Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Musculus niger

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Musculus niger
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Avlång till oval form. Upp till 50 mm lång. Skalet är sammantryckt med lika stora skalhalvor. Skalbucklan, s k umbo, är belägen strax bakom skalets framände. Skalets främre skulptur består av omkring 12 stycken radiära ribbor, och den bakre av 50-60 tätt sittande radiära ribbor och en slät sektor däremellan. Skalhuden, periostracum, är hos unga individer brun, men blir senare olivgrön och hos äldre exemplar mörkt brun eller svart. Skalets insida är purpurglänsande.
Utbredning
Länsvis förekomst för Musculus niger Observationer i Sverige för Musculus niger
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är arktisk-cirkumpolär. Den förekommer från 59°N till södra Norge och från Nordsjön till Skagerak, Kattegatt och Öresund samt Bälten och sydvästra Östersjön (Warnemünde), dock inte i den svenska delen av Östersjön.. I Bohuslän förekommer den inte norr om Väderöarna eftersom temperaturen där är för hög för denna arktiska art. I danska vatten förekommer arten endast i norra till mellersta Öresund enligt senare förteckningar. På svenska sidan av Öresund förekommer arten norr om Limhamnströskeln, framförallt i Abra-samhället. Där har regelbunden förekomst (4-108 ind/m2) under det senaste decenniet konstaterats för bottnar strax under salthaltssprångskiktet (17-18 meters djup) med dominans av grov silt till finsand. Arten verkar alltså främst förekomma i ett mycket snävt djupintervall.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A3bc; B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
En ca 50 mm lång mussla som förekommer på blandade bottnar med sand och lera, i regel nedom ca 25 meters djup. Utbredningen är huvudsakligen arktisk-cirkumpolär. I vårt närområde förekommer arten kallare vatten i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Dock inte norr om Väderöarna där temperaturen är för hög. På svenska sidan av Öresund förekommer arten norr om Limhamnströskeln, och rapporteras regelbundet därifrån med några exemplar varje år. Arten verkar således ha ganska begränsad utbredning kring haloklinen, vilket gör den känslig för syrebrist. I Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 gjordes endast enstaka fynd av arten, från Öresund, Kattegatt samt Skagerrak. Eftersom arten kräver kallt vatten förmodas den få en alltmer begränsad och fragmenterad utbredning i svenska vatten. Direktutvecklande larver begränsar därtill artens möjligheter till återkolonisation. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-7). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4280 (4000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 28 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 (15-45) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (A3bc; B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)).
Ekologi
Arten förekommer i regel under 17 meters djup på blandbotten med sand och lera, och ibland även grus. Den gynnas av viss strömsättning vid botten. Den är filtrerare och fäster ofta solitärt med byssustrådar på små stenar. Äggen läggs i slemmiga äggmassor på vegetation och dylikt. Larverna är direktutvecklande och saknar pelagiskt stadium.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Mytiloida, Familj Mytilidae (blåmusslor), Släkte Musculus, Art Musculus niger (J. E. Gray, 1824) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A3bc; B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En ca 50 mm lång mussla som förekommer på blandade bottnar med sand och lera, i regel nedom ca 25 meters djup. Utbredningen är huvudsakligen arktisk-cirkumpolär. I vårt närområde förekommer arten kallare vatten i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Dock inte norr om Väderöarna där temperaturen är för hög. På svenska sidan av Öresund förekommer arten norr om Limhamnströskeln, och rapporteras regelbundet därifrån med några exemplar varje år. Arten verkar således ha ganska begränsad utbredning kring haloklinen, vilket gör den känslig för syrebrist. I Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 gjordes endast enstaka fynd av arten, från Öresund, Kattegatt samt Skagerrak. Eftersom arten kräver kallt vatten förmodas den få en alltmer begränsad och fragmenterad utbredning i svenska vatten. Direktutvecklande larver begränsar därtill artens möjligheter till återkolonisation. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-7). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4280 (4000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 28 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 (15-45) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (A3bc; B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)).
Avlång till oval form. Upp till 50 mm lång. Skalet är sammantryckt med lika stora skalhalvor. Skalbucklan, s k umbo, är belägen strax bakom skalets framände. Skalets främre skulptur består av omkring 12 stycken radiära ribbor, och den bakre av 50-60 tätt sittande radiära ribbor och en slät sektor däremellan. Skalhuden, periostracum, är hos unga individer brun, men blir senare olivgrön och hos äldre exemplar mörkt brun eller svart. Skalets insida är purpurglänsande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Musculus niger

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Musculus niger

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är arktisk-cirkumpolär. Den förekommer från 59°N till södra Norge och från Nordsjön till Skagerak, Kattegatt och Öresund samt Bälten och sydvästra Östersjön (Warnemünde), dock inte i den svenska delen av Östersjön.. I Bohuslän förekommer den inte norr om Väderöarna eftersom temperaturen där är för hög för denna arktiska art. I danska vatten förekommer arten endast i norra till mellersta Öresund enligt senare förteckningar. På svenska sidan av Öresund förekommer arten norr om Limhamnströskeln, framförallt i Abra-samhället. Där har regelbunden förekomst (4-108 ind/m2) under det senaste decenniet konstaterats för bottnar strax under salthaltssprångskiktet (17-18 meters djup) med dominans av grov silt till finsand. Arten verkar alltså främst förekomma i ett mycket snävt djupintervall.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Mytiloida  
 • Familj
  Mytilidae - blåmusslor 
 • Släkte
  Musculus  
 • Art
  Musculus niger(J. E. Gray, 1824)

Arten förekommer i regel under 17 meters djup på blandbotten med sand och lera, och ibland även grus. Den gynnas av viss strömsättning vid botten. Den är filtrerare och fäster ofta solitärt med byssustrådar på små stenar. Äggen läggs i slemmiga äggmassor på vegetation och dylikt. Larverna är direktutvecklande och saknar pelagiskt stadium.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten hotas i våra vatten främst av syrebrist till följd av övergödning och klimatförändring (uppvärmning). Syrebrist påverkar i södra Kattegatt särskilt bottnar strax under salthaltssprångskiktet, där arten vanligen förekommer. Det geografiska utbredningsområdet längs svenska kusten är litet och fragmenterat, och arten kan således förväntas minska. Direktutvecklande larver begränsar därtill artens möjligheter till ny- och återkolonisation.

Påverkan
 • Syrgasbrist (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras, liksom arbetet med att begränsa växthuseffekten.
Etymologi: Musculus, Lat., ”muskel”; niger, Lat., “svart”.

Göransson, P. 1995. Supplementary baseline study of benthic fauna in the Öresund – deep waters. Öresundskonsortiet. Doc No. 95/138/1E.

Göransson, P. 1998. Abra-samhället på stationerna B och C inom Landskrona kommuns kustvatten 1994–1998.

Rapport till Miljöförvaltningen i Landskrona.

Hansson, H. G. (Comp.), NEAT (North East Atlantic Taxa): Scandinavian marine Mollusca Check-List. Internet Ed., Aug. 1998. Jensen, K. R & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoological Museum, København. Jensen, AD. S & R. Spärck. 1934. Blöddyr II. Saltvandsmuslinger. Danmarks Fauna 40. G. E. C. Gads Forlag – København.

SEMAC Joint Venture. 1996-2000. Myndigheternas kontrol- och overvågningsprogram for Øresundsforbindelsens kyst-til-kyst anlæg. Tilstandsrapporter 1996–2000. Tebble, N. 1966. British Bivalve Seashells. A Handbook for Identification. Trustees of The British Museum (Natural History) London.

Thorson, G. 1946. Reproduction and larval development of danish marine bottom invertebrates, with special reference to the planktonic larvae in the sound (Øresund). Medd. Komm. Danm. Fisk. Havund. Ser. Plankton. Bind IV. København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Mytiloida  
 • Familj
  Mytilidae - blåmusslor 
 • Släkte
  Musculus  
 • Art
  Musculus niger, (J. E. Gray, 1824)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.