Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Parvicardium hauniense

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Parvicardium hauniense
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 8 mm. Skal skevt med förstorad bakände, tunnskaligt och halvgenomskinligt. Skulptur 22-27 radiära ribbor, lika breda som mellanrummen mellan ribborna. Yngre individer kan ha några få trubbiga taggar på de bakre ribborna. Färg rödbrun och grön, ribbor ofta mörkare än mellanrummen. Skalformen är ganska trekantigt skev. Endast en främre sidotand i högerskalet.
Tätt sittande koncentriska skalfåror tvärs över ribborna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Parvicardium hauniense Observationer i Sverige för Parvicardium hauniense
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i svenska vatten endast bara i ett begränsat område i södra Öresund, där den dock är tämligen vanlig. På grundval av att arten endast är känd från ett lokalområde, men med hänsyn tagen till att andra bestånd kan finnas i Östersjön och/eller Kattegatt klassas den som sårbar. Utbredning i svenska vatten: Södra Kattegatt, Öresund och södra Östersjön.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
En liten, upp till 8 mm lång, tunnskalig och halvgenomskinlig hjärtmussla som endast förekommer på vegetation i brackvatten (5-12 ‰). Den klättrar på ålgräs och andra vattenväxter från vattenytan ned till ca 15 meters djup, undantagsvis har arten dock påträffats ner till 40 meters djup. Arten är i svenska vatten framförallt känd från Öresund, men ska enligt äldre uppgifter förekomma ända upp till Askö i Östersjön. Detta har dock inte kunnat verifieras i senare tid. I södra Öresund förekommer arten lokalt i täta populationer i ålgräsängar. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1640 km² och förekomstarean (AOO) till 12 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Epibentisk, ofta sittande på alger och ålgräs, 0-15 m. Arten lever i brackvatten. Den klättrar med hjälp av foten och byssus på ålgräs och andra vattenväxter från vattenytan ned till ca 15 meters djup, där vegetationszonen i regel slutar. Undantagsvis har arten dock påträffats ner till 40 meters djup. Larvutvecklingen sker i äggkapslar.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· alger
· alger
· bandtångssläktet
· bandtångssläktet
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Cardiidae (hjärtmusslor), Släkte Parvicardium, Art Parvicardium hauniense (Høpner Peterson & Russell, 1971) Synonymer Cerastobyssum hauniense (Peterson & Russell, 1971), sydlig östersjöhjärtmussla, Cardium hauniense Petersen & Russell, 1971

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En liten, upp till 8 mm lång, tunnskalig och halvgenomskinlig hjärtmussla som endast förekommer på vegetation i brackvatten (5-12 ‰). Den klättrar på ålgräs och andra vattenväxter från vattenytan ned till ca 15 meters djup, undantagsvis har arten dock påträffats ner till 40 meters djup. Arten är i svenska vatten framförallt känd från Öresund, men ska enligt äldre uppgifter förekomma ända upp till Askö i Östersjön. Detta har dock inte kunnat verifieras i senare tid. I södra Öresund förekommer arten lokalt i täta populationer i ålgräsängar. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1640 km² och förekomstarean (AOO) till 12 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Konventioner Typisk art i 1130 Estuarier (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Längd upp till 8 mm. Skal skevt med förstorad bakände, tunnskaligt och halvgenomskinligt. Skulptur 22-27 radiära ribbor, lika breda som mellanrummen mellan ribborna. Yngre individer kan ha några få trubbiga taggar på de bakre ribborna. Färg rödbrun och grön, ribbor ofta mörkare än mellanrummen. Skalformen är ganska trekantigt skev. Endast en främre sidotand i högerskalet.
Tätt sittande koncentriska skalfåror tvärs över ribborna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Parvicardium hauniense

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Parvicardium hauniense

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i svenska vatten endast bara i ett begränsat område i södra Öresund, där den dock är tämligen vanlig. På grundval av att arten endast är känd från ett lokalområde, men med hänsyn tagen till att andra bestånd kan finnas i Östersjön och/eller Kattegatt klassas den som sårbar. Utbredning i svenska vatten: Södra Kattegatt, Öresund och södra Östersjön.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Cardiidae - hjärtmusslor 
 • Släkte
  Parvicardium  
 • Art
  Parvicardium hauniense(Høpner Peterson & Russell, 1971)
  Synonymer
  Cerastobyssum hauniense (Peterson & Russell, 1971)
  sydlig östersjöhjärtmussla
  Cardium hauniense Petersen & Russell, 1971

Epibentisk, ofta sittande på alger och ålgräs, 0-15 m. Arten lever i brackvatten. Den klättrar med hjälp av foten och byssus på ålgräs och andra vattenväxter från vattenytan ned till ca 15 meters djup, där vegetationszonen i regel slutar. Undantagsvis har arten dock påträffats ner till 40 meters djup. Larvutvecklingen sker i äggkapslar.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö, Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· alger - Algae (Viktig)
· bandtångssläktet - Zostera (Viktig)
Det är i dagsläget inte känt huruvida arten är utsatt för några direkta hot.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Eftersom ingen hotbild är klarlagd är det svårt att föreslå relevanta åtgärder.
Etymologi: Parvus, Lat., ”liten”; musselsläktet Cardium (Linnaeus, 1758) < kardia, Gr., ”hjärta”; hauniensis, Lat., från Haunia, d.v.s. från København. Utländska namn – DK: Tyndskallet hjertemusling.

Jensen, A. S. & Spärck, R. 1934. Bløddyr. II. Saltvandsmuslinger. Danmarks Fauna 39.

Køie, M. & Svedberg, U. 1999. Havets djur. Prisma.

Møller Christensen, J., Larsen, S. & Olesen Nyström, B. 1979. Musslor i havet. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Petersen, G. H. & Russel, P. J. C. 1971. Cardium hauniense nov. sp., a new brackish-water bivalve for the Baltic. Ophelia 9: 11–13.

Petersen, G. H & Russel, P. J. C. 1971. Cardium hauniense compared with C. exiguum and C. glaucum. Proc. Malac. Soc. Lond. 39: 409–420.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Cardiidae - hjärtmusslor 
 • Släkte
  Parvicardium  
 • Art
  Parvicardium hauniense, (Høpner Peterson & Russell, 1971)
  Synonymer
  Cerastobyssum hauniense (Peterson & Russell, 1971)
  sydlig östersjöhjärtmussla
  Cardium hauniense Petersen & Russell, 1971
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.