Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous robustus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous robustus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5–5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous robustus Observationer i Sverige för Bagous robustus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten uppmärksammades i Sverige 1999 efter att ha varit sammanblandad med B. lutulentus, och utbredningen är därför ofullständigt känd (Palm 1999). Säkra exemplar har hittills konstaterats från Skåne, Östergötland, Uppland, Västmanland och Värmland (samt Västergötland enl. Lundberg 2006). Några säkra sentida fynd är ej kända (senast påträffad 1965 i Skåne), men arten har ej eftersökts systematiskt och mörkertalet kan antas vara högt. Närmast på öarna i Danmark och möjligen även Finland (Palm 1999). Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Turkiet (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever på svalting (Alisma plantago-aquatica), gärna i solexponerade strandkanter vid näringsrika sjöar eller dammar. Svårbestämd och först 1999 uppmärksammad i Sverige. Genomgång av äldre material i museisamlingar har gett fynd från Skåne, Östergötland, Västmanland, Uppland och Värmland. Inga sentida lokaler är kända (senast funnen i Skåne 1965), men arten är knappast systematiskt eftersökt. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på svalting (Alisma plantago-aquatica), gärna i solexponerade strandkanter vid näringsrika sjöar eller dammar. Larvutveckling, livscykel och habitatkrav är dåligt kända. Fullbildade skalbaggar kan främst påträffas under vår och försommar på värdväxten eller marken därunder. De fullbildade skalbaggarna gnager små hål i värdväxtens blad (Palm 1999, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· svalting
· svalting
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous robustus Brisout de Barneville, 1863 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever på svalting (Alisma plantago-aquatica), gärna i solexponerade strandkanter vid näringsrika sjöar eller dammar. Svårbestämd och först 1999 uppmärksammad i Sverige. Genomgång av äldre material i museisamlingar har gett fynd från Skåne, Östergötland, Västmanland, Uppland och Värmland. Inga sentida lokaler är kända (senast funnen i Skåne 1965), men arten är knappast systematiskt eftersökt. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3,5–5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous robustus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous robustus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten uppmärksammades i Sverige 1999 efter att ha varit sammanblandad med B. lutulentus, och utbredningen är därför ofullständigt känd (Palm 1999). Säkra exemplar har hittills konstaterats från Skåne, Östergötland, Uppland, Västmanland och Värmland (samt Västergötland enl. Lundberg 2006). Några säkra sentida fynd är ej kända (senast påträffad 1965 i Skåne), men arten har ej eftersökts systematiskt och mörkertalet kan antas vara högt. Närmast på öarna i Danmark och möjligen även Finland (Palm 1999). Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Turkiet (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous robustusBrisout de Barneville, 1863

Lever på svalting (Alisma plantago-aquatica), gärna i solexponerade strandkanter vid näringsrika sjöar eller dammar. Larvutveckling, livscykel och habitatkrav är dåligt kända. Fullbildade skalbaggar kan främst påträffas under vår och försommar på värdväxten eller marken därunder. De fullbildade skalbaggarna gnager små hål i värdväxtens blad (Palm 1999, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar, Myrbiotoper, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· svalting - Alisma plantago-aquatica (Viktig)
Artens utbredning och eventuell hotstatus är otillräckligt känd.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess utbredning och exakta habitatkrav klarläggas.

Lundberg, S. (2006) Nytillkomna och strukna skalbaggsarter sedan 1995 års Catalogus Coleopterorum Sueciae. Entomologisk Tidskrift 127 (3), s.101-111

Palm, E. 1999. Nye arter og landskapsfund for snudebiller (Coleoptera: Curculionidae) i Sverige. Entomologisk Tidskrift 120: 143-147.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous robustus, Brisout de Barneville, 1863
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.