Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous claudicans

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous claudicans
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,8–3,5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous claudicans Observationer i Sverige för Bagous claudicans
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den svenska utbredningen är dåligt känd eftersom arten tidigare sammanblandats med de närstående B. collignensis och B. diglyptus. Arten är känd från Skåne, östra Småland, Södermanland och Uppland. Det första svenska fyndet gjordes på den skånska ostkusten vid Vitemölla. Det hittades på havsstranden och har antagits vara ett vinddrivet exemplar, men i skenet av de sentida nordiska fynden som gjorts i kustbandet så kanske detta antagande ska omvärderas. Närmast kring Oslofjorden i Norge, samt ett troligt fynd från sydvästra Finland. Världsutbredningen är (såvitt känt) begränsad till Europa – fynd föreligger från Frankrike, Tyskland och Polen (Rheinheimer et al. 2010, Fägerström 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. De svenska och norska fynden är alla gjorda i torra, öppna miljöer på kustnära lokaler såsom torra strandängar, grusmarker och hällmarker med sparsam vegetation. I östra Småland är arten påträffad på torr grusig ruderatmark under bergsyra (Rumex acetosella), som möjligen kan vara värdväxt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. De svenska och norska fynden är alla gjorda i torra, öppna miljöer på kustnära lokaler såsom torra strandängar, grusmarker och hällmarker med sparsam vegetation. I östra Småland är arten påträffad på torr grusig ruderatmark under bergsyra (Rumex acetosella), som möjligen kan vara värdväxt. Litteraturuppgifter anger sjöfräken, Equisetum fluviatile, men det verkar som om denna uppgift härrör sig från en observation publicerad 1912 som med all sannolikhet är felaktig. Adulter är påträffade under maj-juni samt augusti-september (East-Curculio Team 2011, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bergsyra
· bergsyra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous claudicans Boheman, 1845 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. De svenska och norska fynden är alla gjorda i torra, öppna miljöer på kustnära lokaler såsom torra strandängar, grusmarker och hällmarker med sparsam vegetation. I östra Småland är arten påträffad på torr grusig ruderatmark under bergsyra (Rumex acetosella), som möjligen kan vara värdväxt. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,8–3,5 mm lång vivel med långsträckt kroppsform och långa ben. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous claudicans

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous claudicans

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den svenska utbredningen är dåligt känd eftersom arten tidigare sammanblandats med de närstående B. collignensis och B. diglyptus. Arten är känd från Skåne, östra Småland, Södermanland och Uppland. Det första svenska fyndet gjordes på den skånska ostkusten vid Vitemölla. Det hittades på havsstranden och har antagits vara ett vinddrivet exemplar, men i skenet av de sentida nordiska fynden som gjorts i kustbandet så kanske detta antagande ska omvärderas. Närmast kring Oslofjorden i Norge, samt ett troligt fynd från sydvästra Finland. Världsutbredningen är (såvitt känt) begränsad till Europa – fynd föreligger från Frankrike, Tyskland och Polen (Rheinheimer et al. 2010, Fägerström 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous claudicansBoheman, 1845

Biologin är dåligt känd. De svenska och norska fynden är alla gjorda i torra, öppna miljöer på kustnära lokaler såsom torra strandängar, grusmarker och hällmarker med sparsam vegetation. I östra Småland är arten påträffad på torr grusig ruderatmark under bergsyra (Rumex acetosella), som möjligen kan vara värdväxt. Litteraturuppgifter anger sjöfräken, Equisetum fluviatile, men det verkar som om denna uppgift härrör sig från en observation publicerad 1912 som med all sannolikhet är felaktig. Adulter är påträffade under maj-juni samt augusti-september (East-Curculio Team 2011, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· bergsyra - Rumex acetosella (Har betydelse)
Artens utbredning och eventuell hotstatus är otillräckligt känd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess utbredning och exakta habitatkrav klarläggas.

East-Curculio Team (2011) Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Bagous. Snudebiller 12

Fägerström, C. (2010) Våra Bagous-arter i pilspetspenis-gruppen. Lucanus 2010:1, s.14-17

Palm, E. 1999. Nye arter og landskapsfund for snudebiller (Coleoptera: Curculionidae) i Sverige. Entomologisk Tidskrift 120: 143–147.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2011. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous claudicans, Boheman, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2011. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.