.B. & Calabuig, I. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Ent. Meddr 80: 7-52.

Scheuchl, E. 2000. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 1. Schlüssel der Gattungen und der Arten der familie Anthophoridae. 2:a upplagan, Velden. 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada moeschleri, Alfken, 1913 - gläntgökbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.